รายละเอียดการรับนิสิตใหม่
วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ผ่านระบบ TCAS ปีการศึกษา 2561

ภาพรวมการรับนิสิตใหม่ในปีการศึกษา 2561

วิชาเอก จำนวนรับทั้งหมด TCAS รอบที่ 1 TCAS รอบที่ 2 TCAS รอบที่ 3 TCAS รอบที่ 4 TCAS รอบที่ 5
• สาขาวิชานวัตกรรมสื่อสารสังคม (หลักสูตร 2 ภาษา)
การออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์และมัลติมีเดีย 50 15 30 5
การจัดการธุรกิจไซเบอร์ 50 15 20 10 5
คอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสาร 50 15 20 10 5
• สาขาวิชาภาพยนตร์และสื่อดิจิตอล (หลักสูตร 2 ภาษา)
การผลิตภาพยนตร์และสื่อดิจิตอล 30 15 15
การแสดงและกำกับการแสดง 30 15 15
การออกแบบเพื่องานภาพยนตร์และสื่อดิจิตอล 30 15 10 5
• สาขาวิชานวัตกรรมการสื่อสาร (หลักสูตร 2 ภาษา)
การสื่อสารเพื่อการท่องเที่ยว 50 20 20 10
การสื่อสารเพื่อสุขภาพ 50 10 10 20 10
การสื่อสารเพื่อการจัดการนวัตกรรม 50 15 20 15
รวมทั้งหมด 390 135 160 75 20 0

กำหนดการคัดเลือก TCAS ทั้ง 5 รอบ

รอบที่ ประเภทการคัดเลือก วันรับสมัคร ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ สอบสัมภาษณ์
1 การรับด้วยแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) โดยไม่มีการสอบข้อเขียน คัดเลือกเรียบร้อยแล้ว
2 การรับแบบโควตาที่มีการสอบปฏิบัติและข้อเขียน 15 ธันวาคม 2560 – 27 กุมภาพันธ์ 2561 20 เมษายน 2561 25-26 เมษายน 2561
3 การรับตรงร่วมกัน 9 – 13  พฤษภาคม 2561 24 พฤษภาคม 2561 4-5 มิถุนายน 2561
4 การรับแบบ Admission 6 – 10 มิถุนายน 2561 26 มิถุนายน 2561 4-5 กรกฎาคม 2561
5 การรับตรงแบบอิสระ (รอบเก็บตก) 2 – 8 กรกฎาคม 2561 19 กรกฎาคม 2561 23 กรกฎาคม 2561

 

 กำหนดการสมัครและสอบ วิชาต่างๆ

ประเภทการสอบ สมัคร สอบ ประกาศผล
GAT-PAT ปี 61 22 พ.ย. – 25 ธ.ค. 60 24 – 27 ก.พ. 61 5 เม.ย. 61
O-NET ปี 60 - 3 – 4 มี.ค. 61 3 เม.ย. 61
9 วิชาสามัญ ปี 61 24 พ.ย. – 25 ธ.ค. 60 17 – 18 มี.ค. 61 12 เม.ย. 61

รายละเอียดการรับในปีการศึกษา 2561

เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ ตั้งแต่วันนี้ - 27 กุมภาพันธ์นี้!

มาลุ้นดูสิอาจจะเจอความหวังที่ยังรออยู่~♪ สามารถอ่านคุณสมบัติโดยคร่าวตามรายละเอียดด้านล่างนี้ และสมัครได้เลย

TCAS รอบที่ 2 : การรับแบบโควตาที่มีการสอบปฏิบัติและข้อเขียน

ระเบียบการแต่ละโครงการ

คุณสมบัติของผู้สมัคร

 • สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า หรือกำลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และจะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2560
 • มีคะแนนเฉลี่ยสะสม ตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (เฉพาะภาคเรียนต้น) รวม 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.00 ละจะต้องรักษาระดับผลการเรียนจนสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ถ้าสำเร็จการศึกษาและให้คิดคะแนนเฉลี่ยสะสมทั้งหมด)
 • มีผลการสอบ GAT และ วิชาสามัญ 9 วิชา ปีการศึกษา 2561 ตามองค์ประกอบ ค่าน้ำหนัก และเกณฑ์ขั้นต่ำที่กำหนด
 • จะต้องเป็นผู้มีความสามารถพิเศษ หรือ โดดเด่นและมีสอดคล้องในสาขาต่างๆ และมีประสบการณ์ในสาขาวิชาที่สมัคร ตั้งแต่ระดับสถานศึกษาขึ้นไป

คุณสมบัติเฉพาะของแต่ละสาขาวิชา / วิชาเอก

 • วิชาเอกการออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์และมัลติมีเดีย
  • เป็นผู้มีทักษะด้านการวาดภาพ การออกแบบสื่อในรูปแบบต่างๆ
  • มีแฟ้มสะสมผลงานที่แสดงถึงคุณสมบัติข้างต้น และ/หรือมีประสบการณ์ กิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับวิชาเอก และผลงานด้านศิลปะอื่นๆ
 • วิชาเอกการจัดการธุรกิจไซเบอร์
  • เป็นผู้มีทักษะและมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับวิชาเอกการจัดการธุรกิจไซเบอร์
  • มีแฟ้มสะสมผลงานที่แสดงถึงคุณสมบัติข้างต้น และ/หรือมีประสบการณ์ กิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับวิชาเอก และผลงานด้านธุรกิจออนไลน์ หรือธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ หรือการจัดการธุรกิจไซเบอร์
 • วิชาเอกคอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสาร
  • เป็นผู้มีทักษะและมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับวิชาเอกคอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสาร อาทิ การพัฒนาแอปพลิเคชัน เว็บไซต์ การออกแบบระบบบคอมพิวเตอร์ ฯลฯ
  • มีแฟ้มสะสมผลงานที่แสดงถึงคุณสมบัติข้างต้น และ/หรือมีประสบการณ์ กิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับวิชาเอก
 • วิชาเอกการผลิตภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล
  • เป็นผู้มีความสามารถพิเศษและมีประสบการณ์ด้านการผลิตภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล
  • มีแฟ้มสะสมผลงานที่เกี่ยวข้องกับประสบการณ์ด้านภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล
 • วิชาเอกการแสดงและกำกับการแสดงภาพยนตร์
  • เป็นผู้มีความสามารถพิเศษด้านภาพยนตร์ ด้านการแสดง, การกำกับการแสดง หรือการเขียนบท
  • มีแฟ้มสะสมผลงานที่เกี่ยวข้องกับประสบการณ์ด้านภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล หรือด้านการแสดง
 • วิชาเอกการออกแบบเพื่องานภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล
  • เป็นผู้มีความสามารถพิเศษด้านภาพยนตร์ ด้านศิลปะการวาด การออกแบบเครื่องแต่งกาย การแต่งหน้า การออกแบบฉาก หรือการออกแบบอื่นๆ
  • มีแฟ้มสะสมผลงานที่เกี่ยวข้องกับประสบการณ์ด้านภาพยนตร์และศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง
 • วิชาเอกการสื่อสารเพื่อการท่องเที่ยว / วิชาเอกการสื่อสารเพื่อสุขภาพ / วิชาเอกการสื่อสารเพื่อการจัดการนวัตกรรม
  • เป็นผู้มีความสามารถพิเศษด้านทักษะการสื่อสารในรูปแบบต่างๆ การผลิตสื่อ การออกแบบสื่อ หรือทักษะที่เกี่ยวเนี่องกับสาขาวิชาเอกที่สมัคร
  • มีแฟ้มสะสมผลงานที่เกี่ยวข้องกับประสบการณ์ทางด้านทักษะการสื่อสารในรูปแบบต่างๆ ผลงานผลิตสื่อ หรือประสบการณ์ กิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาวิชาเอก

จำนวนที่นั่งที่เปิดรับในแต่ละโครงการ (รอบที่ 2)

วิชาเอก โครงการผู้มีทักษะพิเศษฯ โครงการ ร.ร.สาธิต มศวฯ โครงการนักกีฬา
การออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์และมัลติมีเดีย 27 3 -
การจัดการธุรกิจไซเบอร์ 16 3 1
คอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสาร 17 3 -
การผลิตภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล 12 3 -
การแสดงและกำกับการแสดง 12 3 -
การออกแบบเพื่องานภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล 7 3 -
การสื่อสารเพื่อการท่องเที่ยว 16 3 1
การสื่อสารเพื่อสุขภาพ 7 3 -
การสื่อสารเพื่อการจัดการนวัตกรรม 16 3 1
รวม 130 27 3

เกณฑ์และคะแนนที่ใช้ในการคัดเลือก

 • คะแนน GAT และ 9 วิชาสามัญ ต้องเป็นคะแนนของปีการศึกษา 2561 เท่านั้น ไม่สามารถยื่นคะแนนเก่าได้
 • แฟ้มสะสมผลงาน เป็นเอกสารสำคัญของทุกวิชาเอก ให้นำมายื่นต่อคณะกรรมการในวันสอบสัมภาษณ์ ยกเว้นโครงการนักกีฬา ที่ต้องส่งแฟ้มประวัติและผลงาน (Portfolio) ภายในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 ไม่ใช่นั้นทางมหาวิทยาลัยจะไม่พิจารณาใบสมัคร
วิชาเอก GAT วิชาสามัญ วิชาเฉพาะ (สอบ 24 มี.ค.) สอบปฏิบัติ (25 เม.ย.)
การออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์และมัลติมีเดีย ภาษาไทย + ภาษาอังกฤษ - ทักษะ, ความรู้ทั่วไปด้านการวาดภาพและการออกแบบ
การจัดการธุรกิจไซเบอร์ ภาษาอังกฤษ + คณิตศาสตร์ 1 หรือ 2 - -
คอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสาร ภาษาอังกฤษ + คณิตศาสตร์ 1 หรือ 2 - -
การผลิตภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล ภาษาไทย + ภาษาอังกฤษ ความรู้ความเข้าใจด้านภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล -
การแสดงและกำกับการแสดง ภาษาไทย + ภาษาอังกฤษ - ทักษะด้านการแสดงเดี่ยว (Acting) พร้อมบท ยาวไม่เกิน 3-5 นาที
การออกแบบเพื่องานภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล ภาษาไทย + ภาษาอังกฤษ - ทักษะการวาดภาพและการออกแบบเพื่องานภาพยนตร์ฯ
การสื่อสารเพื่อการท่องเที่ยว ภาษาไทย + ภาษาอังกฤษ - -
การสื่อสารเพื่อสุขภาพ ภาษาไทย + ภาษาอังกฤษ - -
การสื่อสารเพื่อการจัดการนวัตกรรม ภาษาไทย + ภาษาอังกฤษ - -

COMING SOON

โปรดติตดามรอรายละเอียดอย่างเป็นทางการอีกครั้ง..

COMING SOON

โปรดติตดามรอรายละเอียดอย่างเป็นทางการอีกครั้ง..