Faculties
& Staffs

Faculties & Staffs

ผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่

วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ


วิชาเอกการสื่อสารเพื่อการจัดการนวัตกรรม

ผศ.ดร.กฤชณัท แสนทวี

ผศ.ดร.กฤชณัท แสนทวี


ปริญญาเอก : นศ.ด. สาขานิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาโท : วม. สาขาสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปริญญาโท : คบ. สาขานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ปริญญาตรี : นศ.ม. สาขาธุรกิจศึกษา, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ปริญญาตรี : ศศ.บ. สาขาสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ปริญญาตรี : นศ.บ. สาขาการประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

เวลาเข้าพบ : วันศุกร์ 13.00 – 16.00 น.
Email : arjarn.news@hotmail.com

อ.ดร.ภัทธิรา ธีรสวัสดิ์

อ.ดร.ภัทธิรา ธีรสวัสดิ์


ปริญญาเอก : กศ.ด. สาขาการวิจัยและพัฒนาหลักสูตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ปริญญาโท : นศ.ม. สาขาการประชาสัมพันธ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาโท : ศศ.ม. สาขาสิ่งแวดล้อมศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
ปริญญาตรี : นศ.บ. สาขาวิชาการโฆษณา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต

เวลาเข้าพบ : วันอังคาร 12.30 – 16.00 น.
Email : gwanghtc@gmail.com

อ.ดร.ศศิธร ยุวโกศล

อ.ดร.ศศิธร ยุวโกศล


ปริญญาเอก : นศ.ด. สาขานิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาโท : นศ.บ. สาขาวารสารสนเทศ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาตรี : อ.บ. สาขาวิชาภาษาเยอรมัน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เวลาเข้าพบ : วันพุธ 13.00 – 16.00 น.
Email : sasihon23@yahoo.com

อ.ดร.ชัชฎา อัครศรีวร นากาโอคะ

อ.ดร.ชัชฎา อัครศรีวร นากาโอคะ


ปริญญาเอก : Ph.D. สาขาเทคโนโลยีการศึกษา THE UNIVERSITY OF NORTHERN COLORADO
ปริญญาโท : M.S. สาขาเทคโนโลยีการศึกษา EASTERN ILLINOIS UNIVERSITY
ปริญญาตรี : B.S. (International Business) University of North Carolina
ปริญญาตรี : B.B.A.(การตลาด) มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

เวลาเข้าพบ : วันอังคาร 09.30 – 12.30 น.
Email : chatchada@g.swu.ac.th
 
 

วิชาเอกการสื่อสารเพื่อสุขภาพ

ดร.ศรีรัฐ ภักดีรณชิต

ดร.ศรีรัฐ ภักดีรณชิต


ปริญญาเอก : Ph.D.(Biological Sciences : Neurosciences) llinois State University
ปริญญาโท : วท.ม. สาขากายวิภาคศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ปริญญาตรี : วท.บ.สาขากายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล

เวลาเข้าพบ : วันพุธ 13.00 – 16.00 น.
Email : srirath@g.swu.ac.th

อ.ชนญญา ชัยวงศ์โรจน์

อ.ชนญญา ชัยวงศ์โรจน์


ปริญญาเอก : ปร.ด. กำลังศึกษา (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีศึกษา) มหาวิทยาลัยมหิดล
ปริญญาโท : วท.ม. สาขากายวิภาคศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ปริญญาตรี : วท.บ. สาขากายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล

เวลาเข้าพบ : วันอังคาร 13.00 – 16.00 น.
Email : chanonya@g.swu.ac.th

อ.อภิรพี เศรษฐรักษ์ ตันเจริญวงศ์

อ.อภิรพี เศรษฐรักษ์ ตันเจริญวงศ์


ปริญญาเอก : Regional and Rural Development Planning (กำลังศึกษา) สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย
ปริญญาโท : MASTER OF ARTS (International Communication) Macquarie University
ปริญญาตรี : Bachelor of Communication (Advertising/Marketing), 2542 University Of Canberra

เวลาเข้าพบ : วันอังคาร 13.00 – 16.00 น.
Email : apirapee@hotmail.com

วิชาเอกการสื่อสารเพื่อการท่องเที่ยว

อ.ดร.ปรัชญา เปี่ยมการุณ

อ.ดร.ปรัชญา เปี่ยมการุณ


ปริญญาเอก : ศศ.ด. สาขาวิชา ศิลปวัฒนธรรมวิจัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปริญญาโท : ว.ม. สาขาวิชา การบริหารสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปริญญาตรี : กศ.บ. สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา

เวลาเข้าพบ : วันพุธ 08.30 -16.30
Email : prachaya@g.swu.ac.th

อ.ยุคลวัชร์ ภักดีจักริวุฒิ์

อ.ยุคลวัชร์ ภักดีจักริวุฒิ์


ปริญญาเอก : ปร.ด. การจัดการการท่องเที่ยวแบบบูรณาการ (กำลังศึกษา) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ปริญญาโท : ศศ.ม. สาขาการจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยนเรศวร
ปริญญาตรี : ศป.บ. สาขาศิลปะการแสดง (การแสดงและกำกับการแสดง) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

เวลาเข้าพบ : วันจันทร์ 09.00 – 12.00 / วันพฤหัสฯ 09.00 – 12.00 / วันศุกร์ 09.00 – 12.00
Email : yukolwat@gmail.com

อ.กิติศักดิ์ เยาวนานนท์

อ.กิติศักดิ์ เยาวนานนท์


ปริญญาเอก : ศศ.ด. ศิลปศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต (กำลังศึกษา) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ปริญญาโท : ศ.ม. สาขาการออกแบบนิเทศศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ปริญญาตรี : ศ.บ. สาขา INTERIOR DESIGN มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

เวลาเข้าพบ : วันอังคาร 13.00 – 16.00 น.
Email : itan707@gmail.com

อ.ณทิตา ทรัพย์สินวิวัฒน์

อ.ณทิตา ทรัพย์สินวิวัฒน์


ปริญญาโท : ว.ม. สาขาวิชาสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปริญญาตรี : ศป.บ. สาขาศิลปะการแสดง (การแสดงและกำกับการแสดง) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

เวลาเข้าพบ : วันจันทร์,วันศุกร์ 09.00 – 12.00 น.
Email : noon_imp@hotmail.com