[กิจกรรมวิทยาลัย] อบรมเรื่อง “เตรียมความพร้อมเพื่อการสมัครงาน” : 8 ตุลาคม 2561

0
108

อบรมเรื่อง “เตรียมความพร้อมเพื่อการสมัครงาน”

ด้วยฝ่ายวิชาการและวิจัย วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม ได้กำหนดจัดอบรม เรื่อง “เตรียมความพร้อมเพื่อการสมัครงาน” ให้กับนิสิตชั้นปีที่ 4 เพื่อเตรียมความไพร้อมก่อนเข้าสู่โลกการทำงานจริง

วันจันทร์ที่ 8 ตุลาคม 2561 เวลา 13.00-16.00 น.
ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

⚠ เป็นกิจกรรมที่นิสิตชั้นปีที่ 4 ต้องเข้าร่วมกิจกรรมทุกคน
(ส่วนหนึ่งในรายวิชา CS371 : PROFESSIONAL PRACTICE)

เริ่มเปิดให้ลงทะเบียนก่อนอบรม ตั้งแต่เวลา 12.30 น. เป็นต้นไป