ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนวิชาเฉพาะสาขา และห้องสอบ – TCAS รอบที่ 2 ปีการศึกษา 2561

0
1637

ขอให้ผู้สมัครคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตฯ ในโครงการดังต่อไปนี้ เข้าสอบข้อเขียนวิชาเฉพาะสาขาในวันเสาร์ที่ 24 มีนาคม 256

โครงการที่สมัครและห้องสอบข้อเขียน

อุปกรณ์ที่ต้องเตรียมมาในวันสอบข้อเขียน

  • ผู้เข้าสอบจะต้องนำบัตรประจำตัวประชาชน หรือ บัตรประจำตัวนักเรียน หรือ บัตรที่มีรูปถ่ายที่ทางราชการออกให้ มาแสดงในวันสอบ หากผู้ใดไม่นำหลักฐานเอกสารไปแสดงแก่กรรมการในวันสอบฯ จะถือว่าขาดคุณสมบัติและจะถูกตัดสิทธิ์ในการสอบครั้งนี้
  • และเตรียมดินสอ ที่มีความเข้มมากกว่าหรือเท่ากับ 2B / ยางลบ / ปากกา นำมาในวันสอบเพื่อใช้ในการทำข้อสอบภาคทฤษฎี

เนื้อหาการสอบ

  • สำหรับการสอบภาคทฤษฎีวิชาเอกการผลิตภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล ออกเนื้อหาครอบคลุมความเป็นมาของการผลิตภาพยนตร์ในแต่ละยุคสมัย อุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิตภาพยนตร์ ความรู้ทั่วไปด้านภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล

หมายเหตุ

  • ส่วนสาขาวิชาอื่นๆ (การออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์และมัลติมีเดีย / คอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสาร / การจัดการธุรกิจไซเบอร์ / การแสดงและกำกับการแสดงภาพยนตร์ / การออกแบบเพื่องานภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล / การสื่อสารเพื่อการจัดการนวัตกรรม / การสื่อสารเพื่อการท่องเที่ยว / การสื่อสารเพื่อสุขภาพ) จะไม่มีการสอบข้อเขียน โดยจะทำการคัดเลือกจากคะแนนสอบตามที่แต่ละสาขาวิชากำหนด
  • ตรวจสอบความถูกต้องของคะแนนที่ทางมหาวิทยาลัยดึงข้อมูลจากระบบของ สทศ : 16-17 เมษายน 2561 นี้
  • ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกและเข้าสู่รอบสัมภาษณ์ : 20 เมษายน 2561

  ประกาศรายชื่อ และระเบียบการสอบ

 โครงการผู้มีทักษะพิเศษทางด้านนวัตกรรมสื่อสารสังคม
 โครงการโรงเรียนสาธิต มศว และโรงเรียนเครือข่าย
ขอให้ผู้เข้าสอบมาก่อนเวลาสอบอย่างน้อย 30 นาที เมื่อเข้าห้องสอบแล้วจะไม่อนุญาตให้ออกจากห้องสอบ