หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล)

   เอกสาร ‘มคอ.2’

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล
วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ปีการศึกษา 2554 - 2559

ปีการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2
2555 1/2555 2/2555
2556 1/2556 2/2556
2557 1/2557 2/2557
2558 1/2558 2/2558
2559 1/2559 2/2559

ปีการศึกษา 2560 : ภาคเรียนที่ 1

รหัสวิชา ชื่อวิชา มคอ.3-4 มคอ.5-6
CB201 END USER BAHAVIOR T3_CB201_1_60 T5_CB201_1_60
CB203 CREATIVE INDUSTRY MANAGEMENT T3_CB203_1_60 T5_CB203_1_60
CD101 INTRODUCTION TO CINEMA AND DIGITAL MEDIA T3_CD101_1_60 T5_CD101_1_60
CD131 DIRECTING FOR CINEMA I T3_CD131_1_60 T5_CD131_1_60
CD142 RENDERING TECHNIQUE IN DIGITAL MEDIA T3_CD142_1_60 T5_CD142_1_60
CD211 NARRATIVE TECHNIQUES IN CINEMA AND DIGITAL MEDIA T3_CD211_1_60 T5_CD211_1_60
CD223 INTRODUCTION TO CINEMA PRODUCTION T3_CD223_1_60 T5_CD223_1_60
CD231 CASTING AND AUDITION T3_CD231_1_60 T5_CD231_1_60
CD241 CONCEPT AND STYLE T3_CD241_1_60 T5_CD241_1_60
CD243 MAKEUP FOR CONTEMPORARY MEDIA T3_CD243_1_60 T5_CD243_1_60
CD244 HAND CRAFT FOR CINEMA T3_CD244_1_60 T5_CD244_1_60
CD312 SCRIPT WRITING FOR CINEMA T3_CD312_1_60 T5_CD312_1_60
CD322 CINEMA AND DIGITAL MEDIA PRODUCTION I T3_CD322_1_60 T5_CD322_1_60
CD331 ACTING AND MEDIA I T3_CD331_1_60 T5_CD331_1_60
CD334 DIRECTING FOR CINEMA II T3_CD334_1_60 T5_CD334_1_60
CD341 MODEL MAKING T3_CD341_1_60 T5_CD341_1_60
CD345 COSTUME DESIGN AND CINEMA T3_CD345_1_60 T5_CD345_1_60
CD351 ENTERTAINMENT PRODUCTION T3_CD351_1_60 T5_CD351_1_60
CD352 DOCUMENTARY PRODUCTION T3_CD352_1_60 T5_CD352_1_60
CD363 ARTISTS MANAGEMENT T3_CD363_1_60 T5_CD363_1_60
CD413 RACE AND REPRESENTATION IN CINEMA AND DIGITAL MEDIA T3_CD413_1_60 T5_CD413_1_60
CD441 PRODUCTION DESIGN II T3_CD441_1_60 T5_CD441_1_60
CDM111 INTRODUCTION TO CINEMA AND DIGITAL MEDIA T3_CDM111_1_60 T5_CDM111_1_60
CDM122 INTRODUCTION FOR CINEMA PRODUCTION TECHNOLOGY T3_CDM122_1_60 T5_CDM122_1_60
CDM131 ACTING FOR CINEMA I T3_CDM131_1_60 T5_CDM131_1_60
CDM141 SKETCH AND DRAWING T3_CDM141_1_60 T5_CDM141_1_60
COS101 NARRATIVE TECHNIQUES IN CINEMA AND DIGTAL MEDIA T3_COS101_1_60 T5_COS101_1_60
COS102 INTRODUCTION TO MASS COMMUNICATION AND DIGITAL MEDIA T3_COS102_1_60 T5_COS102_1_60
CS101 DIGITAL SOCIETY AND CULTURAL ECOLOGY T3_CS101_1_60 T5_CS101_1_60
CS102 CONTEMPORARY AESTHETICS T3_CS102_1_60 T5_CS102_1_60
CS371 PROFESSIONAL PRACTICE T3_CS371_1_60 T5_CS371_1_60
ID202 CONCEPT AND DESIGN INNOVATION T3_ID202_1_60 T5_ID202_1_60

ปีการศึกษา 2560 : ภาคเรียนที่ 2

รหัสวิชา ชื่อวิชา มคอ.3-4 มคอ.5-6
CB203 CREATIVE INDUSTRY MANAGEMENT T3_CB203_2_60 T5_CB203_2_60
CB301 TRENDS AND BUSINESS T3_CB301_2_60 T5_CB301_2_60
CD101 INTRODUCTION TO CINEMA AND DIGITAL MEDIA T3_CD101_2_60 T5_CD101_2_60
CD201 DIGITAL MEDIA AND SOCIETY T3_CD201_2_60 T5_CD201_2_60
CD211 NARRATIVE TECHNIQUES IN CINEMA AND DIGITAL MEDIA T3_CD211_2_60 T5_CD211_2_60
CD222 DIGITAL PHOTOGRAPHY T3_CD222_2_60 T5_CD222_2_60
CD232 VOCAL TECHNIQUE T3_CD232_2_60 T5_CD232_2_60
CD241 CONCEPT AND STYLE T3_CD241_2_60 T5_CD241_2_60
CD243 MAKEUP FOR CONTEMPORARY MEDIA T3_CD243_2_60 T5_CD243_2_60
CD245 PERIOD AND STYLE T3_CD245_2_60 T5_CD245_2_60
CD312 SCRIPT WRITING FOR CINEMA T3_CD312_2_60 T5_CD312_2_60
CD315 CINEMA AESTHETICS AND CRITICISM T3_CD315_2_60 T5_CD315_2_60
CD323 CINEMA AND DIGITAL MEDIA PRODUCTION II T3_CD323_2_60 T5_CD323_2_60
CD324 EDITING I T3_CD324_2_60 T5_CD324_2_60
CD331 ACTING AND MEDIA I T3_CD331_2_60 T5_CD331_2_60
CD333 ACTING FOR CINEMA II T3_CD333_2_60 T5_CD333_2_60
CD344 PRODUCTION DESIGN I T3_CD344_2_60 T5_CD344_2_60
CD345 COSTUME DESIGN AND CINEMA T3_CD345_2_60 T5_CD345_2_60
CD361 PRODUCTION MANAGEMENT T3_CD361_2_60 T5_CD361_2_60
CD413 RACE AND REPRESENTATION IN CINEMA AND DIGITAL MEDIA T3_CD413_2_60 T5_CD413_2_60
CD421 EDITING II T3_CD421_2_60 T5_CD421_2_60
CD451 INDEPENDENT STUDY T3_CD451_2_60 T5_CD451_2_60
CDM112 SCRIPT ANALYSIS T3_CDM112_2_60 T5_CDM112_2_60
CDM241 MAKEUP FOR CINEMA T3_CDM241_2_60 T5_CDM241_2_60
CDM322 ETHNICITY AND REPRESENTATION IN CINEMA AND DIGITAL MEDIA T3_CDM322_2_60 T5_CDM322_2_60
COS103 CONTEMPORARY AESTHETICS T3_COS103_2_60 T5_COS103_2_60
COS104 MEDIA STUDIES T3_COS104_2_60 T5_COS104_2_60
CS103 ETHIC AND LAW ISSUE INFORMATION TECHNOLOGY T3_CS103_2_60 T5_CS103_2_60
CS202 RESEARCH AND KNOWLEDGE APPLICATION T3_CS202_2_60 T5_CS202_2_60
CS301 THAI AND ASIAN WISDOM T3_CS301_2_60 T5_CS301_2_60
CS481 COMMUNICATION INNOVATION THESIS T3_CS481_2_60 T5_CS481_2_60
IC102 INTRODUCTION TO MASS COMMUNICATION AND DIGITAL MEDIA T3_IC102_2_60 T5_IC102_2_60
ID202 CONCEPT AND DESIGN INNOVATION T3_ID202_2_60 T5_ID202_2_60

   ปีการศึกษา 2556    ปีการศึกษา 2557

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล
วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ