สมัครรับเข้าเรียน

กำหนดการรับสมัครตรง

ช่วงเดือนมิถุนายน – สิงหาคม ของทุกปี

คุณสมบัติเฉพาะ

สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่าได้หรือ มัธยมศึกษาปีที่ 6 (กำลังศึกษาในชั้น หรือ นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษในการเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (สพพ.)กำลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ตามโครงการส่งเสริมและพัฒนา หรือ ลงทะเบียนเรียนตามเวลาและความสามารถของนักเรียน (ลบส.) ของกรมสามัญศึกษา) หรือ กำลังจะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษานี้ หรือ สหรัฐอเมริกาจบ Grade 12 จากโรงเรียนในระบบการศึกษาของประเทศ หรือจบ O-Level จากโรงเรียนในระบบการศึกษาของประเทศสหราชอาณาจักร หรือ การศึกษาจากต่างประเทศในระบบที่เทียบเท่ากับการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ของประเทศไทย ทั้งนี้ โดยได้รับความเห็นชอบในการเทียบระดับการศึกษาจากกระทรวงศึกษาธิการ มีคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ไม่ต่ำกว่า 2.00 (ถ้าสำเร็จการศึกษาแล้วให้คิดคะแนนเฉลี่ยทั้งหมด)

เอกสารที่ต้องนำไปในวันสอบข้อเขียน

บัตรประจำตัวประชาชนหรือ บัตรประจำตัวผู้เข้าสอบที่ทางมหาวิทยาลัยออกให้

เอกสารที่ต้องนำไปในวันสอบสัมภาษณ์เชิงวิชาการ

  • สำเนาแฟ้มประวัติและผลงาน (Portfolio) กิจกรรมและผลงานที่เกี่ยวกับสาขาวิชาและกิจกรรมเพื่อส่วนรวมหรือเพื่อสาธารณประโยชน์ ซึ่งควรระบุข้อมูลหรือสำเนาเอกสารหรือรูปถ่ายแสดง (วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคมขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนแฟ้มประวัติและผลงานแก่ผู้สมัครไม่ว่ากรณีใดๆ) ให้เก็บข้อมูลที่เป็นตัวจริงไว้เป็นเกียรติประวัติของตนเอง
  • สำเนาใบระเบียบการศึกษาหรือเอกสารรับรองการศึกษาอื่นๆ
  • หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ/นามสกุล (เฉพาะกรณีที่ชื่อ/นามสกุล ในเอกสารสมัครไม่ตรงกัน)
  • บัตรประจำตัวประชาชน

วิชาที่ใช้สอบ

สอบขั้นที่ 1
ภาษาอังกฤษ ความถนัดทางการเรียน (SAT)
เป็นการทดสอบความถนัดทางการเรียน มีความมุ่งหมายเพื่อที่จะทราบว่าผู้สมัครมีแฟ้มประวัติและผลงานแก่ผู้สมัครไม่ว่ากรณีใด ให้เก็บข้อมูลที่เป็นตัวจริงไว้เป็นสมรรถภาพทางด้านการสื่อสาร คิดค้นหาเหตุผลเชิงวิเคราะห์และคิดแก้ปัญหาได้อย่างละเอียดลึกซึ้งถูกต้องในระดับใด มิได้มุ่งเพียงวิชาเฉพาะสาขา หรือ มุ่งวัดความสามารถในการจำเนื้อหาวิชาความรู้สาขาใดสาขาหนึ่ง ดังนั้นผู้สมัครไม่จำเป็นต้องขวนขวายกวดวิชาหรือซื้อตำราใดๆเพื่อการสอบดังกล่าว

วิชาเฉพาะสาขา

  • สาขาการออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์และมัลติมีเดีย สอบปฏิบัติ โดยให้เตรียมอุปกรณ์ เพื่อออกแบบ เช่น ดินสอ ยางลบ สีตามถนัด (ดินสอสี สีน้ำ สีโปรเตอร์) ไปในวันสอบข้อเขียนด้วย
  • สาขาคอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสาร สอบความรู้ด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีการสื่อสารเบื้องต้น
  • สาขาการผลิตภาพยนต์และสื่อดิจิตอล สอบข้อเขียนวัดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภาพยนต์เบื้องต้น
  • สาขาการออกแบบเพื่องานภาพยนต์และสื่อดิจิตอล สอบปฏิบัติโดยให้เตรียมอุปกรณ์เพื่อออกแบบ เช่น ดินสอ ยางลบ สีตามถนัด(ดินสอสี สีน้ำ สีโปรเตอร์)

สอบขั้นที่ 2
สอบสัมภาษณ์ทางวิชาการ (เฉพาะผู้ผ่านขั้นที่ 1)

อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา

เหมาจ่ายภาคเรียนละ 40,000 บาท (ไม่รวมเอกสารประกอบการเรียนการสอน)

สถานที่ศึกษา

ปีที่ 1 – 4 ศึกษาที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ซอยสุขุมวิท 23 เขตวัฒนา)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการสมัคร ตรวจสอบรายชื่อ เลขที่นั่งสอบ การชำระเงิน ได้ที่ศูนย์การประเมินผลและรับนิสิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โทร 0-2649-5712 ถึง 14

สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตรของวิทยาลัยฯ ได้ที่ สำนักงานคณบดีวิทยาลัยวัตกรรมสื่อสารสังคม โทร 0-2259-2343 ในวันและเวลาราชการ (8.30 – 16.30น.) หรือส่ง E-mail ที่ cosci@swu.ac.th