[Animation] Alive

0
246
ผลงานนวัตกรรมสื่อสารนิพนธ์ (Thesis) วิชาเอกการออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์และมัลติมีเดีย วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครนทรวิโรฒ

 

เรื่องย่อ

แอนิเมชั่นที่บอกเรื่องเรื่องราวของมลพิษในเมืองหลวง ผ่านลายเส้นและเทคนิคของสีน้ำที่ผสมผสานกับโมชั่นต่างๆ

 

Animator : Pawinee Eiampetch