Contact

วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม (College of Social Communication Innovation) ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 7 กรกฏาคม พ.ศ. 2549 ด้วยเจตนารมณ์ที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จะขยายบทบาทการสร้างดุลยภาพในด้านการสื่อสาร ตลอดจนการสร้างและพัฒนาบุคลากรที่สามารถควบคุมและเท่าทันการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีสื่อสารที่มีบทบาทต่อสังคม ทั้งนี้โดยอาศัยมิติการบูรณาการศาสตร์ด้านการสื่อสาร คอมพิวเตอร์เทคโนโลยี การจัดการเชิงธุรกิจ ศิลปะการออกแบบ และความสามารถทางด้านภาษาเข้าด้วยกัน เพื่อสร้างมิติองค์ความรู้ที่ทันสำหรับยุคสมัยมากยิ่งขึ้น โดยเหตุที่เชื่อว่าหากสามารถสร้างสมดุลและบูรณาการให้เกิดขึ้นได้แล้ว จะสามารถพัฒนาสื่อและเป็นเครื่องมือในการสร้างสรรค์ประโยชน์แก่สังคมอย่างกว้างขวาง การสอนสองภาษาคือภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ย่อมส่งผลให้นิสิตทางด้านนี้เรียนรู้และติดต่อสื่อสารได้กว้างและหลากหลายในกระแสโลกาภิวัตน์ อ่านต่อ…

ข้อมูลการติดต่อ

วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม (College of Social Communication Innovation)
114 Sukhumvit 23, Bangkok 10110, Thailand

Tel. 02-649-5000 Ext. 11251 ,11269
Fax. 02-259-2344

ติดต่อทั่วไป  E-mail: cosci@g.swu.ac.th
ติดต่อคณบดี E-mail: deancosci@g.swu.ac.th

ชื่อ - นามสกุล (required)

Email (required)

หัวข้อ

รายละเอียด

ชื่อ - นามสกุล (required)

Email (required)

หัวข้อ

รายละเอียด