ปี พ.ศ. 2561

ทุนการศึกษาวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม ปีการศึกษา 2561


โดย : วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

รายละเอียด
  • ประกาศรายชื่อนิสิตชั้นปี 2 – 4 ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์ เพื่อขอรับทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้
วัน เวลาและสถานที่สอบสัมภาษณ์
  • วันจันทร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2561
  • ณ ห้อง 1305 ชั้น 13 อาคารวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม
  • ตั้งแต่เวลา  09.00 น.เป็นต้นไป
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษา
  • วันพุธที่ 28 พฤศจิกายน 2561
  • ทางเว็บไซด์ของวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม และบอร์ดประชาสัมพันธ์ ของวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม


ทุนการศึกษาสนับสนุนนิสิตที่มีความประพฤติดี
แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์


ทุนการศึกษาสนับสนุนนิสิตช่วยงานจิตอาสา 

ข่าวล่าสุด