[กิจกรรมวิทยาลัย] ชี้แจงรายละเอียดวิชาโทของวิทยาลัยฯ : 3 ตุลาคม 2561

0
111

ชี้แจงรายละเอียดวิชาโทของวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม

ด้วยฝ่ายวิชาการและวิจัย วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม ได้กำหนดจัดการประชุมชี้แจงการลงทะเบียนและรายละเอียดวิชาโทให้กับนิสิตชั้นปีที่ 2 เพื่อให้นิสิตรับทราบรายละเอียดในแต่ละรายวิชา และประกอบการตัดสินใจในการเลือกวิชาโทและลงทะเบียนเรียนในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ระหว่าง วันที่ 26 พฤศจิกายน – 2 ธันวาคม 2561 นั้น

ในการนี้เพื่อให้การลงทะเบียนของนิสิตในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 มีความถูกต้องและเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ทางฝ่ายวิชาการและวิจัย จึงขอเชิญนิสิตชั้นปีที่ 2 เข้าร่วมประชุมชี้แจงรายละเอียดวิชาโทของวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม

ในวันพุธที่ 3 ตุลาคม 2561 เวลา 12.30-13.30
ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ