แบบรายงานการเข้าอบรม สัมนา
แบบฟอร์มขออนุมัติเข้าร่วมประชุม / อบรม / สัมมนาในประเทศ
แบบติดตามการนำความ รู้และทักษะไปใช้ประโ ยชน์
แบบฟอร์มเสนอระเบียนวาระการประชุมคณะกรรมการประจำวิทยาลัย นวัตกรรมสื่อสารสังคม
รูปแบบการเตรียมต้นฉบับบทความวารสาร วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม
ใบสมัครของส่งบทความลงตีพิมพ์
แบบฟอร์มเบิกค่ารักษาพยาบาล (พนักงานมหาวิทยาลัย)
การเขียนรายงานสรุปโครงการ
ขั้นตอนการเขียนรายงานสรุปโครงการ
ตัวอย่างบันทึกข้อความการขออนุมัติโครงการ
ตัวอย่างการเขียนโครงการ
ใบเบิกวัสดุ
ใบลากิจ-ลาป่วย
ใบลาพักผ่อน
ใบแจ้งซ้อมครุภัณฑ์
แบบฟอร์มขอใช้ห้อง วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม
แบบฟอร์มการส่งซ่อมวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม
แบบฟอร์มขอความอนุเคราะห์ให้คำปรึกษาเพิ่มเติมแก่นิสิต/แบบบันทึกให้คำปรึกษานิสิต
ใบสั่งซื้อวัสดุ
แบบฟอร์ม การขอใช้บริการคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศ
แบบฟอร์มการขอใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์และห้องปฏิบัติการ
แบบฟอร์มขอลงข้อมูลในเว็บไซต์
แบบฟอร์มแจ้งปัญหาการใช้งานห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
แบบฟอร์มนิสิตรับรางวัล

ใบสมัครขอรับทุนประเภทขาดแคลนคุณทรัพย์ ปี 2559
ใบสมัครขอรับทุนการศึกษา ประเภททุนสนับสนุนนิสิตช่วยงาน ปี 2559
แบบรายงานการปฏิบัติงานของผู้ได้รับทุน
แบบฟอร์มขอหนังสืออนุเคราะห์นิสิตฝึกงาน
เอกสารเกี่ยวกับฝึกงาน ปี 2554
แบบฟอร์มขออนุญาตยืมครุภัณฑ์
รายการยืมครุภัณฑ์ภาพยนต์
แบบฟอร์มเสนอเค้าโครง นวัตกรรมสื่อสารนิพนธ์ (เดี่ยว)  
แบบฟอร์มเสนอเค้าโครง นวัตกรรมสื่อสารนิพนธ์ (กลุ่ม)   
แบบฟอร์มขอหนังสือรับรอง
แบบฟอร์มขอหนังสือนำจากวิทยาลัย
ใบแจ้งวิชาโท
ใบคำร้องขอทำบัตรประจำตัวนิสิตใหม่
ใบคำร้องขอย้ายคณะ
ใบคำร้องขอเปลี่ยนวิชาเอก-วิชาโท
ใบคำร้องขอเปลี่ยนชื่อ สกุล
ใบคำร้องของดเรียน (Withdraw)
ใบคำร้องทั่วไป
คู่มือการทำนวัตกรรมสื่อสารนิพนธ์วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม
แบบฟอร์มขอใช้ห้อง วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม
แบบฟอร์มนิสิตรับรางวัล