ภาพบรรยากาศโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและเสริมสร้างทัศนคติที่ดี : กิจกรรมส่งเสริมภาวะผู้นำ ทักษะสื่อสารและการทำงานเป็นทีม

0
470

ด้วยฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม ได้จัด “ โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและเสริมสร้างทัศนคติที่ดี : กิจกรรมส่งเสริมภาวะผู้นำ ทักษะสื่อสารและการทำงานเป็นทีม ” ขึ้น เมื่อวันที่ 21 – 22 มกราคม 2560 ณ โรงแรมมายเวย์ หัวหิน มิวสิค อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ ที่ผ่านมา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นิสิตได้เรียนรู้ และก่อเกิดทักษะภาวะผู้นำ ทักษะสื่อสาร และการทำงานเป็นทีม อันสอดคล้องต่อคุณสมบัติของนิสิตในศตวรรษที่ 21 รวมทั้งเพื่อเสริมสร้างและพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนิสิตหรือบัณฑิต ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาทั้ง 5 ประการ ประกอบกับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เกี่ยวกับการทำงานกิจกรรม ทั้งเชิงวิชาการและวิชาชีพของนิสิต การเขียนและการดำเนินโครงการ การประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอก ตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษา รวมทั้งการบูรณาการเครือข่ายผู้นำนิสิตอีกด้วย

31664952513_e8506e8600_o-1-copy 31664956493_c84fec5920_o-copy 32476607215_bb6c2ba68f_o32355027881_51c94baff0_o31664956843_36b9f5929c_o-copy 31664958353_a03b5d534c_o-copy 31664961823_ccb34898c2_o-copy 31664962413_c430e9cd06_o-copy 31664962613_f8e9962765_o-copy 31664964433_abe8008166_o-copy 31664965173_5a3811fb5e_o-1 31664981583_0bc2dddf48_o-copy 31664982433_0318638d28_o-copy 31664982813_1da491036c_o-copy 32097930730_2a60df7910_o-copy 32097930900_9e6d11a87a_o-copy 32097932090_6628b84122_o 32097934810_f3643b3b01_o 32097935480_7631a32026_o 32097936150_fa4813aebb_o 32097936300_c0035926be_o 32097936650_b062aa048d_o 32097937080_30ed58196f_o 32325034382_0bc2775f7c_o 32325055252_921485f33c_o 32354999011_b888d8088a_o 32354999261_eed0fd0b3c_o 32355000061_da46daa449_o 32355000231_66d0c4d832_o 32355000991_67065faff1_o 32355002761_bd64942ef5_o 32355003111_f5e45b2971_o 32355003231_791e5898df_o 32355003751_4f269239ce_o 32355005661_b6849a5602_o 32355010351_517dc65906_o 32355010611_0c21bb87ce_o 32355011511_9ecfff1cf6_o 32355011891_ee934f9837_o 32355012161_92bfaaec05_o 32355014161_a7cc520ecc_o 32355014431_95f80e1f1b_o 32355018021_d6af38ebce_o 32355018361_05e6a322b7_o 32355018981_9e7646aa0f_o 32355022421_60f7529dff_o 32355022881_1b4876a11a_o 32355023381_851954be1c_o 32355026771_d2bd5e850c_o