รายละเอียดการรับนิสิตใหม่
วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ผ่านระบบ TCAS ปีการศึกษา 2561

วิชาเอก จำนวนรับทั้งหมด TCAS รอบที่ 1 TCAS รอบที่ 2 TCAS รอบที่ 3 TCAS รอบที่ 4 TCAS รอบที่ 5
• สาขาวิชานวัตกรรมสื่อสารสังคม (หลักสูตร 2 ภาษา)
การออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์และมัลติมีเดีย 50 15 30 5 5
การจัดการธุรกิจไซเบอร์ 50 15 20 10 7
คอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสาร 50 15 20 10 10 5
• สาขาวิชาภาพยนตร์และสื่อดิจิตอล (หลักสูตร 2 ภาษา)
การผลิตภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล 30 15 15
การแสดงและกำกับการแสดง 30 15 15 2
การออกแบบเพื่องานภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล 30 15 10 5
• สาขาวิชานวัตกรรมการสื่อสาร (หลักสูตร 2 ภาษา)
การสื่อสารเพื่อการท่องเที่ยว 50 20 20 13 2
การสื่อสารเพื่อสุขภาพ 50 10 10 20 12
การสื่อสารเพื่อการจัดการนวัตกรรม 50 15 20 15
รวมทั้งหมด 390 135 160 78 29 0

กำหนดการคัดเลือก TCAS ทั้ง 5 รอบ

รอบที่ ประเภทการคัดเลือก วันรับสมัคร ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ สอบสัมภาษณ์
1 การรับด้วยแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) โดยไม่มีการสอบข้อเขียน คัดเลือกเรียบร้อยแล้ว
2 การรับแบบโควตาที่มีการสอบปฏิบัติและข้อเขียน คัดเลือกเรียบร้อยแล้ว
3 การรับตรงร่วมกัน คัดเลือกเรียบร้อยแล้ว
4 การรับแบบ Admission 12 – 16 มิถุนายน 2561 4 กรกฎาคม 2561 10-12 กรกฎาคม 2561
5 การรับตรงแบบอิสระ (รอบเก็บตก) 10 -15 กรกฎาคม 2561 20 กรกฎาคม 2561 23 กรกฎาคม 2561

 

 กำหนดการสมัครและสอบ วิชาต่างๆ

ประเภทการสอบ สมัคร สอบ ประกาศผล
GAT-PAT ปี 61 22 พ.ย. – 25 ธ.ค. 60 24 – 27 ก.พ. 61 5 เม.ย. 61
O-NET ปี 60 - 3 – 4 มี.ค. 61 3 เม.ย. 61
9 วิชาสามัญ ปี 61 24 พ.ย. – 25 ธ.ค. 60 17 – 18 มี.ค. 61 12 เม.ย. 61

รายละเอียดการรับในปีการศึกษา 2561

เปิดรับสมัคร : 10 – 15 กรกฎาคม 2561

สามารถอ่านคุณสมบัติตามรายละเอียดด้านล่างนี้.. สามารถสมัครและติดตามระเบียบการฉบับเต็มผ่านทางเว็บไซต์ของทางมหาวิทยาลัยได้อีกครั้ง

TCAS รอบที่ 5 : การรับตรงอิสระ

   เข้าหน้าอัปโหลดแฟ้มสะสมผลงาน .PDF

คุณสมบัติของผู้สมัคร

 • สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
 • มีคะแนนเฉลี่ยสะสม ตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (6 ภาคเรียน) ไม่ต่ำกว่า 2.50
 • จะต้องเป็นผู้มีความสามารถพิเศษ หรือ โดดเด่นและมีสอดคล้องในสาขาต่างๆ และมีประสบการณ์ในสาขาวิชาที่สมัคร ตั้งแต่ระดับสถานศึกษาขึ้นไป
 • ผู้สมัครจะต้องจัดทำและอัปโหลดแฟ้มประวัติและผลงาน (Portfolio) ของตนเอง โดยต้องมีตัวอย่างผลงานที่แสดงทักษะและความสามารถที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาที่สมัคร ผ่านทางเว็บไซต์ http://cosci.swu.ac.th ในรูปแบบไฟล์ .pdf ขนาดไฟล์ไม่เกิน 100MB ภายในวันที่ 16 กรกฎาคม 2561 ก่อนเวลา 23.00 น. (หากอัปโหลดเสร็จสิ้นจะได้รับอีเมล์ตอบกลับจากทางระบบ) และผู้สมัครจะต้องนำแฟ้มประวัติฉบับจริง นำมาแสดงในวันสอบสัมภาษณ์
 • สำหรับผู้ที่ที่เคยสมัครหรือยื่นคัดเลือกใน TCAS รอบที่ 1-3 แต่ไม่ผ่านการคัดเลือกในสาขาที่จะสมัครอีกครั้งในรอบที่ 5 โปรดเตรียมหลักฐานเพื่ออัปโหลดเพิ่มเติม (ไฟล์รูปภาพใบสมัครในรอบนั้นๆ หรือรูปถ่ายในวันสัมภาษณ์ของรอบนั้นๆ ที่เห็นผู้สมัครในรูป)

คุณสมบัติเฉพาะของแต่ละสาขาวิชา / วิชาเอก

 • วิชาเอกการออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์และมัลติมีเดีย
  • เป็นผู้มีทักษะด้านการวาดภาพ การออกแบบสื่อในรูปแบบต่างๆ
  • มีแฟ้มสะสมผลงานที่แสดงถึงคุณสมบัติข้างต้น และ/หรือมีประสบการณ์ กิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับวิชาเอก และผลงานด้านศิลปะอื่นๆ
 • วิชาเอกคอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสาร
  • เป็นผู้มีทักษะและมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับวิชาเอกคอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสาร อาทิ การพัฒนาแอปพลิเคชัน เว็บไซต์ การออกแบบระบบบคอมพิวเตอร์ ฯลฯ
  • มีแฟ้มสะสมผลงานที่แสดงถึงคุณสมบัติข้างต้น และ/หรือมีประสบการณ์ กิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับวิชาเอก
 • วิชาเอกการแสดงและกำกับการแสดงภาพยนตร์
  • เป็นผู้มีความสามารถพิเศษด้านภาพยนตร์ ด้านการแสดง, การกำกับการแสดง หรือการเขียนบท
  • มีแฟ้มสะสมผลงานที่เกี่ยวข้องกับประสบการณ์ด้านภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล หรือด้านการแสดง
 • วิชาเอกการสื่อสารเพื่อการท่องเที่ยว 
  • เป็นผู้มีความสามารถพิเศษด้านทักษะการสื่อสารในรูปแบบต่างๆ การผลิตสื่อ การออกแบบสื่อ หรือทักษะที่เกี่ยวเนี่องกับสาขาวิชาเอกที่สมัคร
  • มีแฟ้มสะสมผลงานที่เกี่ยวข้องกับประสบการณ์ทางด้านทักษะการสื่อสารในรูปแบบต่างๆ ผลงานผลิตสื่อ หรือประสบการณ์ กิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาวิชาเอก

จำนวนที่นั่ง (รอบที่ 5)

วิชาเอก ผลการเรียนขั้นต่ำ จำนวนรับ แฟ้มสะสมผลงาน
การออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์และมัลติมีเดีย 2.50 5
คอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสาร 2.50 5
การแสดงและกำกับการแสดงภาพยนตร์ 2.50 2
การสื่อสารเพื่อการท่องเที่ยว 2.50 2
รวม - 14 -

เปิดรับสมัคร : 9 – 13 พฤษภาคม 2561

สามารถอ่านคุณสมบัติตามรายละเอียดด้านล่างนี้.. สามารถสมัครและติดตามระเบียบการฉบับเต็มผ่านทางเว็บไซต์ ทปอ. http://tcas.cupt.net เร็วๆ นี้

TCAS รอบที่ 3 : การรับตรงร่วมกัน

คุณสมบัติของผู้สมัคร

 • สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
 • มีคะแนนเฉลี่ยสะสม ตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ไม่ต่ำกว่า 2.00
 • มีผลการสอบ GAT และ วิชาสามัญ 9 วิชา ปีการศึกษา 2561 ตามองค์ประกอบ ค่าน้ำหนัก และเกณฑ์ขั้นต่ำที่กำหนด
 • จะต้องเป็นผู้มีความสามารถพิเศษ หรือ โดดเด่นและมีสอดคล้องในสาขาต่างๆ และมีประสบการณ์ในสาขาวิชาที่สมัคร ตั้งแต่ระดับสถานศึกษาขึ้นไป

คุณสมบัติเฉพาะของแต่ละสาขาวิชา / วิชาเอก

 • วิชาเอกการออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์และมัลติมีเดีย
  • เป็นผู้มีทักษะด้านการวาดภาพ การออกแบบสื่อในรูปแบบต่างๆ
  • มีแฟ้มสะสมผลงานที่แสดงถึงคุณสมบัติข้างต้น และ/หรือมีประสบการณ์ กิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับวิชาเอก และผลงานด้านศิลปะอื่นๆ
 • วิชาเอกการจัดการธุรกิจไซเบอร์
  • เป็นผู้มีทักษะและมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับวิชาเอกการจัดการธุรกิจไซเบอร์
  • มีแฟ้มสะสมผลงานที่แสดงถึงคุณสมบัติข้างต้น และ/หรือมีประสบการณ์ กิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับวิชาเอก และผลงานด้านธุรกิจออนไลน์ หรือธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ หรือการจัดการธุรกิจไซเบอร์
 • วิชาเอกคอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสาร
  • เป็นผู้มีทักษะและมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับวิชาเอกคอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสาร อาทิ การพัฒนาแอปพลิเคชัน เว็บไซต์ การออกแบบระบบบคอมพิวเตอร์ ฯลฯ
  • มีแฟ้มสะสมผลงานที่แสดงถึงคุณสมบัติข้างต้น และ/หรือมีประสบการณ์ กิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับวิชาเอก
 • วิชาเอกการออกแบบเพื่องานภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล
  • เป็นผู้มีความสามารถพิเศษด้านภาพยนตร์ ด้านศิลปะการวาด การออกแบบเครื่องแต่งกาย การแต่งหน้า การออกแบบฉาก หรือการออกแบบอื่นๆ
  • มีแฟ้มสะสมผลงานที่เกี่ยวข้องกับประสบการณ์ด้านภาพยนตร์และศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง
 • วิชาเอกการสื่อสารเพื่อการท่องเที่ยว / วิชาเอกการสื่อสารเพื่อสุขภาพ / วิชาเอกการสื่อสารเพื่อการจัดการนวัตกรรม
  • เป็นผู้มีความสามารถพิเศษด้านทักษะการสื่อสารในรูปแบบต่างๆ การผลิตสื่อ การออกแบบสื่อ หรือทักษะที่เกี่ยวเนี่องกับสาขาวิชาเอกที่สมัคร
  • มีแฟ้มสะสมผลงานที่เกี่ยวข้องกับประสบการณ์ทางด้านทักษะการสื่อสารในรูปแบบต่างๆ ผลงานผลิตสื่อ หรือประสบการณ์ กิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาวิชาเอก

จำนวนที่นั่ง เกณฑ์และคะแนนที่ใช้ในการคัดเลือก (รอบที่ 3)

 • คะแนน GAT และ 9 วิชาสามัญ ต้องเป็นคะแนนของปีการศึกษา 2561 เท่านั้น ไม่สามารถยื่นคะแนนเก่าได้
วิชาเอก ผลการเรียนขั้นต่ำ จำนวนรับ GAT วิชาสามัญ
การออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์และมัลติมีเดีย 2.00 5 ภาษาไทย + ภาษาอังกฤษ
การจัดการธุรกิจไซเบอร์ 2.00 10 ภาษาอังกฤษ + คณิตศาสตร์ 1 หรือ 2
คอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสาร 2.00 10 ภาษาอังกฤษ + คณิตศาสตร์ 1 หรือ 2
การออกแบบเพื่องานภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล 2.00 5 ภาษาไทย + ภาษาอังกฤษ
การสื่อสารเพื่อการท่องเที่ยว 2.00 13 ภาษาไทย + ภาษาอังกฤษ
การสื่อสารเพื่อสุขภาพ 2.00 20 ภาษาไทย + ภาษาอังกฤษ
การสื่อสารเพื่อการจัดการนวัตกรรม 2.00 15 ภาษาไทย + ภาษาอังกฤษ
รวม - 78

เปิดรับสมัคร : 6 – 10 มิถุนายน 2561

สามารถอ่านคุณสมบัติตามรายละเอียดด้านล่างนี้.. สามารถสมัครและติดตามระเบียบการฉบับเต็มผ่านทางเว็บไซต์ ทปอ. http://tcas.cupt.net เร็วๆ นี้

TCAS รอบที่ 4 : แอดมิชชัน

คุณสมบัติของผู้สมัคร

 • สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า

วิชาที่ใช้ในการคัดเลือก

 • GPAX (ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม) : 20%
 • O-NET (5 กลุ่มสาระวิชา) : 30%
 • GAT : 50%

คุณสมบัติเฉพาะของแต่ละสาขาวิชา / วิชาเอก

 • วิชาเอกการจัดการธุรกิจไซเบอร์
  • เป็นผู้มีทักษะและมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับวิชาเอกการจัดการธุรกิจไซเบอร์
 • วิชาเอกคอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสาร
  • เป็นผู้มีทักษะและมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับวิชาเอกคอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสาร อาทิ การพัฒนาแอปพลิเคชัน เว็บไซต์ การออกแบบระบบบคอมพิวเตอร์ ฯลฯ
 • วิชาเอกการสื่อสารเพื่อสุขภาพ
  • เป็นผู้มีความสามารถพิเศษด้านทักษะการสื่อสารในรูปแบบต่างๆ การผลิตสื่อ การออกแบบสื่อ หรือทักษะที่เกี่ยวเนี่องกับสาขาวิชาเอกที่สมัคร

จำนวนที่นั่งในการคัดเลือก (รอบที่ 4)

วิชาเอก จำนวนรับ คะแนนต่ำสุด ปี 60 คะแนนต่ำสุดปี 59 คะแนนต่ำสุดปี 58
การจัดการธุรกิจไซเบอร์ 7 18813.0000 18731.0000 18537.5000
คอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสาร 10 18039.0000 18289.0000 16757.0000
การสื่อสารเพื่อสุขภาพ 12 16837.0000 19149.5000 18456.2500
รวม 29

เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ ตั้งแต่วันนี้ - 27 กุมภาพันธ์นี้!

มาลุ้นดูสิอาจจะเจอความหวังที่ยังรออยู่~♪ สามารถอ่านคุณสมบัติโดยคร่าวตามรายละเอียดด้านล่างนี้ และสมัครได้เลย

TCAS รอบที่ 2 : การรับแบบโควตาที่มีการสอบปฏิบัติและข้อเขียน

ระเบียบการแต่ละโครงการ

คุณสมบัติของผู้สมัคร

 • สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า หรือกำลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และจะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2560
 • มีคะแนนเฉลี่ยสะสม ตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (เฉพาะภาคเรียนต้น) รวม 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.00 ละจะต้องรักษาระดับผลการเรียนจนสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ถ้าสำเร็จการศึกษาและให้คิดคะแนนเฉลี่ยสะสมทั้งหมด)
 • มีผลการสอบ GAT และ วิชาสามัญ 9 วิชา ปีการศึกษา 2561 ตามองค์ประกอบ ค่าน้ำหนัก และเกณฑ์ขั้นต่ำที่กำหนด
 • จะต้องเป็นผู้มีความสามารถพิเศษ หรือ โดดเด่นและมีสอดคล้องในสาขาต่างๆ และมีประสบการณ์ในสาขาวิชาที่สมัคร ตั้งแต่ระดับสถานศึกษาขึ้นไป

คุณสมบัติเฉพาะของแต่ละสาขาวิชา / วิชาเอก

 • วิชาเอกการออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์และมัลติมีเดีย
  • เป็นผู้มีทักษะด้านการวาดภาพ การออกแบบสื่อในรูปแบบต่างๆ
  • มีแฟ้มสะสมผลงานที่แสดงถึงคุณสมบัติข้างต้น และ/หรือมีประสบการณ์ กิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับวิชาเอก และผลงานด้านศิลปะอื่นๆ
 • วิชาเอกการจัดการธุรกิจไซเบอร์
  • เป็นผู้มีทักษะและมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับวิชาเอกการจัดการธุรกิจไซเบอร์
  • มีแฟ้มสะสมผลงานที่แสดงถึงคุณสมบัติข้างต้น และ/หรือมีประสบการณ์ กิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับวิชาเอก และผลงานด้านธุรกิจออนไลน์ หรือธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ หรือการจัดการธุรกิจไซเบอร์
 • วิชาเอกคอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสาร
  • เป็นผู้มีทักษะและมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับวิชาเอกคอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสาร อาทิ การพัฒนาแอปพลิเคชัน เว็บไซต์ การออกแบบระบบบคอมพิวเตอร์ ฯลฯ
  • มีแฟ้มสะสมผลงานที่แสดงถึงคุณสมบัติข้างต้น และ/หรือมีประสบการณ์ กิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับวิชาเอก
 • วิชาเอกการผลิตภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล
  • เป็นผู้มีความสามารถพิเศษและมีประสบการณ์ด้านการผลิตภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล
  • มีแฟ้มสะสมผลงานที่เกี่ยวข้องกับประสบการณ์ด้านภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล
 • วิชาเอกการแสดงและกำกับการแสดงภาพยนตร์
  • เป็นผู้มีความสามารถพิเศษด้านภาพยนตร์ ด้านการแสดง, การกำกับการแสดง หรือการเขียนบท
  • มีแฟ้มสะสมผลงานที่เกี่ยวข้องกับประสบการณ์ด้านภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล หรือด้านการแสดง
 • วิชาเอกการออกแบบเพื่องานภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล
  • เป็นผู้มีความสามารถพิเศษด้านภาพยนตร์ ด้านศิลปะการวาด การออกแบบเครื่องแต่งกาย การแต่งหน้า การออกแบบฉาก หรือการออกแบบอื่นๆ
  • มีแฟ้มสะสมผลงานที่เกี่ยวข้องกับประสบการณ์ด้านภาพยนตร์และศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง
 • วิชาเอกการสื่อสารเพื่อการท่องเที่ยว / วิชาเอกการสื่อสารเพื่อสุขภาพ / วิชาเอกการสื่อสารเพื่อการจัดการนวัตกรรม
  • เป็นผู้มีความสามารถพิเศษด้านทักษะการสื่อสารในรูปแบบต่างๆ การผลิตสื่อ การออกแบบสื่อ หรือทักษะที่เกี่ยวเนี่องกับสาขาวิชาเอกที่สมัคร
  • มีแฟ้มสะสมผลงานที่เกี่ยวข้องกับประสบการณ์ทางด้านทักษะการสื่อสารในรูปแบบต่างๆ ผลงานผลิตสื่อ หรือประสบการณ์ กิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาวิชาเอก

จำนวนที่นั่งที่เปิดรับในแต่ละโครงการ (รอบที่ 2)

[table “” not found /]

เกณฑ์และคะแนนที่ใช้ในการคัดเลือก

 • คะแนน GAT และ 9 วิชาสามัญ ต้องเป็นคะแนนของปีการศึกษา 2561 เท่านั้น ไม่สามารถยื่นคะแนนเก่าได้
 • แฟ้มสะสมผลงาน เป็นเอกสารสำคัญของทุกวิชาเอก ให้นำมายื่นต่อคณะกรรมการในวันสอบสัมภาษณ์ ยกเว้นโครงการนักกีฬา ที่ต้องส่งแฟ้มประวัติและผลงาน (Portfolio) ภายในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 ไม่ใช่นั้นทางมหาวิทยาลัยจะไม่พิจารณาใบสมัคร
วิชาเอก GAT วิชาสามัญ วิชาเฉพาะ (สอบ 24 มี.ค.) สอบปฏิบัติ (25 เม.ย.)
การออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์และมัลติมีเดีย ภาษาไทย + ภาษาอังกฤษ - ทักษะ, ความรู้ทั่วไปด้านการวาดภาพและการออกแบบ
การจัดการธุรกิจไซเบอร์ ภาษาอังกฤษ + คณิตศาสตร์ 1 หรือ 2 - -
คอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสาร ภาษาอังกฤษ + คณิตศาสตร์ 1 หรือ 2 - -
การผลิตภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล ภาษาไทย + ภาษาอังกฤษ ความรู้ความเข้าใจด้านภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล -
การแสดงและกำกับการแสดง ภาษาไทย + ภาษาอังกฤษ - ทักษะด้านการแสดงเดี่ยว (Acting) พร้อมบท ยาวไม่เกิน 3-5 นาที
การออกแบบเพื่องานภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล ภาษาไทย + ภาษาอังกฤษ - ทักษะการวาดภาพและการออกแบบเพื่องานภาพยนตร์ฯ
การสื่อสารเพื่อการท่องเที่ยว ภาษาไทย + ภาษาอังกฤษ - -
การสื่อสารเพื่อสุขภาพ ภาษาไทย + ภาษาอังกฤษ - -
การสื่อสารเพื่อการจัดการนวัตกรรม ภาษาไทย + ภาษาอังกฤษ - -