ภาพบรรยากาศ “โครงการส่งเสริมความร่วมมือและพัฒนาประสบการณ์วิชาชีพแก่นิสิตและศิษย์เก่า : กิจกรรมCOSCI English Camp”

0
221

ด้วยฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม ได้จัด “โครงการส่งเสริมความร่วมมือและพัฒนาประสบการณ์วิชาชีพแก่นิสิตและศิษย์เก่า : กิจกรรมCOSCI English Camp” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะสื่อสาร ภาษาอังกฤษให้แก่นิสิตชั้นปีที่4 รวมทั้งเพื่อเตรียมความพร้อมต่อการเป็นบัณฑิตและผู้ประกอบวิชาชีพ ท่ามกลางสภาวะของการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ในปัจจุบัน กับทิศทางการพัฒนาประเทศไทย4.0 รวมทั้งการก้าวสู่บริบทความเป็นประชาคมอาเซียน ( AEC ) โดยโครงการได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 18 – 19 กุมภาพันธ์ 2560 ณ อาคารวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม และวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2560 ณ  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ที่ผ่านมา 16999232_10209116313010765_4801606132728900572_n16996099_10209116312850761_349308942192002724_n 16997745_10209116314890812_4615113509429553499_n 16831832_10209116317450876_4432883350363622991_n 16998039_10209116315770834_6394359090177623396_n 16998237_10209116313170769_7579479409609833785_n 16999060_10209116312250746_7089201344462322187_n 17021505_10209116315210820_11238004743435535_n 17021837_10209116316290847_3190305775962027236_n