Journal

Journal

วารสารวิชาการนวัตกรรมสื่อสารสังคม

วารสารวิชาการสาขามนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ที่ดำเนินการอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี ตั้งแต่ปี 2555
ปัจจุบันเป็นวารสารที่ผ่านการรับรองคุณภาพจากศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย TCI (Thai-Journal Citation Index Centre)
กลุ่มที่ 1 สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ซึ่งจัดพิมพ์เป็นวารสารวิชาการรายครึ่งปี (ปีละ 2 ฉบับ)

คณะกรรมการพิจารณาบทความเผยแพร่บทความวิจัย (ออนไลน์)

รายชื่อ : คณะกรรมการพิจารณาบทความเผยแพร่บทความวิจัย (ออนไลน์)

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาลัยนวัตกรรมกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ได้ดำเนินการเผยแพร่ บทความวิจัย (ออนไลน์) ของนิสิต ระดับปริญญาโท ที่ดำเนินรูปแบบการวิจัย แผน ข. (สารนิพนธ์)
ทางวิทยาลัยฯ จึงได้มีคณะกรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิ พิจารณาบทความวิจัย ก่อนการดำเนินการเผยแพร่ โดยมีรายนาม ดังนี้

1.รศ.พฤทธิ์ ศุภเศรษฐศิริ
2.ผศ.ดร.ศรีรัฐ ภักดีรณชิต
3.ผศ.ดร.ปรียาภรณ์ เจริญบุตร
4.ดร.วรทัศน์ วัฒนชีวโนปกรณ์

------
ฝ่ายวิชาการและวิจัย วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ