ปี พ.ศ. 2561

รายละเอียดการรับสมัครนิสิตใหม่ วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม – TCAS62 รอบที่ 1 (Portfolio)

TCAS รอบที่ 1 : การรับด้วยแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) โดยไม่มีการสอบข้อเขียน

เปิดรับสมัคร

 • 1-15 ธันวาคม 2561

โครงการที่เปิดรับในรอบนี้

 • โครงการเด็กดีมีที่เรียน
 • โครงการผู้มีทักษะพิเศษทางด้านนวัตกรรมสื่อสารสังคม
 • โครงการพัฒนาบัณฑิตสู่สากล หลักสูตร 2 ภาษา
 • โครงการผู้พิการ


อัปโหลดแฟ้มสะสมผลงาน

ดาวน์โหลดไฟล์ระเบียบการสมัครฯ

คุณสมบัติของผู้สมัคร

 • สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า หรือกำลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และจะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2561
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 5 ภาคเรียน ไม่น้อยกว่า 2.00 (ยกเว้นโครงการพัฒนาบัณฑิตสู่สากลฯ มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 5 ภาคเรียน ไม่น้อยกว่า 2.50) * หากจบการศึกษาแล้วคิดผลการเรียนเฉลี่ยทั้งหมด
 • จะต้องเป็นผู้มีความสามารถพิเศษ หรือ โดดเด่นและมีสอดคล้องในสาขาต่างๆ และมีประสบการณ์ในสาขาวิชาที่สมัคร ตั้งแต่ระดับสถานศึกษาขึ้นไป

รายละเอียดการจัดทำ Portfolio

 • สำหรับวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม รับแฟ้มสะสมผลงานผ่านทางการอัปโหลดออนไลน์ ในรูปแบบไฟล์ .PDF ขนาดไฟล์ไม่เกิน 100 MB เท่านั้น (**ไม่รับแฟ้มสะสมผลงานเป็นรูปเล่ม)
 • ให้ผู้สมัครจัดทำแฟ้มสะสมผลงาน หรือ Portfolio จำนวนไม่เกิน 10 หน้า (ไม่รวมปกหน้า ปกหลัง คำนำ สารบัญ และเอกสารแสดงผลการเรียน ปพ.1 / รบ.) โดยสามารถออกแบบและสร้างสรรค์ได้อย่างอิสระ และไม่จำกัดรูปแบบการนำเสนอ และขนาดต้องไม่เกิน A4
 • ผลงานที่นำเสนอให้กรรมการพิจารณาต้องไม่เกิน 3 ปีย้อนหลัง นับจากปีที่สมัคร
 • ในหน้าปกของแฟ้มสะสมผลงาน ผู้สมัครต้องระบุชื่อโครงการ / วิทยาลัย / สาขาวิชา / วิชาเอก ที่สมัครไว้ส่วนใดส่วนหนึ่งของปกด้วย

วิธีการอัปโหลดแฟ้มสะสมผลงาน

คุณสมบัติเฉพาะของแต่ละโครงการ

 • โครงการเด็กดีมีที่เรียน
  • ผู้สมัครจะต้องเป็นผู้กระทำความดี มีคุณธรรมจริยธรรมเป็นที่ประจักษ์และอุทิศตนเพื่อส่วนรวม เช่น ครอบครัว,โรงเรียน, ชุมชน, ประเทศชาติ โดนมีคุณสมบัติที่พึงประสงค์ ดังนี้
   • มีความเป็นผู้นำในการช่วยเหลือ หรืออุทิศตนเพื่อส่วนรวม
   • เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และประพฤติตนเป็นตัวอย่างที่ดี
   • เป็นผู้มีส่วนร่วมหรือตระหนักในการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม
   • เป็นผู้มีส่วนร่วมในการป้องกันและรณรงค์สารเสพติดทุกชนิด
   • เป็นผู้ได้รับรางวัลระดับชาติ ด้านคุณธรรม จริยธรรม และบริการสังคม จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  • * สำหรับผู้สมัครโครงการเด็กดีมีที่เรียน ต้องทำการส่งหนังสือรับรองมาทางไปรษณีย์มาก่อน  ผ่าน EMS หรือ ลงทะเบียน แล้วจึงมาอัปโหลดแฟ้มสะสมผลงานออนไลน์ (ในระบบจะให้กรอก Tracking Code ที่ได้รับจากทางไปรษณีย์เพื่อทางวิทยาลัยจะได้ตรวจสอบได้)
  • สามารถดู ตัวอย่างแบบฟอร์มรับรองของโครงการเด็กดีมีที่เรียน ได้ที่นี่
 • โครงการผู้มีทักษะพิเศษทางด้านนวัตกรรมสื่อสารสังคม
  • เป็นผู้มีความสามารถพิเศษ หรือโดดเด่น และมีความสอดคล้องในสาขาต่างๆ และมีประสบการณ์ในสาขาวิชาที่สมัคร ตั้งแต่ระดับสถานศึกษาเป็นต้นไป
  • หรือ ได้รับรางวัล / ผ่านการประกวดแข่งขัน ในระดับเขตพื้นที่การศึกษา ระดับภูมิภาค ระดับประเทศ ระดับนานาชาติ อันเป็นที่ยอมรับในสาขาต่างๆ
  • หรือ เป็นผู้มีความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษ โดยมีผลการทดสอบความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษ ในะดับดี (โปรดแสดงผลการทดสอบ TOEFL, IELTS, CU-TEP, TOEIC หรือ SWU-SET มาในแฟ้มฯ ด้วย)
  • หรือ เป็นผู้มีสุนทรียศาสตร์และมีใจในศาสตร์หรือสาขาวิชาที่ตนเองสมัคร
 • โครงการพัฒนาบัณฑิตสู่สากล หลักสูตร 2 ภาษา
  • มีผลการทดสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษเทียบเท่าคะแนน
   • TOEFL ไม่ต่ำกว่า 470 คะแนน (Paper-based Test: PBT) หรือ ไม่ต่ำกว่า 55 คะแนน (Internet-based Test: IBT)
   • หรือ TOEIC ไม่ต่ำกว่า 550 คะแนน
   • หรือ IELTS ไม่ต่ำกว่า 4.5
   • หรือ CU-TEP ไม่ต่ำกว่า 60 คะแนน
 • โครงการผู้พิการ
  • ผู้สมัครจะต้องเป็นบุคคลผู้มีความพิเการตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
  • เป็นผู้พิการทางการเคลื่อนไหว (บกพร้องทางด้านแขน หรือ ขา) ที่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ในชีวิตประจำวัน และไม่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา

คุณสมบัติเฉพาะของแต่ละสาขาวิชา / วิชาเอก

 • วิชาเอกการออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์และมัลติมีเดีย
  • เป็นผู้มีทักษะด้านการวาดภาพ การออกแบบสื่อในรูปแบบต่างๆ
  • มีแฟ้มสะสมผลงานที่แสดงถึงคุณสมบัติข้างต้น และ/หรือมีประสบการณ์ กิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับวิชาเอก และผลงานด้านศิลปะอื่นๆ
 • วิชาเอกการจัดการธุรกิจไซเบอร์
  • เป็นผู้มีทักษะและมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับวิชาเอกการจัดการธุรกิจไซเบอร์
  • มีแฟ้มสะสมผลงานที่แสดงถึงคุณสมบัติข้างต้น และ/หรือมีประสบการณ์ กิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับวิชาเอก และผลงานด้านธุรกิจออนไลน์ หรือธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ หรือการจัดการธุรกิจไซเบอร์
 • วิชาเอกคอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสาร
  • เป็นผู้มีทักษะและมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับวิชาเอกคอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสาร อาทิ การพัฒนาแอปพลิเคชัน เว็บไซต์ การออกแบบระบบบคอมพิวเตอร์ ฯลฯ
  • มีแฟ้มสะสมผลงานที่แสดงถึงคุณสมบัติข้างต้น และ/หรือมีประสบการณ์ กิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับวิชาเอก
 • วิชาเอกการผลิตภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล
  • เป็นผู้มีความสามารถพิเศษและมีประสบการณ์ด้านการผลิตภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล
  • มีแฟ้มสะสมผลงานที่เกี่ยวข้องกับประสบการณ์ด้านภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล
 • วิชาเอกการแสดงและกำกับการแสดงภาพยนตร์
  • เป็นผู้มีความสามารถพิเศษด้านภาพยนตร์ ด้านการแสดง, การกำกับการแสดง หรือการเขียนบท
  • มีแฟ้มสะสมผลงานที่เกี่ยวข้องกับประสบการณ์ด้านภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล หรือด้านการแสดง
 • วิชาเอกการออกแบบเพื่องานภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล
  • เป็นผู้มีความสามารถพิเศษด้านภาพยนตร์ ด้านศิลปะการวาด การออกแบบเครื่องแต่งกาย การแต่งหน้า การออกแบบฉาก หรือการออกแบบอื่นๆ
  • มีแฟ้มสะสมผลงานที่เกี่ยวข้องกับประสบการณ์ด้านภาพยนตร์และศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง
 • วิชาเอกการสื่อสารเพื่อการท่องเที่ยว / วิชาเอกการสื่อสารเพื่อสุขภาพ / วิชาเอกการสื่อสารเพื่อการจัดการนวัตกรรม
  • เป็นผู้มีความสามารถพิเศษด้านทักษะการสื่อสารในรูปแบบต่างๆ การผลิตสื่อ การออกแบบสื่อ หรือทักษะที่เกี่ยวเนี่องกับสาขาวิชาเอกที่สมัคร
  • มีแฟ้มสะสมผลงานที่เกี่ยวข้องกับประสบการณ์ทางด้านทักษะการสื่อสารในรูปแบบต่างๆ ผลงานผลิตสื่อ หรือประสบการณ์ กิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาวิชาเอก


จำนวนที่นั่งที่เปิดรับในแต่ละโครงการ (รอบที่ 1)

วิชาเอก เด็กดีมีที่เรียน ผู้มีทักษะพิเศษฯ พัฒนาบัณฑิตสู่สากล ผู้พิการ
การออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์และมัลติมีเดีย 3 20 2 -
การจัดการธุรกิจไซเบอร์ 2 10 2 1
คอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสาร 3 10 2 -
การผลิตภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล 3 12 2 -
การแสดงและกำกับการแสดงภาพยนตร์ 3 12 2 -
การออกแบบเพื่องานภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล 3 10 2 -
การสื่อสารเพื่อการท่องเที่ยว 3 14 3 -
การสื่อสารเพื่อสุขภาพ 3 3 3 1
การสื่อสารเพื่อการจัดการนวัตกรรม 2 9 3 1
รวม 25 100 21 3

รายละเอียดเพิ่มเติม


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมทาง :

 • ฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม
 • โทรศัพท์ : 02-649-5000 ต่อ 11275 (ในวันและเวลาราชการ)
 • Facebook : COSCI SWU
 • Twitter : @cosciswu
 • Line : @cosci

ข่าวล่าสุด