หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (นวัตกรรมการสื่อสาร)

   เอกสาร ‘มคอ.2’

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา นวัตกรรมการสื่อสาร
วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ปีการศึกษา 2554 - 2559

ปีการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2
2554 1/2554 2/2554
2555 1/2555 2/2555
2556 1/2556 2/2556
2557 1/2557 2/2557
2558 1/2558 2/2558
2559 1/2559 2/2559

ปีการศึกษา 2560 : ภาคเรียนที่ 1

รหัสวิชา ชื่อวิชา มคอ.3-4 มคอ.5-6
CC101 COMPUTER MEDIATED COMMUNICATION T3_CC101_1_60 T5_CC101_1_60
CD201 DIGITAL MEDIA AND SOCIETY T3_CD201_1_60 T5_CD201_1_60
CI101 COMMUNICATION INNOVATION T3_CI101_1_60 T5_CI101_1_60
CS101 DIGITAL SOCIETY AND CULTURAL ECOLOGY T3_CS101_1_60 T5_CS101_1_60
CS103 ETHIC AND LAW ISSUE INFORMATION TECHNOLOGY T3_CS103_1_60 T5_CS103_1_60
CS202 RESEARCH AND KNOWLEDGE APPLICATION T3_CS202_1_60 T5_CS202_1_60
IC111 THEORY AND COMMUNICATION BEHAVIOR T3_IC111_1_60 T5_IC111_1_60
IC201 INTRODUCTION TO DEVELOPMENT COMMUNICATION T3_IC201_1_60 T5_IC201_1_60
IC221 INTRODUCTION TO INNOVATION MANAGEMENT T3_IC221_1_60 T5_IC221_1_60
IC232 BRANDING FOR TOURISM COMMUNICATION T3_IC232_1_60 T5_IC232_1_60
IC235 SOCIAL RESPONSIBILITY AND TOURISM INDUSTRY T3_IC235_1_60 T5_IC235_1_60
IC251 CREATIVE THINKING FOR COMMUNICATION INNOVATION T3_IC251_1_60 T5_IC251_1_60
IC252 INTRODUCTION TO MEDIA PRODUCTION T3_IC252_1_60 T5_IC252_1_60
IC253 INTEGRATED MEDIA FOR CREATIVITY WORKS T3_IC253_1_60 T5_IC253_1_60
IC255 MEDIA DESIGN FOR HEALTH COMMUNICATION T3_IC255_1_60 T5_IC255_1_60
IC261 COMMUNICATION MANAGEMENT T3_IC261_1_60 T5_IC261_1_60
IC312 CREATIVE WRITING FOR MASS MEDIA T3_IC312_1_60 T5_IC312_1_60
IC321 INTEGRATED MARKETING COMMUNICATION FOR INNOVATION MANAGEMENT T3_IC321_1_60 T5_IC321_1_60
IC352 EDUTAINMENT PRODUCTION FOR TOURISM T3_IC352_1_60 T5_IC352_1_60
IC354 ADVERTISING AND PUBLIC RELATION MEDIA FOR TOURISM T3_IC354_1_60 T5_IC354_1_60
IC355 ADVERTISING AND PUBLIC RELATION MEDIA FOR HEALTH COMMUNICATION T3_IC355_1_60 T5_IC355_1_60
IC356 CREATIVITY TECHNIQUES FOR INNOVATION MANAGEMENT COMMUNICATION T3_IC356_1_60 T5_IC356_1_60
IC364 INTEGRATED MARKETING COMMUNICATION FOR TOURISM T3_IC364_1_60 T5_IC364_1_60
IC421 STRATEGIC PLANNING AND MANAGEMENT OF INNOVATION COMMUNICATION PROJECTS T3_IC421_1_60 T5_IC421_1_60
IC441 COMMUNICATION FOR HEALTH IN RISK T3_IC441_1_60 T5_IC441_1_60
IC442 MEDIA AND HEALTH PUBLIC POLICY T3_IC442_1_60 T5_IC442_1_60
ID201 DIGITAL MEDIA DESIGN CONCEPT T3_ID201_1_60 T5_ID201_1_60
INC102 INTRODUCTION TO MASS COMMUNICATION AND DIGITAL MEDIA T3_INC102_1_60 T5_INC102_1_60
INC103 COMMUNICATION PSYCHOLOGY T3_INC103_1_60 T5_INC103_1_60
INC104 MEDIA TERMINOLOGY T3_INC104_1_60 T5_INC104_1_60
INC111 THEORY AND COMMUNICAITON BEHAVIOR T3_INC111_1_60 T5_INC111_1_60
INC124 PRINCIPLE OF TOURISM T3_INC124_1_60 T5_INC124_1_60
INC141 INTRODUCTION TO DIFFUSION OF INNOVATION T3_INC141_1_60 T5_INC141_1_60
INC153 INTRODUCTION TO MEDIA PRODUCTION T3_INC153_1_60 T5_INC153_1_60
INC201 INTRODUCTION TO DEVELOPMENT COMMUNICATION T3_INC201_1_60 T5_INC201_1_60
INC202 PRINCIPLES OF MARKETING COMMUNICATION T3_INC202_1_60 T5_INC202_1_60
INC222 BRANDING FOR TOURISM T3_INC222_1_60 T5_INC222_1_60
INC231 MEDICAL TERMINOLOGY T3_INC231_1_60 T5_INC231_1_60
INC232 BASIC HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY T3_INC232_1_60 T5_INC232_1_60
INC241 INTRODUCTION TO INNOVATION MANAGEMENT T3_INC241_1_60 T5_INC241_1_60
INC251 PHOTOGRAPHY FOR HEALTH COMMUNICATION T3_INC251_1_60 T5_INC251_1_60
INC252 PHOTOGRAPHY FOR TOURISM T3_INC252_1_60 T5_INC252_1_60
INC253 CREATIVE THINKING FOR COMMUNICATION DESIGN T3_INC253_1_60 T5_INC253_1_60
INC254 BASIC FOR MEDIA PRODUCTION T3_INC254_1_60 T5_INC254_1_60
INC262 CREATIVE WRITING FOR MASS MEDIA T3_INC262_1_60 T5_INC262_1_60
INC264 WRITING FOR HEALTH COMMUNICATION T3_INC264_1_60 T5_INC264_1_60

ปีการศึกษา 2560 : ภาคเรียนที่ 2

รหัสวิชา ชื่อวิชา มคอ.3-4 มคอ.5-6
CB201 END USER BAHAVIOR T3_CB201_2_60 T5_CB201_2_60
CC101 COMPUTER MEDIATED COMMUNICATION T3_CC201_2_60 T5_CC201_2_60
CD201 DIGITAL MEDIA AND SOCIETY T3_CD201_2_60 T5_CD201_2_60
CS101 DIGITAL SOCIETY AND CULTURAL ECOLOGY T3_CS101_2_60 T5_CS101_2_60
CS102 CONTEMPORARY AESTHETICS T3_CS102_2_60 T5_CS102_2_60
CS371 PROFESSIONAL PRACTICE T3_CS371_2_60 T5_CS371_2_60
CS482 COMMUNICATION INNOVATION SENIOR PROJECT T3_CS482_2_60 T5_CS482_2_60
IC111 THEORY AND COMMUNICATION BEHAVIOR T3_IC111_2_60 T5_IC111_2_60
IC232 BRANDING FOR TOURISM COMMUNICATION T3_IC232_2_60 T5_IC232_2_60
IC233 TOURISM RESOURCES MANAGEMENT T3_IC233_2_60 T5_IC233_2_60
IC251 CREATIVE THINKING FOR COMMUNICATION INNOVATION T3_IC251_2_60 T5_IC251_2_60
IC253 INTEGRATED MEDIA FOR CREATIVITY WORKS T3_IC253_2_60 T5_IC253_2_60
IC261 COMMUNICATION MANAGEMENT T3_IC261_2_60 T5_IC261_2_60
IC262 STRATEGIC OF TECHNOLOGICAL AND INNOVATIVE MANAGEMENT T3_IC262_2_60 T5_IC262_2_60
IC311 PERSUASION AND CAMPAIGNS FOR INNOVATION MANAGEMENT T3_IC311_2_60 T5_IC311_2_60
IC333 SUSTAINABLE TOURISM T3_IC333_2_60 T5_IC333_2_60
IC351 COMMUNICATION TO MEETING, INCENTION, CONFERENCE AND EVENTS FOR TOURISM T3_IC351_2_60 T5_IC351_2_60
IC353 EDUTAIMENT PRODUCTION FOR HEALTH T3_IC353_2_60 T5_IC353_2_60
IC361 SOCIAL MARKETING COMMUNICATION T3_IC361_2_60 T5_IC361_2_60
IC362 STRATEGIES AND PLANNING FOR TOURISM COMMUNICATION T3_IC362_2_60 T5_IC362_2_60
IC365 HEALTH COMMUNICATION CAMPAIGN T3_IC365_2_60 T5_IC365_2_60
IC412 SEMIOTIC COMMUNICATION FOR INNOVATIVE MANAGEMENT T3_IC412_2_60 T5_IC412_2_60
IC431 COMMUNICATION FOR TOURISM IN CRISIS T3_IC431_2_60 T5_IC431_2_60
ID201 DIGITAL MEDIA DESIGN CONCEPT T3_ID201_2_60 T5_ID201_2_60
INC105 COMPUTER APPICATION IN COMMUNICATION WORK T3_INC105_2_60 T5_INC105_2_60
INC111 THEORY AND COMMUNICAITON BEHAVIOR T3_INC111_2_60 T5_INC111_2_60
INC112 MEDIA LITERACY IN INNOVATIVE MANAGEMENT CONTEXT T3_INC112_2_60 T5_INC112_2_60
INC151 PHOTOGRAPHY FOR COMMUNICATION T3_INC151_2_60 T5_INC151_2_60
INC152 CREATIVE THINKING FOR COMMUNICATION INNOVATION T3_INC152_2_60 T5_INC152_2_60
INC153 INTRODUCTION TO MEDIA PRODUCTION T3_INC153_2_60 T5_INC153_2_60
INC202 PRINCIPLES OF MARKETING COMMUNICATION T3_INC202_2_60 T5_INC202_2_60
INC203 COMMUNICATION INNOVATION T3_INC203_2_60 T5_INC203_2_60
INC211 MEDIA AND STORYTELLING T3_INC211_2_60 T5_INC211_2_60
INC223 TOURISM RESOURCES MANAGEMENT FOR SUSTAINABLE TOURISM T3_INC223_2_60 T5_INC223_2_60
INC224 TOURIST BEHAVIOR ANALYSIS T3_INC224_2_60 T5_INC224_2_60
INC233 PRINCIPLES OF PUBLIC HEALTH AND NUTRITION T3_INC233_2_60 T5_INC233_2_60
INC234 HEALTH AND BEAUTY T3_INC234_2_60 T5_INC234_2_60
INC251 PHOTOGRAPHY FOR HEALTH COMMUNICATION T3_INC251_2_60 T5_INC251_2_60
INC261 STRATEGIC PLANNING FOR PUBLIC RELATION T3_INC261_2_60 T5_INC261_2_60
INC313 BRAND MANAGEMENT T3_INC313_2_60 T5_INC313_2_60
INC321 SPEECH FOR TOURISM COMMUNICATION T3_INC321_2_60 T5_INC321_2_60

   ปีการศึกษา 2556    ปีการศึกษา 2557

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา นวัตกรรมการสื่อสาร
วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ