ภาพบรรยากาศ “ โครงการส่งเสริมความร่วมมือและพัฒนาประสบการณ์วิชาชีพแก่นิสิตและศิษย์เก่า : กิจกรรมตลาดนัดนวัตกรรม (COSCI MARKET) ”

0
292

ด้วย ฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม ได้จัด “ โครงการส่งเสริมความร่วมมือและพัฒนาประสบการณ์วิชาชีพแก่นิสิตและศิษย์เก่า : กิจกรรมตลาดนัดนวัตกรรม (COSCI MARKET) ” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมในการทำงานแก่นิสิตโดยการฝึกนิสิตในการวางแผนโครงการ การดำเนินงาน และปฏิบัติโครงการจริง เพื่อให้นิสิตได้ฝึกฝน และพัฒนาประสบการณ์ในเชิงวิชาชีพจากการทำงานจริง โดยการบูรณาการความรู้ ทักษะทางปัญญา ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลในการทำงาน รวมทั้งทักษะสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และเพื่อให้นิสิตก่อเกิดการประสานสัมพันธ์ ความสามัคคี  ระหว่างนิสิต ศิษย์เก่า คณาจารย์ บุคลากร ประชาคมชาวมศว และผู้สนใจ โดยกิจกรรมกังกล่าวได้จัดร่วมกับ “ โครงการนิทรรศการสืบสานและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม : กิจกรรม COSCI Band ” เมื่อวันที่ 2 พฤาภาคม 2560 ณ ลานเล่นล้อ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ( ประสานมิตร ) ที่ผ่านมา34294397781_e191e1a9a7_o 34294395751_7499d7562b_o 34383885266_4207855f74_o 33583474304_9e739ed69e_o 34294384981_312f373d90_o 34294385201_3ab6f32852_o 34294406021_28cff7b17d_o 34040433650_eba705b270_o 34383912426_eda2bbfdb9_o 34383914886_fabbd58003_o-134265937942_7ef1bf5f3e_o 34040530340_e8d453a8b6_o 34266030482_2cd4039447_o 34040488180_d2bb8fdab7_o 34383924946_a7a99d41c4_o 34425472745_fa384d57d3_o 34425476655_de83935411_o