Showcase

Showcase

สาขา

นวัตกรรมสื่อสารสังคม

เอกการออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์ และ มัลติมีเดีย

เอกการจัดการธุรกิจไซเบอร์

เอกคอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสาร