ประกันคุณภาพ

การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก

ข้อมูลส่วนกลางสำหรับการประเมินคุณภาพการศึกษา

สมศ.1 บันฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1ปี

สมศ.2 คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรีตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

สมศ.8 ผลการนำความรู้และประสบการณ์จากการให้บริการวิชาการมาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนและหรืองการวิจัย

สมศ.10 การส่งเสริมและสนับสนุนด้านศิลปะและวัฒนธรรม

สมศ.11 การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม

สมศ.14 การพัฒนาคณาจารย์

สมศ.16.1 ผลการบริหารสถาบันให้เกิดอัตลักษณ์

สมศ.16.2 ผลการพัฒนาบัณฑิตตามอัตลักษณ์

สมศ.17 ผลการพัฒนาจุดเน้นจุดเด่นที่สะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของสถาบัน

สมศ.18.1 ผลการชี้นำ ป้องกัน หรือแก้ไขปัญหาของสังคมในประเด็นที่ 1 ภายในสถาบัน

มศว 2.5.1 สื่ออุปกรณ์การศึกษา และสภาพแวดล้อมการเรียนรู้