ผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่

วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ผศ.ดร.นพดล อินทร์จันทร์

คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม

ปริญญาเอก ศศ.ด. ศิลปวัฒนธรรมวิจัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ปริญญาโท M.F.A. Master of fine ARTS (Costume Design) Illinois State University
ปริญญาตรี ศป.บ. สาขาวิชา ศิลปะการแสดง (ออกแบบเพื่อการแสดง เกียรตินิยมอันดับ 1) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

Office Hours : ศุกร์ 13.30-16.00

อ.ดร.ปรวัน แพทยานนท์

รองคณบดีฝ่ายบริหาร

ปริญญาเอก ศศ.ด.(ศิลปวัฒนธรรมวิจัย) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ปริญญาโท M.S.(Acting) Illinois State University
ปริญญาตรี ศป.บ.(ศิลปะการแสดง เกียรตินิยมอันดับ 1) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

Office Hours : วันจันทร์ 08.30-12.30 / วันศุกร์ 13.30-16.30

อ.ดร.เสาวลักษณ์ พันธบุตร

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย

ปริญญาเอก ศศ.ด. สาขาวิชา ศิลปวัฒนธรรมวิจัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ปริญญาโท ศป.ม. สาขาวิชาทัศนศิลป์ – ศิลปะสมัยใหม่ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ปริญญาตรี ศศ.บ. วิชาเอกศิลป โทผลิตหนังสือ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ผศ.ดร.ศรีรัฐ ภักดีรณชิต

รองคณบดีฝ่ายแผนและประกันคุณภาพ

ปริญญาเอก Ph.D.(Biological Sciences : Neurosciences) llinois State University
ปริญญาโท วท.ม. สาขากายวิภาคศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ปริญญาตรี วท.บ.สาขากายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล

Office Hours : พุธ 13.00-16.00

อ.ดร.จารุวัส หนูทอง

รองคณบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและกิจการพิเศษ

ปริญญาเอก กศ.ด.สาขาเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ปริญญาโท กศ.ม.สาขาเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ปริญญาตรี กศ.บ.สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

Office Hours : อังคาร 12.30-16.00 / พฤหัส 08.30-12.30

อ.ดร.รินบุญ นุชน้อมบุญ

รองคณบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต

ปริญญาเอก ศศ.ด.สาขาวิชา ศิลปวัฒนธรรมวิจัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ปริญญาโท กศ.ม.สาขาศิลปศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ปริญญาตรี ศป.บ.สาขาการออกแบบเพื่อการแสดง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

Office Hours : จันทร์ 13.30-16.30 / อังคาร 10.30-12.30

คณาจารย์วิชาเอกออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์และมัลติมีเดีย

ดร.เสาวลักษณ์ พันธบุตร

E-Mail : saowaluck@g.swu.ac.th
เวลาเข้าพบ : วันอังคาร 13.00 – 16.00 น.

ปริญญาเอก ศศ.ด. สาขาวิชา ศิลปวัฒนธรรมวิจัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ปริญญาโท ศป.ม. สาขาวิชาทัศนศิลป์ – ศิลปะสมัยใหม่ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ปริญญาตรี ศศ.บ. วิชาเอกศิลป โทผลิตหนังสือ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

อ.วรรณยศ บุญเพิ่ม

E-Mail : ppeekkk@yahoo.com
เวลาเข้าพบ : วันอังคาร 13.30 – 15.30 น.

ปริญญาเอก ปร.ด. (ธุรกิจเทคโนโลยีและการจัดการนวัตกรรม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาโท M.A.(Design Spatial) Kingston University
ปริญญาตรี ศป.บ.สาขาเซรามิกส์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

อ.เอกลักษณ์ โภคทรัพย์ไพบูลย์

E-Mail : akee8eak@hotmail.com
เวลาเข้าพบ : วันอังคาร 13.30 – 16.00 น.

ปริญญาเอก ศิลปกรรมศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต สาขานฤมิตศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ (กำลังศึกษา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาโท MA (Animation) University of the West of England
ปริญญาตรี วท.บ. สาขาการออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์และมัลติมีเดีย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

อ.วรรณวรุณ ตั้งเจริญ

ปริญญาเอก ศศ.ด. สาขาศิลปวัฒนธรรมวิจัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ปริญญาโท M.A. (MEDIA DESIGN) University of Baltimore
ปริญญาตรี ศป.บ. สาขาออกแบบทัศนศิลป์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

คณาจารย์วิชาเอกคอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสาร

อ.สิทธิชัย วรโชติกำจร


ปริญญาเอก :
ปร.ด.กำลังศึกษา คอมพิวเตอร์ศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ปริญญาโท :
วท.ม.สาขาวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ,2542
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ปริญญาตรี :
คบ.สาขาวิชา คอมพิวเตอร์ศึกษา,2538
มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา


E-Mail: naioak@gmail.com , sittichaiw@g.swu@gmail.com
เวลาเข้าพบ: วันอังคาร 13.00 – 15.00 น.

อ.พัชราภรณ์ วรโชติกำจร


ปริญญาเอก :
กศ.ด.กำลังศึกษา การอุดมศึกษา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ปริญญาโท :
คอ.ม.สาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ,2543
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ปริญญาตรี :
วท.บ.สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์,2539
มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา


E-Mail: wopatchar@hotmail.com
เวลาเข้าพบ: วันจันทร์ 12.00 – 15.00 น.

อ.อรรถศิษฐ์ พัฒนะศิริ


ปริญญาเอก :
(กำลังศึกษา) สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยี
(Management of Technology)

MASTER OF ARTS (International Communication)

ปริญญาโท :
วท.ม. สาขา Computer Science, 2545
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปริญญาตรี :
วท.บ. สาขา Computer Science, 2541
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์


E-Mail: toattasit@gmail.com
เวลาเข้าพบ: วันอังคาร 09.00 – 12.30 น.

ผศ.ดร.ฐะณุพงศ์ ศรีกาฬสินธุ์


ปริญญาเอก :
การอุดมศึกษา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ปริญญาโท :
คอ.ม. สาขาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ปริญญาตรี :
อส.บ. สาขาเทคโนโลยีการผลิต
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ


E-Mail: srikalsin@gmail.com
เวลาเข้าพบ: วันพุธ 09.00 – 16.00 น.

อ.อัญชนา กลิ่นเทียน


ปริญญาเอก :
ปร.ด. กำลังศึกษา (คอมพิวเตอร์ศึกษา)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ปริญญาโท :
ค.ม.(การจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว),2554
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปริญญาตรี :
ศษ.บ. ศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีการศึกษา,2550
มหาวิทยาลัยศิลปากร


E-Mail: saowaluck_p@yahoo.com
เวลาเข้าพบ: วันพุธ 11.00 – 14.00 น.

คณาจารย์วิชาเอกการจัดการธุรกิจไซเบอร์

อ.ญาณวุฒิ เศวตธิติกุล


ปริญญาเอก :
Ph.D. (Business Analytics and Research), (Candidate)
National Institute of Devopment Administration

ปริญญาโท :
วท.ม. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการวิจัยเพื่อการบริหารและการจัดการ,2552
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ปริญญาตรี :
ศษ.บ. ศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีการศึกษา,2549
มหาวิทยาลัยศิลปากร


E-Mail: yanawuti.s@gmail.com

เวลาเข้าพบ: วันพุธ 09.00 – 12.00 น.

อ.ไกรวิน วัฒนะรัตน์


ปริญญาเอก :
กำลังศึกษา ปร.ด.(การบริหารการศึกษา)

มหาวิทยาลัยศรีปทุม

ปริญญาโท :
M.C.D.R
(Conflict and Disputed Resolution), 2554

JAMECOOK UNIVERSITY

ปริญญาโท :
M.B.A
(Marketing & Human resource ), 2554

JAMECOOK UNIVERSITY

ปริญญาตรี :
ศป.บ. ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาออกแบบสื่อสาร,2547

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

อ.ปริญญ์ โสภา


ปริญญาโท :
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาธุรกิจ, 2557
University of Tasmania Australia

ปริญญาตรี :
ปริญญาตรี : วท.บ. สาขา การจัดการธุรกิจไซเบอร์,2554
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ


E-Mail: ajprin.swu@gmail.com

เวลาเข้าพบ: วันศุกร์ 13.30 – 15.30 น.

อ.ฉัตรเมือง   เผ่ามานะเจริญ


ปริญญาเอก :
กำลังศึกษา(การอุดมศึกษา)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ปริญญาโท :
B.M.I.S. (Business Information System),2545
VICTORIA UNIVERSITY of Technology

ปริญญาตรี :
บธ.บ. สาขา การจัดการทั่วไป,2543
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ปริญญาตรี :
บธ.บ. สาขาการตลาด,2541
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ


E-Mail: ACHATCYBER@gmail.com

เวลาเข้าพบ: วันจันทร์ 13.00 – 14.30 น.

 

ผศ.ดร.ประมา ศาสตระรุจิ


ปริญญาเอก :
กศ.ด. สาขาการศึกษาผู้ใหญ่,2550
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ปริญญาโท :
M.B.A. (Management & Marketing), 2543
City University, USA

ปริญญาตรี :
B.B.A.(Management), 2542
City University, USA


E-Mail: ppeekkk@yahoo.com

เวลาเข้าพบ: วันอังคาร 13.00 – 16.00 น.

ดร.วีระนันท์ คำนึงวุฒิ


ปริญญาเอก :
Ph.D. สาขาการจัดการ,2551
University of London

ปริญญาโท :
M.A. สาขาวิชาธุรกิจ,2540
Brunel University

ปริญญาตรี :
อ.บ. สาขาภาษาเยอรมัน,2539
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


E-Mail: raetae7@hotmail.com

เวลาเข้าพบ: วันอังคาร 13.30 – 15.30 น.

คณาจารย์วิชาเอกการผลิตงานภาพยนตร์และสื่อดิจิตอล

อ.ดร.ม.ล.อุสุมา สุขสวัสดิ์


ปริญญาเอก:
ศศ.ด. สาขาวิชา ศิลปวัฒนธรรมวิจัย,2559
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ปริญญาโท:
M.A. สาขาวิชา film & Video,2543
American University

ปริญญาตรี:
อ.บ. สาขาวิชา ภาษาอังกฤษ,2537
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


E-Mail: usuma@hotmail.com

เวลาเข้าพบ: วันจันทร์ 16.30 – 18.30 น.

ดร.จารุวัส หนูทอง


ปริญญาเอก :
กศ.ด.สาขาเทคโนโลยีการศึกษา,2553
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ปริญญาโท :
กศ.ม.สาขาเทคโนโลยีการศึกษา,2546
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ปริญญาตรี :
กศ.บ.สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา,2541
มหาวิทยาลัยทักษิณ


E-Mail: jaruwat@g.swu.ac.th

เวลาเข้าพบ: วันอังคาร 12.30 – 16.00 น. | วันพฤหัสบดี 7.30 – 12.30 น.

อ.ดร.พิชัยวัฒน์ แสงประพาฬ


ปริญญาเอก:
Ph.D.(Film Study), ปี 2554
Universite de Toulouse2

ปริญญาโท:
M.2. (Letude audio-visuel), ปี 2549
Universite de Toulouse2

ปริญญาโท:
L.3 ( Multimedia) , ปี 2548
Universite de Toulouse2

ปริญญาโท:
D.E.S.S. (La Couleur dans les projets d’environnement), ปี 2547
Universite de Toulouse2

ปริญญาตรี:
ศศ.บ. สาขาทัศนศิลป์, ปี 2538
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ


E-Mail: taatoulouse@hotmail.com

เวลาเข้าพบ: วันศุกร์ 14.30 – 17.30 น.

อ.อธิป เตชะพงศธร


ปริญญาโท :
MSc Film Production 
University of Greenwich London United Kingdom

ปริญญาตรี :
ศศ.บ. สาขาการผลิตภาพยนตร์และสื่อดิจิตอล,2557
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ


E-Mail: bangbooze@hotmail.com

เวลาเข้าพบ: วันพุธ 09.00 – 12.00 น.

คณาจารย์วิชาเอกการแสดงและกำกับการแสดงภาพยนตร์

อ.ธิมาพร ธัญญเฉลิม


ปริญญาเอก:
กำลังศึกษา(ศิลปวัฒนธรรม)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ปริญญาโท:
M.A.สาขาการจัดทำรายการโทรทัศน์และวิทยุ,2554
University Of Sunderland

ปริญญาตรี:
ศป.บ. สาขาศิลปะการแสดง (การแสดงและกำกับการแสดง),2550
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ


E-Mail: timapornnn@yahoo.com

เวลาเข้าพบ: วันอังคาร 10.30 – 12.30 น. |วันพุธ 13.30 – 16.30 น.

ดร.ปรวัน แพทยานนท์


ปริญญาเอก :
ศศ.ด.(ศิลปวัฒนธรรมวิจัย),2556
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ปริญญาโท :
M.S.(Acting),2545
lllinois State University

ปริญญาตรี :
ศป.บ.(ศิลปะการแสดง
เกียรนิยมอันดับ 1),2542
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ


E-Mail: parn101@hotmail.com

เวลาเข้าพบ: วันจันทร์ 08.30 – 12.30 น. | วันศุกร์ 13.30 – 16.30 น.

ผศ.ดร.สามมิติ สุขบรรจง


ปริญญาเอก:
ศศ.ด. สาขาศิลปวัฒนธรรมวิจัย,2554
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ปริญญาโท:
M.S.(Theatre:Directing), 2549
ILLINOIS STATE UNIVERSITY

ปริญญาโท:
กศ.ม. สาขาศิลปศึกษา,2545
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ปริญญาตรี:
อ.บ. สาขาวิชา ศิลปการละคร,2537
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


E-Mail: sammitti@gmail.com

เวลาเข้าพบ: วันพฤหัสบดี 10.30 – 12.30 น. | วันศุกร์ 13.30 – 15.30 น.

คณาจารย์วิชาเอกการออกแบบเพื่องานภาพยนตร์และสื่อดิจิตอล

ผศ.ดร.นพดล อินทร์จันทร์


ปริญญาเอก :
ศศ.ด. ศิลปวัฒนธรรมวิจัย ,2556
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ปริญญาโท :
M.F.A. Master of fine ARTS (Costume Design)
Illinois state university

ปริญญาตรี :
ศป.บ. สาขาวิชา ศิลปะการแสดง(ออกแบบเพื่อการแสดง เกียรตินิยมอันดับ 1),2543
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ


E-Mail: noppadoli@hotmail.com

เวลาเข้าพบ: วันศุกร์ 16.00 – 18.00 น.

อ.รินบุญ นุชน้อมบุญ


ปริญญาเอก :
ศศ.ด.สาขาวิชา ศิลปวัฒนธรรมวิจัย,2559
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ปริญญาโท :
กศ.ม.สาขาศิลปศึกษา,2549
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ปริญญาตรี :
ศป.บ.สาขาการออกแบบเพื่อการแสดง,2541
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ


E-Mail: oarinboon@gmail.com

เวลาเข้าพบ: วันจันทร์ 13.30 – 16.30 น. | วันอังคาร 10.30 – 12.30 น.

อ.ปิลันลน์ ปุณญประภา


ปริญญาเอก :
กำลังศึกษา (ศิลปวัฒนธรรมวิจัย)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ปริญญาโท :
M.F.A. (Scene Design),2552
ILLINOIS STATE UNIVERSITY

ปริญญาตรี :
ศป.บ. สาขาการออกแบบเพื่อการแสดง
เกียรตินิยมอันดับ2, 2542

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ


E-Mail: heartpilan@yahoo.com

เวลาเข้าพบ: วันจันทร์ 10.30 – 12.30 น. | วันพุธ 13.30 – 16.30 น.

คณาจารย์วิชาเอกการสื่อสารเพื่อการจัดการนวัตกรรม

อ.ดร.ภัทธิรา ธีรสวัสดิ์


ปริญญาเอก:
กศ.ด. สาขาการวิจัยและพัฒนาหลักสูตร,2553
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ปริญญาโท:
นศ.ม. สาขาการประชาสัมพันธ์,2547
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปริญญาโท:
ศศ.ม. สาขาสิ่งแวดล้อมศึกษา,2546
มหาวิทยาลัยมหิดล

ปริญญาตรี:
นศ.บ. สาขาวิชาการโฆษณา,2542
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต


E-Mail: gwanghtc@gmail.com

เวลาเข้าพบ: 12.30 – 16.00 น.

ผศ.ดร.กฤชณัท แสนทวี


ปริญญาเอก:
นศ.ด. สาขานิเทศศาสตร์,2554
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปริญญาโท
วม. สาขาสื่อสารมวลชน,2552
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ปริญญาโท:
คบ. สาขานิเทศศาสตร์,2550
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ปริญญาตรี:
นศ.ม. สาขาธุรกิจศึกษา,2548
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ปริญญาตรี:
ศศ.บ. สาขาสื่อสารมวลชน,2545
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ปริญญาตรี:
นศ.บ. สาขาการประชาสัมพันธ์,2543
มหาวิทยาลัยนเรศวร


E-Mail: arjarn.news@hotmail.com

เวลาเข้าพบ: 13.00 – 16.00 น.

อ.ดร.ศศิธร ยุวโกศล


ปริญญาเอก:
นศ.ด. สาขานิเทศศาสตร์,2551
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปริญญาโท:
นศ.บ. สาขาวารสารสนเทศ,2545
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปริญญาตรี:
อ.บ. สาขาวิชาภาษาเยอรมัน,2542
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


E-Mail: sasihon23@yahoo.com

เวลาเข้าพบ: 13.00 – 16.00 น.


อ.ดร.ชัชฎา อัครศรีวร นากาโอคะ


ปริญญาเอก:
Ph.D. สาขาเทคโนโลยีการศึกษา,2554
THE UNIVERSITY OF NORTHERN COLORADO

ปริญญาโท:
M.S. สาขาเทคโนโลยีการศึกษา,2547
EASTERN ILLINOIS UNIVERSITY

ปริญญาตรี:
B.S. (International Business)
University of North Carolina

ปริญญาตรี:
B.B.A.(การตลาด)
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ


E-Mail: chatchada@g.swu.ac.th

เวลาเข้าพบ: 09.30 – 12.30 น.

คณาจารย์วิชาเอกการสื่อสารเพื่อสุขภาพ


อ.อภิรพี เศรษฐรักษ์ ตันเจริญวงศ์


ปริญญาเอก:
(กำลังศึกษา) Regional and Rural Development Planning
สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (Asian Institute of Technology)

ปริญญาโท:
MASTER OF ARTS (International Communication),2544
Macquarie University

ปริญญาตรี:
Bachelor of Communication (Advertising/Marketing), 2542
University Of Canberra


E-Mail: apirapee@hotmail.com

เวลาเข้าพบ: 13.00 – 16.00 น.


ดร.ศรีรัฐ ภักดีรณชิต

%e0%b8%94%e0%b8%a3-%e0%b8%a8%e0%b8%a3%e0%b8%b5%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%90


ปริญญาเอก :
Ph.D.(Biological Sciences:Neurosciences),2551
llinois State University

ปริญญาโท :
วท.ม. สาขากายวิภาคศาสตร์,2542
มหาวิทยาลัยมหิดล

ปริญญาตรี :
วท.บ.สาขากายภาพบำบัด,2542
มหาวิทยาลัยมหิดล


E-Mail: srirath@g.swu.ac.th

เวลาเข้าพบ: 13.00 – 16.00 น.


อ.ชนญญา ชัยวงศ์โรจน์


ปริญญาเอก:
ปร.ด. กำลังศึกษา (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีศึกษา)
มหาวิทยาลัยมหิดล

ปริญญาโท:
วท.ม. สาขากายวิภาคศาสตร์,2542
มหาวิทยาลัยมหิดล

ปริญญาตรี:
วท.บ. สาขากายภาพบำบัด,2538
มหาวิทยาลัยมหิดล


E-Mail: chanonya@g.swu.ac.th

เวลาเข้าพบ: 13.00 – 16.00 น.

คณาจารย์วิชาเอกการสื่อสารเพื่อการท่องเที่ยว


อ.ดร.ปรัชญา เปี่ยมการุณ


ปริญญาเอก:
ศศ.ด. สาขาวิชา ศิลปวัฒนธรรมวิจัย,2559
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ปริญญาโท:
ว.ม. สาขาวิชา การบริหารสื่อสารมวลชน,2549
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ปริญญาตรี:
กศ.บ. สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา,2545
มหาวิทยาลัยบูรพา


E-Mail: prachaya@g.swu.ac.th

เวลาเข้าพบ: ทั้งวัน


อ.ณทิตา ทรัพย์สินวิวัฒน์


ปริญญาโท:
ว.ม. สาขาวิชาสื่อสารมวลชน,2554
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ปริญญาตรี:
ศป.บ. สาขาศิลปะการแสดง (การแสดงและกำกับการแสดง),2551
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ


E-Mail: noon_imp@hotmail.com

เวลาเข้าพบ: 09.00 – 12.00 น.


อ.ยุคลวัชร์ ภักดีจักริวุฒิ์


ปริญญาเอก:
ปร.ด. กำลังศึกษา(การจัดการการท่องเที่ยวแบบบูรณาการ)
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ปริญญาโท:
ศศ.ม. สาขาการจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว,2556
มหาวิทยาลัยนเรศวร

ปริญญาตรี:
ศป.บ. สาขาศิลปะการแสดง (การแสดงและกำกับการแสดง),2549
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ


E-Mail: yukolwat@gmail.com

เวลาเข้าพบ: 09.00 – 12.00 น.


อ.กิติศักดิ์ เยาวนานนท์


ปริญญาเอก:
กำลังศึกษา ศศ.ด. (ศิลปศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ปริญญาโท:
ศ.ม. สาขาการออกแบบนิเทศศิลป์,2553
มหาวิทยาลัยศิลปากร

ปริญญาตรี:
ศ.บ. สาขา INTERIOR DESIGN,2546
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ


E-Mail: itan707@gmail.com

เวลาเข้าพบ: 13.00 – 16.00 น.


รศ.ดร.ณัฐกฤตย์ ดิฐวิรุฬห์


ปริญญาเอก:
กศ.ด. สาขาพัฒนศึกษาศาสตร์,2550
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ปริญญาโท:
กศ.ม. สาขาเทคโนโลยีการศึกษา,2527
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ปริญญาตรี:
ศศ.บ. สาขาเทคโนโลยีการศึกษา,2524
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ปริญญาตรี:
กศ.บ. สาขาสื่อสารมวลชน,2549
มหาวิทยาลัยรามคำแหง


E-Mail: nattakrit_01@hotmail.com

เวลาเข้าพบ: 13.00 – 16.00 น.

นายวรทัศน์ วัฒนชีวโนปกรณ์
นักวิชาการพัสดุ


กศ.ด.กำลังศึกษา(การบริหารการอุดมศึกษา)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

วท.ม.(การวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

บธ.บ.(การบัญชี)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

น.ส.วิรงรอง ว่องวิทย์
นักวิชาการพัสดุ


ศศ.บ(พัฒนาสังคม)
มหาวิทยาลัยนเรศวร

น.ส.พิมพิศษา พิมพ์ณัชฐิญา 
นักวิชาการเงินและบัญชี


บธ.บ.(การบัญชี )
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

น.ส.ลัคนา แก้วเรือง
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป


วท.ม.กำลังศึกษา(การวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

บธ.บ.(การจัดการทั่วไป)
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

น.ส.ชุลีพร นุกูลวุฒิโอภาส
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป


วท.บ.(สถิติประยุกต์)
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

น.ส.ณัฏฐนันท์ สุวงศ์ษา
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป


บธ.ม.กำลังศึกษา(การจัดการ)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

บธบ.(คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)
มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา

นายณภัทร สุบรรณพงษ์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป


บธ.มกำลังศึกษา(การตลาด)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

บธ.บ.(การจัดการธุรกิจไซเบอร์)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

นายสิทธิพัทธิ์ ไหลท่วมทวีกุล
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป


กศ.บ.(เทคโนโลยีสื่อสารการศึกษา)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ