บรรยากาศการเปิดงาน เทศกาลนิทรรศการนวัตกรรมสื่อสารนิพนธ์ 2561 (COSCI EXHIBITION FESTIVAL 2018) โดยในช่วงวันที่ 8-9 พฤษภาคมนี้ เป็นการจัดงานของวิชาเอกคอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสาร, วิชาเอกการจัดการธุรกิจไซเบอร์, วิชาเอกการสื่อสารเพื่อสุขภาพ และการแสดงผลงาน Baby-Thesis ของนิสิตชั้นปีที่ 3 วิชาเอกการออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์และมัลติมีเดีย

ภายในงานจัดแสดงผลงาน Thesis ของทั้ง 3 วิชาเอกในรูปแบบที่แตกต่างกัน เพื่อสร้างสรรค์สังคมด้วยนวัตกรรมต่างๆ รวมทั้งแสดงให้เห็นถึงศักยภาพของนิสิตวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคมถึงกระบวนการคิดและสร้างสรรค์สื่อเป็นอย่างดี

ช่วงพิธีเปิดงาน ได้รับเกียรติจาก ท่านโสภณ สุภาพงษ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิสภามหาวิทยาลัยฯ มาเป็นประธานในพิธีเปิดงานและชมผลงานของนิสิต

การจัดแสดงงานยังคงจัดแสดงถึงวันนี้ ณ G23 ชั้น 2 อาคารนวัตกรรม ศ.ดร.สาโรช บัวศรี มหาวิทยาลัยศรีนคริทรวิโรฒ ประสานมิตร หลังจากนี้ยังมีการจัดงานของวิชาเอกการสื่อสารเพื่อการจัดการนวัตกรรม ณ สยามสแควร์ (ถึงวันที่ 10 พฤษภาคม) และ วิชาเอกการออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์และมัลติมีเดีย ในวันที่ 18-20 พฤษภาคม 2561 ณ ชั้น 3 โซน Eden ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิร์ล

Photo by : Sittipat Laituamthaweekul (COSCI MEDIA)

ชมภาพบรรยากาศทั้งหมดได้ทาง

   COSCI SWU