งานวิชาการ

บริการนิสิต

 • หลักสูตรที่เปิดสอน
 • การรับนิสิตใหม่
 • ปฎิทินการศึกษา
 • ระบบลงทะเบียนเรียนและผลการเรียน
 • ขั้นตอนการลงทะเบียนเรียน
 • แบบฟอร์ม
 • คู่มือการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี
 • สถิติจำนวนนิสิตและผู้สำเร็จการศึกษา

บริการอาจารย์

 • คู่มืออาจารย์ที่ปรึกษา
 • คู่มือการบันทึกข้อมูล มคอ.3
 • ตารางสอน ภาคเรียนที่ 1/2558
 • ตารางสอน ภาคเรียนที่ 2/2558
 • ข้อมูลประกอบการประกันคุณภาพภายใน
 • สถิติจำนวนนิสิตและผู้สำเร็จการศึกษา