โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและเสริมสร้างทัศนคติที่ดี : กิจกรรมรำลึกพระคุณครู

0
356

ฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้จัดกิจกรรมรำลึกพระคุณครูขึ้น เมื่อวันที่ 16 มกราคม พ.ศ.2560 ณ ชั้น1 อาคารวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เพื่อพัฒนาและส่งเสริมด้านคุณธรรม จริยธรรมให้แก่นิสิต รวมทั้งเป็นการเสริมสร้างทัศนคติที่ดีเชิงความสัมพันธ์และความรับผิดชอบระหว่างนิสิตและครูอาจารย์ สะท้อนให้นิสิตเห็นถึงความสำคัญของครู ซึ่งนับว่าเป็นผู้ที่เสียสละ อบรมสั่งสอนศิษย์ ประกอบคุณงามความดี ประพฤติตนให้เป็นแบบอย่างแก่ศิษย์ ยังเป็นคุณประโยชน์แก่สังคมและประเทศชาติ ศิษย์หรือลูกศิษย์นั้นจึงเป็นเสมือนผลิตผล จากการสร้างสรรค์และพัฒนาทรัพยากรบุคคล เปรียบเสมือนการเสริมสร้างฐานกำลังทรัพยากรมนุษย์ของคนในชาติ ทั้งยังเป็นภาพสะท้อนอย่างมีมิติสัมพันธ์ระหว่างศิษย์กับครูอาจารย์อีกด้วย31435458754_cdace570ca_o31435459554_504f1c1c64_o 31435460014_60519fe2bb_o 31435460264_8b49a52575_o 31435460454_7e4797bb73_o-1 31435460454_7e4797bb73_o 31435460844_b9b84d3e2f_o 31435460954_7b70bcd324_o 31466828173_34efd150d7_o 31466829023_7755b887c2_o 31466829773_5d1d17ac7c_o 32276940375_36c7468d88_o 32276941635_fd738931e8_o 32276942655_e9b9b0841e_o