ข้อมูลการติดต่อ

วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม
(College of Social Communication Innovation)

114 Sukhumvit 23, Bangkok 10110, Thailand

Tel. 02-649-5000 Ext. 11251 ,11269
Fax. 02-259-2344
E-mail: prcosciswu@gmail.com