หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (สื่อและนวัตกรรมสื่อสาร)

   เอกสาร ‘มคอ.2’

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา สื่อและนวัตกรรมสื่อสาร
วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ