กำหนดการฝึกภาคสนามและการเตรียมตัว นักศึกษาวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา 2560

0
217

.

เพื่อให้การฝึกภาคสนามฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มหาวิทยาลัยขอแจ้งกำหนดการและการเตรียมตัวไปฝึกภาคสนามของนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

นิสิตวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม สามารถตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารแนบนี้

   ดาวน์โหลดเอกสาร