ภาพบรรยากาศ “โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและเสริมสร้างทัศนคติที่ดี : กิจกรรมส่งเสริมทักษะความสัมพันธ์และความรับผิดชอบแก่นิสิต (กีฬาสัมพันธ์) – COSCI GAME ”

0
209

ด้วย ฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม ได้จัด “โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและเสริมสร้างทัศนคติที่ดี : กิจกรรมส่งเสริมทักษะความสัมพันธ์และความรับผิดชอบแก่นิสิต (กีฬาสัมพันธ์) – COSCI GAME ” เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ และความสามัคคีของนิสิตวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม รวมทั้งเป็นการส่งเสริมนิสิต โดยสัมพันธ์เชื่อมโยงต่อคุณลักษณะบัณฑิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 5 ประการ ผ่านกระบวนการและบูรณาการกับกิจกรรมกีฬาสัมพันธ์ และเพื่อให้นิสิตได้เสริมสร้างความรู้ พัฒนาทักษะทางปัญญา การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมในเรื่องของ การรู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย กับความมีน้ำใจของนักกีฬา การส่งเสริมสุขภาพที่ดี ประกอบกับการบูรณาการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ผ่านกิจกรรมกีฬาสัมพันธ์ รวมถึงการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ โดยกิจกรรมดังกล่าวได้ขึ้นระหว่างวันที่ วันที่ 29 – 30 มีนาคม 2560 ที่ผ่านมา ณ สนามกีฬา(บริเวณหน้าเบเกอรี่ มศว) และโรงยิมคณะพละศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ( ประสานมิตร )32984064824_2c6e53f2c6_z 32984068294_ffed0894d9_z 33014066293_8514809dff_z   33014067993_5c07b0e313_z 33014068143_1594015e41_z 33014069693_40045e7125_z 33014070383_17d28f4289_o 33014072553_425f4c9510_z  33014072913_ff9f7b5458_z 33014073853_793b4ddb1e_z 33014116333_e26734b6e5_z 33014119833_7352d60cd4_z-1 33014119833_7352d60cd4_z 33014120233_19bee70d87_z 33014122193_989d2a9d77_z 33014129313_e454179990_z 33014130873_2bdb5f76dc_z 33014132863_b7b4b6b5b3_z 33442554630_f0c489aa87_z 33442555280_844a4ba30e_z 33442557620_f45c4dd9aa_z 33442568980_17b1698d42_o 33442569370_265a113e6b_o 33442592790_153cb8411f_z 33442598360_9599080920_z 33442623900_81fc6f0846_z 33442625080_47f478b7aa_z 33442627410_f66e3cfbb8_z 33671334832_6fe7a49715_z 33671335022_858559e647_z 33671336452_f805d3af1f_z 33671336652_eb6b5cc3f7_z 33671337952_e6c25c1ba3_z 33698185491_2bd1727de2_z 33786405306_cdc9b08497_z 33827487695_ed9bdc6b21_z