[ข่าวประชาสัมพันธ์อาจารย์] งดประชุมอาจารย์ที่ปรึกษา ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2561

0
102

ตามประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เรื่องปฏิทินการศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561 กำหนดกประชุมอาจารย์ที่ปรึกษานิสิตชั้นปีที่ 1-6 ในวันศุกร์ที่ 20 กรกฎาคม 2561 ไปแล้วนั้น

เนื่องจากส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษามีความจำเป็นจะต้องจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Active Learning เพื่อเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และการบริหารวิชาการที่มีคุณภาพ ระหว่างวันที่ 18-20 กรกฎาคม 2561

มหาวิทยาลัยจึงของดประชุมอาจารย์ที่ปรึกษานิสิตชั้นปีที่ 1-6 ประจำปีการศึกษา 2561 ในวันดังกล่าว ทั้งนี้อาจารย์ที่ปรึกษาสามารถดาวน์โหลดคู่มืออาจารย์ที่ปรึกษา และคู่มือการเรียนระดับปริญญาตรีได้ผ่านทาง http://edservices.op.swu.ac.th

 

   เว็บไซต์ ‘ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา’     ดาวน์โหลดประกาศ