การขอผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ประจำปี พ.ศ. 2562

0
201

สำหรับนิสิตวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม ที่ไม่ได้เป็นนักศึกษาวิชาทหาร และต้องการขอผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ประจำปี พ.ศ. 2562 ตามรายละเอียดด้านล่างนี้

วันยื่นขอผ่อนผัน

 • วันที่ 1 ตุลาคม – 28 ธันวาคม 2561 เวลา 08.30 – 16.30 น. (วันเวลาราชการ)
 • สถานที่ : งานสวัสดิการนิสิต ส่วนกิจการนิสิต ชั้น 1 อาคารสำนักงานอธิการบดี มศว ประสานมิตร

คุณสมบัติของผู้ที่สามารถยื่นผ่อนผันได้

 • เป็นนิสิตชายที่มีอายุ 21 ปีบริบูรณ์ แต่ไม่เกิน 26 ปี
 • เกิดปี พ.ศ. 2535 – 2541

หลักฐานประกอบการยื่นผ่อนผันฯ

 • สำเนา สด. 9 : 3 ฉบับ
 • สำเนาหมายเรียกการเข้ารับการตรวจเลือก : 3 ฉบับ
 • สำเนาบัตรประชาชน : 2 ฉบับ
 • สำเนาทะเบียนบ้าน : 2 ฉบับ
 • หนังสือรับรองการเป็นนิสิต : 1 ฉบับ
 • สำเนาบัตรนิสิต : 1 ฉบับ

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
 • งานสวัสดิการนิสิต ส่วนกิจการนิสิต (คุณดวงสมร ทวีสุข)  โทร. 02-6495000 ต่อ 12086
 • ฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม โทร. 02-649-5000 ต่อ 11251 (ในเวลาราชการเท่านั้น)