หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (การสื่อสารวิทยาศาสตร์และสุขภาพ)

   เอกสาร ‘มคอ.2’

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา การสื่อสารวิทยาศาสตร์และสุขภาพ
วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ปีการศึกษา 2558 - 2559

ปีการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2
2558 1/2558 2/2558
2559 1/2559 2/2559

ปีการศึกษา 2560 : ภาคเรียนที่ 1

รหัสวิชา ชื่อวิชา มคอ.3-4 มคอ.5-6
SHC501 RESEARCH IN SCIENCE AND HEALTH T3_SHC501_1_60 T5_SHC501_1_60
SHC502 ETHICS AND LAW IN SCIENCE AND HEALTH COMMUNICATION T3_SHC502_1_60 T5_SHC502_1_60
SHC511 STRATEGIC PLANNING FOR SCIENCE AND HEALTH COMMUNICATION T3_SHC511_1_60 T5_SHC511_1_60
SHC539 THESIS T3_SHC539_1_60 T5_SHC539_1_60

ปีการศึกษา 2560 : ภาคเรียนที่ 2

รหัสวิชา ชื่อวิชา มคอ.3-4 มคอ.5-6
SHC503 INTEGRATED MEDIA FOR SCIENCE AND HEALTH COMMUNICATION T3_SHC503_2_60 T5_SHC503_2_60
SHC521 WRITING FOR SCIENCE AND HEALTH COMMUNICATION T3_SHC521_2_60 T5_SHC521_2_60
SHC524 TRENDS IN FOOD AND NUTRITION T3_SHC524_2_60 T5_SHC524_2_60

   ปีการศึกษา 2556    ปีการศึกษา 2557

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา นวัตกรรมการสื่อสาร
วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ