ภาพบรรยากาศ ” โครงการส่งเสริม คุณธรรม จริยธรรม และเสริมสร้างทัศนคติที่ดี : กิจกรรมส่งเสริมภาวะผู้นำ ทักษะสื่อสาร และการทำงานเป็นทีม (ครั้งที่3) ”

0
269

ด้วย ฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม ได้จัด ” โครงการส่งเสริม คุณธรรม จริยธรรม และเสริมสร้างทัศนคติที่ดี : กิจกรรมส่งเสริมภาวะผู้นำ ทักษะสื่อสาร และการทำงานเป็นทีม  (ครั้งที่3) ” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นิสิตได้เรียนรู้ และก่อเกิดทักษะภาวะผู้นำ ทักษะสื่อสาร และการทำงาน เป็นทีม อันสอดคล้องต่อคุณสมบัติของนิสิตในศตวรรษที่ 21 และเพื่อเสริมสร้างและพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนิสิตหรือบัณฑิต ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาทั้ง 5 ประการ ประกอบกับการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการทำงานกิจกรรม ทั้งเชิงวิชาการและวิชาชีพของนิสิต การเขียนและการดำเนิน โครงการ การประสานงานต่างๆกับหน่วยงาน ทั้งภายในและภายนอก ตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษา รวมทั้งการบูรณาการเครือข่ายผู้นำนิสิต โดยกิจกรรมดังกล่าวได้จัดขึ้นระหว่างวันเสาร์ที่ 27 และวันอาทิตย์ที่ 28 พฤษภาคม 2560 ณ โอโซน เฮลท์ รีสอร์ท เขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา ที่ผ่านมา34123668134_f74db71d3d_z 34123668664_22b0ac03a6_z 34123671354_ffd076a25c_z 34123691894_29c5898dd5_z 34123692764_a28455ed1a_z 34156027063_7b15cfc5eb_z 34156063893_3c82d15f06_z 34156073293_74cdba3974_z 34156073603_7432fe7acc_z 34156074643_99817ae45d_z 34156074943_0619a8369f_z 34156076163_d187e2fab1_z 34156076413_81050f5681_z 34579262330_db045e38fe_z 34579295770_f59b616de1_z 34579304810_e94c6b54d0_z 34579307140_c44f00b9f1_z 34802682432_2c94874554_z 34802684242_1375e95d47_z 34802685672_44510b27e3_z 34802703362_f059da148c_z 34802720802_7cd61cacb9_z 34802735392_4834db63b4_z   34834342911_db79d21273_z 34834348901_47c6c88d20_z 34834362271_57ed2cf55f_z 34834365431_59b54072cb_z 34834367361_383a6c5266_z 34834368021_197369a5bc_z 34834372981_1f37f1dbd4_z 34834374131_2abbf0e255_z 34834383401_82466fe325_z 34834398031_000bb4a3e4_z 34925858696_246da97754_z 34925861596_397e03187b_z 34925865136_ac57cab816_z 34925865506_a33387266e_z 34966615885_b0223b6457_z 34966657075_cb9cf49267_z 34966661475_0336c5f3c0_z 34966664805_8182902a76_z 34966665185_bb60a18b75_z 34966667995_f9ff02ca45_z 34966668505_5a58c2ecb6_z