ตามที่ทางสโมสรนิสิตวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมต้อนรับนิสิตใหม่แล้ว ยังมีกิจกรรมที่แต่ละสาขาวิชาได้จัดขึ้นเพื่อเสริมสร้างอัตลักษณ์และความสามัคคีภายในสาขาวิชา พร้อมทั้งเป็นการเตรียมความพร้อมการเป็นนิสิตใหม่ ก่อนถึงกิจกรรมปฐมนิเทศและค่ายอัตลักษณ์นิสิตใหม่ฯ ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ในวันที่ 7-11 สิงหาคมที่จะถึงนี้

ทางฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิตฯ จึงขอสรุปรายละเอียดกิจกรรมต้อนรับนิสิตใหม่ของแต่ละสาขาวิชาตามตารางแนบท้ายนี้ เพื่อให้นิสิตใหม่และผู้ปกครองได้ทราบถึงข้อมูลในการเข้าร่วมกิจกรรมฯ

ติดต่อและแจ้งข้อมูลกิจกรรมรับน้องใหม่

หากพบเห็นการกระทำที่รุนแรงเกินกว่าเหตุ หรือ ผิดระเบียบข้อบังคับของตามที่มหาวิทยาลัยประกาศไว้ หรือ ต้องการแจ้งข้อมูลและร้องเรียนการจัดกิจกรรมรับน้องใหม่ สามารถส่งข้อมูลได้ผ่านทางช่องทางดังนี้ (ข้อมูลทุกอย่างจะเป็นความลับ) :

 • ฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
  • ผ่านทาง Social Network ของวิทยาลัยฯ Facebook / Twitter / Line@
  • ผ่านทาง E-mail prcosciswu@gmail.com
  • ผ่านทางโทรศัพท์ 02-259-2343 หรือ 02-649-5000 ต่อ 11266 (ภายในวันและเวลาราชการ)
 • สโมสรนิสิต วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
  • ผ่านทาง Social Network ของสโมสรนิสิตฯ : SmoCosci
  • ผ่านทางโทรศัพท์ 061 – 4080485 (พี่อิม), 063 – 9188222 (พี่มิ้ม), 090 – 9592068 (พี่อัญ)

   นโยบายการจัดกิจกรรมรับน้องใหม่ฯ ปีการศึกษา 2561

กำหนดการกิจกรรมที่จัดโดยมหาวิทยาลัย / วิทยาลัยฯ 

สำหรับกิจกรรมที่จัดโดยมหาวิทยาลัย, วิทยาลัยฯ และสโมสรนิสิต ตามตามตารางนี้เป็นกิจกรรมที่นิสิตใหม่ทุกคนต้องเข้าร่วม หากไม่สามารถเข้าร่วมได้ต้องติดต่อทางสโมสรนิสิตหรือรุ่นพี่ประสานงานของแต่ละสาขาวิชาก่อนถึงวันจัดกิจกรรม

วัน / เดือน / ปีชื่อกิจกรรม สถานที่
1 - 2 สิงหาคม 2561กิจกรรมเตรียมความพร้อมด้านภาษาอังกฤษให้กับนิสิตชั้นปีที่ 1 วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม ปีการศึกษา 2561 (English Communication Skills for Academic Level)อาคารเรียนวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม (ริมน้ำ)
7 - 11 สิงหาคม 2561 กิจกรรมปฐมนิเทศและค่ายเสริมสร้างอัตลักษณ์นิสิตใหม่ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปีการศึกษา 2561มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จ.นครนายก

กำหนดการกิจกรรมที่จัดโดยสโมสรนิสิต / รุ่นพี่ของแต่ละสาขา

สำหรับกิจกรรมที่จัดโดยรุ่นพี่ของแต่ละสาขาวิชา เป็นกิจกรรมที่เป็นไปตามโครงการสานสัมพันธ์นวัตกรรมรุ่นใหม่หัวใจเพื่อสังคม ทั้งนี้กิจกรรมและกำหนดการตามตารางนี้เป็นกิจกรรมที่ไม่บังคับในการเข้าร่วม แต่ขอความร่วมมือนิสิตใหม่ในการเข้าร่วมกิจกรรม เนื่องจากทางรุ่นพี่แต่ละสาขาวิชาจะมีรายละเอียดในการชี้แจงและเตรียมความพร้อมที่แตกต่างกันออกไป

วัน - เดือน - ปีชื่อกิจกรรม วิชาเอกที่จัดกิจกรรม
16 กรกฎาคม 2561กิจกรรมรับน้องใหม่การจัดการธุรกิจไซเบอร์, คอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสาร, การออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์และมัลติมีเดีย, การสื่อสารเพื่อสุขภาพ, การสื่อสารเพื่อการจัดการนวัตกรรม, การสื่อสารเพื่อการท่องเที่ยว, สาขาวิชาภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล (ทั้ง 3 วิชาเอก)
17 กรกฎาคม 2561กิจกรรมรับน้องใหม่การจัดการธุรกิจไซเบอร์, คอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสาร, การสื่อสารเพื่อสุขภาพ, การสื่อสารเพื่อการจัดการนวัตกรรม, การสื่อสารเพื่อการท่องเที่ยว, สาขาวิชาภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล (ทั้ง 3 วิชาเอก)
18 กรกฎาคม 2561กิจกรรมรับน้องใหม่การจัดการธุรกิจไซเบอร์, คอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสาร, การออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์และมัลติมีเดีย, การสื่อสารเพื่อสุขภาพ, การสื่อสารเพื่อการจัดการนวัตกรรม, การสื่อสารเพื่อการท่องเที่ยว, สาขาวิชาภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล (ทั้ง 3 วิชาเอก)
19 กรกฎาคม 2561กิจกรรมรับน้องใหม่การจัดการธุรกิจไซเบอร์, การสื่อสารเพื่อการจัดการนวัตกรรม, การสื่อสารเพื่อการท่องเที่ยว, สาขาวิชาภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล (ทั้ง 3 วิชาเอก)
20 กรกฎาคม 2561กิจกรรมรับน้องใหม่การจัดการธุรกิจไซเบอร์, คอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสาร, การออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์และมัลติมีเดีย, การสื่อสารเพื่อสุขภาพ, การสื่อสารเพื่อการจัดการนวัตกรรม, การสื่อสารเพื่อการท่องเที่ยว, สาขาวิชาภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล (ทั้ง 3 วิชาเอก)
21 กรกฎาคม 2561◆ กิจกรรมเตรียมความพร้อมสู่งานอัตลักษณ์ (ครั้งที่ 1) สโมสรนิสิตวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม
22 กรกฎาคม 2561กิจกรรมรับน้องใหม่-
23 กรกฎาคม 2561กิจกรรมรับน้องใหม่การจัดการธุรกิจไซเบอร์, คอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสาร, การออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์และมัลติมีเดีย, การสื่อสารเพื่อสุขภาพ, การสื่อสารเพื่อการจัดการนวัตกรรม, การสื่อสารเพื่อการท่องเที่ยว, สาขาวิชาภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล (ทั้ง 3 วิชาเอก)
24 กรกฎาคม 2561กิจกรรมรับน้องใหม่การจัดการธุรกิจไซเบอร์, คอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสาร, การออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์และมัลติมีเดีย, การสื่อสารเพื่อสุขภาพ, การสื่อสารเพื่อการจัดการนวัตกรรม, การสื่อสารเพื่อการท่องเที่ยว, สาขาวิชาภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล (ทั้ง 3 วิชาเอก)
25 กรกฎาคม 2561กิจกรรมรับน้องใหม่การจัดการธุรกิจไซเบอร์, คอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสาร, การออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์และมัลติมีเดีย, การสื่อสารเพื่อสุขภาพ, การสื่อสารเพื่อการจัดการนวัตกรรม, การสื่อสารเพื่อการท่องเที่ยว, สาขาวิชาภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล (ทั้ง 3 วิชาเอก)
26 กรกฎาคม 2561★ COSCI NEW GEN (การประกวดทูตประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม)สโมสรนิสิตวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม
27 กรกฎาคม 2561กิจกรรมรับน้องใหม่การสื่อสารเพื่อการจัดการนวัตกรรม
28 กรกฎาคม 2561◆ กิจกรรมเตรียมความพร้อมสู่งานอัตลักษณ์ (ครั้งที่ 2) สโมสรนิสิตวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม