ปี พ.ศ. 2564

"อบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อเท่าทันสื่อในยุคดิจิทัลสำหรับเยาวชนเจเนอเรชั่น Z"

วิชาเอกการสื่อสารเพื่อการจัดการนวัตกรรม วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม

ดำเนินการจัดโครงการบริการวิชาการ ในหัวข้อ "อบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อเท่าทันสื่อในยุคดิจิทัลสำหรับเยาวชนเจเนอเรชั่น Z"

โดยคณาจารย์และนิสิตจากวิชาเอกการสื่อสารเพื่อการจัดการนวัตกรรม

ได้จัดการอบรมเพื่อให้นักเรียนได้รู้เท่าทันสื่อ ผ่านองค์ความรู้ทางด้านการสื่อสาร และกิจกรรมพัฒนาทักษะด้านการสื่อสารและความคิดสร้างสรรค์

เมื่อวันศุกร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2563 ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จ.นครนายก