ผศ.ดร.นพดล อินทร์จันทร์
คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม
ศุกร์ 13.30-16.00


ปริญญาเอก :
ศศ.ด. ศิลปวัฒนธรรมวิจัย ,2556
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ปริญญาโท :
M.F.A. Master of fine ARTS (Costume Design)
Illinois state university

ปริญญาตรี :
ศป.บ. สาขาวิชา ศิลปะการแสดง(ออกแบบเพื่อการแสดง เกียรตินิยมอันดับ 1),2543
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ดร.ปรวัน แพทยานนท์
รองคณบดีฝ่ายบริหาร
ศุกร์ 08.00-17.00


ปริญญาเอก :
ศศ.ด.(ศิลปวัฒนธรรมวิจัย),2556
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ปริญญาโท :
M.S.(Acting),2545
lllinois State University

ปริญญาตรี :
ศป.บ.(ศิลปะการแสดง
เกียรนิยมอันดับ 1),2542
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

%e0%b8%94%e0%b8%a3-%e0%b9%80%e0%b8%aa%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%a5%e0%b8%b1%e0%b8%81%e0%b8%a9%e0%b8%93%e0%b9%8cดร.เสาวลักษณ์ พันธบุตร
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย


ปริญญาเอก:
ศศ.ด. สาขาวิชา ศิลปวัฒนธรรมวิจัย,2559
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ปริญญาโท:
ศป.ม. สาขาวิชาทัศนศิลป์ – ศิลปะสมัยใหม่,2548
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ปริญญาตรี:
ศศ.บ. วิชาเอกศิลป โทผลิตหนังสือ,2534
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

%e0%b8%94%e0%b8%a3-%e0%b8%a8%e0%b8%a3%e0%b8%b5%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%90ดร.ศรีรัฐ ภักดีรณชิต
รองคณบดีฝ่ายแผนและประกัน


ปริญญาเอก :
Ph.D.(Biological Sciences:Neurosciences),2551
llinois State University

ปริญญาโท :
วท.ม. สาขากายวิภาคศาสตร์,2542
มหาวิทยาลัยมหิดล

ปริญญาตรี :
วท.บ.สาขากายภาพบำบัด,2542
มหาวิทยาลัยมหิดล

ดร.จารุวัส หนูทอง
รองคณบดีกิจการพิเศษ
พุธ 09.00-15.00


ปริญญาเอก :
กศ.ด.สาขาเทคโนโลยีการศึกษา,2553
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ปริญญาโท :
กศ.ม.สาขาเทคโนโลยีการศึกษา,2546
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ปริญญาตรี :
กศ.บ.สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา,2541
มหาวิทยาลัยทักษิณ

อ.รินบุญ นุชน้อมบุญ
รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต
อังคาร 13.30-16.30


ปริญญาเอก :
ศศ.ด.สาขาวิชา ศิลปวัฒนธรรมวิจัย,2559
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ปริญญาโท :
กศ.ม.สาขาศิลปศึกษา,2549
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ปริญญาตรี :
ศป.บ.สาขาการออกแบบเพื่อการแสดง,2541
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

คณาจารย์วิชาเอกออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์และมัลติมีเดีย

%e0%b8%94%e0%b8%a3-%e0%b9%80%e0%b8%aa%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%a5%e0%b8%b1%e0%b8%81%e0%b8%a9%e0%b8%93%e0%b9%8c

ดร.เสาวลักษณ์ พันธบุตร


ปริญญาเอก:
ศศ.ด. สาขาวิชา ศิลปวัฒนธรรมวิจัย,2559
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ปริญญาโท:
ศป.ม. สาขาวิชาทัศนศิลป์ – ศิลปะสมัยใหม่,2548
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ปริญญาตรี:
ศศ.บ. วิชาเอกศิลป โทผลิตหนังสือ,2534
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ


อ.วรรณยศ บุญเพิ่ม


ปริญญาเอก :
ปร.ด.กำลังศึกษา
(ธุรกิจเทคโนโลยีและการจัดการนวัตกรรม)

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปริญญาโท :
M.A.(Design Spatial),2552
Kingston University

ปริญญาตรี :
ศป.บ.สาขาเซรามิกส์,2548
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ


อ.เอกลักษณ์ โภคทรัพย์ไพบูลย์


ปริญญาโท :
MA สาขา Animation,2557
University of the West of England

ปริญญาตรี :
วท.บ.สาขา การออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์และมัลติมีเดีย,2554
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ


อ.วรรณวรุณ ตั้งเจริญ


ปริญญาเอก :
ศศ.ด.สาขาศิลปวัฒนธรรมวิจัย,2559
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ปริญญาโท :
M.A.สาขา MEDIA DESIGN,2548
University of Baltimore

ปริญญาตรี :
ศป.บ.สาขาออกแบบทัศนศิลป์,2540
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

คณาจารย์วิชาเอกคอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสาร


อ.สิทธิชัย วรโชติกำจร


ปริญญาเอก :
ปร.ด.กำลังศึกษา คอมพิวเตอร์ศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ปริญญาโท :
วท.ม.สาขาวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ,2542
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ปริญญาตรี :
คบ.สาขาวิชา คอมพิวเตอร์ศึกษา,2538
มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา


อ.พัชราภรณ์ วรโชติกำจร


ปริญญาเอก :
กศ.ด.กำลังศึกษา การอุดมศึกษา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ปริญญาโท :
คอ.ม.สาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ,2543
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ปริญญาตรี :
วท.บ.สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์,2539
มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา


อ.อรรถศิษฐ์ พัฒนะศิริ


ปริญญาเอก :
(กำลังศึกษา) สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยี
(Management of Technology)

MASTER OF ARTS (International Communication)

ปริญญาโท :
วท.ม. สาขาComputer Science, 2545
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปริญญาตรี :
วท.บ. สาขา Computer Science, 2541
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์


ผศ.ฐะณุพงศ์ ศรีกาฬสินธุ์


ปริญญาเอก :
กำลังศึกษา(การอุดมศึกษา)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ปริญญาโท :
คอ.ม. สาขาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ,2545
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ปริญญาตรี :
อส.บ. สาขาเทคโนโลยีการผลิต,2528
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ


อ.อัญชนา กลิ่นเทียน


ปริญญาเอก :
ปร.ด. กำลังศึกษา (คอมพิวเตอร์ศึกษา)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ปริญญาโท :
ค.ม.(การจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว),2554
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปริญญาตรี :
ศษ.บ. ศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีการศึกษา,2550
มหาวิทยาลัยศิลปากร

คณาจารย์วิชาเอกการจัดการธุรกิจไซเบอร์

อ.ญาณวุฒิ เศวตธิติกุล

Yanawuti Svetthitikun


ปริญญาเอก :
Ph.D. (Business Analytics and Research), (Candidate)
National Institute of Devopment Administration

ปริญญาโท :
วท.ม. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการวิจัยเพื่อการบริหารและการจัดการ,2552
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ปริญญาตรี :
ศษ.บ. ศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีการศึกษา,2549
มหาวิทยาลัยศิลปากร

อ.ไกรวิน วัฒนะรัตน์

 


ปริญญาเอก :
กำลังศึกษา ปร.ด.(การบริหารการศึกษา)

มหาวิทยาลัยศรีปทุม

ปริญญาโท :
M.C.D.R
(Conflict and Disputed Resolution), 2554

JAMECOOK UNIVERSITY

ปริญญาโท :
M.B.A
(Marketing & Human resource ), 2554

JAMECOOK UNIVERSITY

ปริญญาตรี :
ศป.บ. ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาออกแบบสื่อสาร,2547

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ


อ.ปริญญ์ โสภา


ปริญญาโท :
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาธุรกิจ, 2557
University of Tasmania Australia

ปริญญาตรี :
ปริญญาตรี : วท.บ. สาขา การจัดการธุรกิจไซเบอร์,2554
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ


อ.ฉัตรเมือง   เผ่ามานะเจริญ


ปริญญาเอก :
กำลังศึกษา(การอุดมศึกษา)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ปริญญาโท :
B.M.I.S. (Business Information System),2545
VICTORIA UNIVERSITY of Technology

ปริญญาตรี :
บธ.บ. สาขา การจัดการทั่วไป,2543
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ปริญญาตรี :
บธ.บ. สาขาการตลาด,2541
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ


ผศ.ดร.ประมา ศาสตระรุจิ


ปริญญาเอก :
กศ.ด. สาขาการศึกษาผู้ใหญ่,2550
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ปริญญาโท :
M.B.A. (Management & Marketing), 2543
City University, USA

ปริญญาตรี :
B.B.A.(Management), 2542
City University, USA


ดร.วีระนันท์ คำนึงวุฒิ


ปริญญาเอก :
Ph.D. สาขาการจัดการ,2551
University of London

ปริญญาโท :
M.A. สาขาวิชาธุรกิจ,2540
Brunel University

ปริญญาตรี :
อ.บ. สาขาภาษาเยอรมัน,2539
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คณาจารย์วิชาเอกการผลิตงานภาพยนตร์และสื่อดิจิตอล

อ.ดร.ม.ล.อุสุมา สุขสวัสดิ์
จันทร์ 13.30-16.30


ปริญญาเอก:
ศศ.ด. สาขาวิชา ศิลปวัฒนธรรมวิจัย,2559
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ปริญญาโท:
M.A. สาขาวิชา film & Video,2543
American University

ปริญญาตรี:
อ.บ. สาขาวิชา ภาษาอังกฤษ,2537
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ดร.จารุวัส หนูทอง
พุธ 09.00-15.00


ปริญญาเอก :
กศ.ด.สาขาเทคโนโลยีการศึกษา,2553
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ปริญญาโท :
กศ.ม.สาขาเทคโนโลยีการศึกษา,2546
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ปริญญาตรี :
กศ.บ.สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา,2541
มหาวิทยาลัยทักษิณ

อ.ดร.พิชัยวัฒน์ แสงประพาฬ
พฤหัส 10.30-12.30


ปริญญาเอก:
Ph.D.(Film Study), ปี 2554
Universite de Toulouse2

ปริญญาโท:
M.2. (Letude audio-visuel), ปี 2549
Universite de Toulouse2

ปริญญาโท:
L.3 ( Multimedia) , ปี 2548
Universite de Toulouse2

ปริญญาโท:
D.E.S.S. (La Couleur dans les projets d’environnement), ปี 2547
Universite de Toulouse2

ปริญญาตรี:
ศศ.บ. สาขาทัศนศิลป์, ปี 2538
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

อ.อธิป เตชะพงศธร


ปริญญาโท :
Film Production MA
สหราชอาณาจักร

ปริญญาตรี :
ศศ.บ. สาขาการผลิตภาพยนตร์และสื่อดิจิตอล,2557
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

คณาจารย์วิชาเอกการแสดงและกำกับการแสดงภาพยนตร์

อ.ธิมาพร ธัญญเฉลิม
อังคาร 9.30-12.30


ปริญญาเอก:
กำลังศึกษา(ศิลปวัฒนธรรม)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ปริญญาโท:
M.A.สาขาการจัดทำรายการโทรทัศน์และวิทยุ,2554
University Of Sunderland

ปริญญาตรี:
ศป.บ. สาขาศิลปะการแสดง (การแสดงและกำกับการแสดง),2550
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ดร.ปรวัน แพทยานนท์
ศุกร์ 08.00-17.00


ปริญญาเอก :
ศศ.ด.(ศิลปวัฒนธรรมวิจัย),2556
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ปริญญาโท :
M.S.(Acting),2545
lllinois State University

ปริญญาตรี :
ศป.บ.(ศิลปะการแสดง
เกียรนิยมอันดับ 1),2542
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ผศ.ดร.สามมิติ สุขบรรจง
จันทร์ 10.00-12.00


ปริญญาเอก:
ศศ.ด. สาขาศิลปวัฒนธรรมวิจัย,2554
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ปริญญาโท:
M.S.(Theatre:Directing), 2549
ILLINOIS STATE UNIVERSITY

ปริญญาโท:
กศ.ม. สาขาศิลปศึกษา,2545
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ปริญญาตรี:
อ.บ. สาขาวิชา ศิลปการละคร,2537
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คณาจารย์วิชาเอกการออกแบบเพื่องานภาพยนตร์และสื่อดิจิตอล

ผศ.ดร.นพดล อินทร์จันทร์
ศุกร์ 13.30-16.00


ปริญญาเอก :
ศศ.ด. ศิลปวัฒนธรรมวิจัย ,2556
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ปริญญาโท :
M.F.A. Master of fine ARTS (Costume Design)
Illinois state university

ปริญญาตรี :
ศป.บ. สาขาวิชา ศิลปะการแสดง(ออกแบบเพื่อการแสดง เกียรตินิยมอันดับ 1),2543
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

อ.รินบุญ นุชน้อมบุญ
อังคาร 13.30-16.30


ปริญญาเอก :
ศศ.ด.สาขาวิชา ศิลปวัฒนธรรมวิจัย,2559
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ปริญญาโท :
กศ.ม.สาขาศิลปศึกษา,2549
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ปริญญาตรี :
ศป.บ.สาขาการออกแบบเพื่อการแสดง,2541
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

อ.ปิลันลน์ ปุณญประภา
ศุกร์ 10:30-12:30


ปริญญาเอก :
กำลังศึกษา (ศิลปวัฒนธรรมวิจัย)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ปริญญาโท :
M.F.A. (Scene Design),2552
ILLINOIS STATE UNIVERSITY

ปริญญาตรี :
ศป.บ. สาขาการออกแบบเพื่อการแสดง
เกียรตินิยมอันดับ2, 2542

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

คณาจารย์วิชาเอกการสื่อสารเพื่อการจัดการนวัตกรรม

อ.ดร.ภัทธิรา ธีรสวัสดิ์


ปริญญาเอก:
กศ.ด. สาขาการวิจัยและพัฒนาหลักสูตร,2553
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ปริญญาโท:
นศ.ม. สาขาการประชาสัมพันธ์,2547
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปริญญาโท:
ศศ.ม. สาขาสิ่งแวดล้อมศึกษา,2546
มหาวิทยาลัยมหิดล

ปริญญาตรี:
นศ.บ. สาขาวิชาการโฆษณา,2542
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต

ผศ.ดร.กฤชณัท  แสนทวี


ปริญญาเอก:
นศ.ด. สาขานิเทศศาสตร์,2554
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปริญญาโท
วม. สาขาสื่อสารมวลชน,2552
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ปริญญาโท:
คบ. สาขานิเทศศาสตร์,2550
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ปริญญาตรี:
นศ.ม. สาขาธุรกิจศึกษา,2548
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ปริญญาตรี:
ศศ.บ. สาขาสื่อสารมวลชน,2545
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ปริญญาตรี:
นศ.บ. สาขาการประชาสัมพันธ์,2543
มหาวิทยาลัยนเรศวร

อ.ดร.ศศิธร ยุวโกศล


ปริญญาเอก:
นศ.ด. สาขานิเทศศาสตร์,2551
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปริญญาโท:
นศ.บ. สาขาวารสารสนเทศ,2545
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปริญญาตรี:
อ.บ. สาขาวิชาภาษาเยอรมัน,2542
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อ.ดร.ชัชฎา อัครศรีวร นากาโอคะ


ปริญญาเอก:
Ph.D. สาขาเทคโนโลยีการศึกษา,2554
THE UNIVERSITY OF NORTHERN COLORADO

ปริญญาโท:
M.S. สาขาเทคโนโลยีการศึกษา,2547
EASTERN ILLINOIS UNIVERSITY

ปริญญาตรี:
B.S. (International Business)
University of North Carolina

ปริญญาตรี:
B.B.A.(การตลาด)
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

คณาจารย์วิชาเอกการสื่อสารเพื่อสุขภาพ

อ.อภิรพี เศรษฐรักษ์ ตันเจริญวงศ์


ปริญญาเอก:
(กำลังศึกษา) Regional and Rural Development Planning
สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (Asian Institute of Technology)

ปริญญาโท:
MASTER OF ARTS (International Communication),2544
Macquarie University

ปริญญาตรี:
Bachelor of Communication (Advertising/Marketing), 2542
University Of Canberra

%e0%b8%94%e0%b8%a3-%e0%b8%a8%e0%b8%a3%e0%b8%b5%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%90ดร.ศรีรัฐ ภักดีรณชิต


ปริญญาเอก :
Ph.D.(Biological Sciences:Neurosciences),2551
llinois State University

ปริญญาโท :
วท.ม. สาขากายวิภาคศาสตร์,2542
มหาวิทยาลัยมหิดล

ปริญญาตรี :
วท.บ.สาขากายภาพบำบัด,2542
มหาวิทยาลัยมหิดล

อ.ชนญญา ชัยวงศ์โรจน์


ปริญญาเอก:
ปร.ด. กำลังศึกษา (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีศึกษา)
มหาวิทยาลัยมหิดล

ปริญญาโท:
วท.ม. สาขากายวิภาคศาสตร์,2542
มหาวิทยาลัยมหิดล

ปริญญาตรี:
วท.บ. สาขากายภาพบำบัด,2538
มหาวิทยาลัยมหิดล

คณาจารย์วิชาเอกการสื่อสารเพื่อการท่องเที่ยว

อ.ดร.ปรัชญา เปี่ยมการุณ


ปริญญาเอก:
ศศ.ด. สาขาวิชา ศิลปวัฒนธรรมวิจัย,2559
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ปริญญาโท:
ว.ม. สาขาวิชา การบริหารสื่อสารมวลชน,2549
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ปริญญาตรี:
กศ.บ. สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา,2545
มหาวิทยาลัยบูรพา

อ.ณทิตา ทรัพย์สินวิวัฒน์


ปริญญาโท:
ว.ม. สาขาวิชาสื่อสารมวลชน,2554
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ปริญญาตรี:
ศป.บ. สาขาศิลปะการแสดง (การแสดงและกำกับการแสดง),2551
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

อ.ยุคลวัชร์ ภักดีจักริวุฒิ์


ปริญญาเอก:
ปร.ด. กำลังศึกษา(การจัดการการท่องเที่ยวแบบบูรณาการ)
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ปริญญาโท:
ศศ.ม. สาขาการจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว,2556
มหาวิทยาลัยนเรศวร

ปริญญาตรี:
ศป.บ. สาขาศิลปะการแสดง (การแสดงและกำกับการแสดง),2549
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

อ.กิติศักดิ์ เยาวนานนท์


ปริญญาเอก:
กำลังศึกษา ศศ.ด. (ศิลปศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ปริญญาโท:
ศ.ม. สาขาการออกแบบนิเทศศิลป์,2553
มหาวิทยาลัยศิลปากร

ปริญญาตรี:
ศ.บ. สาขา INTERIOR DESIGN,2546
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

รศ.ดร.ณัฐกฤตย์ ดิฐวิรุฬห์


ปริญญาเอก:
กศ.ด. สาขาพัฒนศึกษาศาสตร์,2550
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ปริญญาโท:
กศ.ม. สาขาเทคโนโลยีการศึกษา,2527
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ปริญญาตรี:
ศศ.บ. สาขาเทคโนโลยีการศึกษา,2524
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ปริญญาตรี:
กศ.บ. สาขาสื่อสารมวลชน,2549
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

นายวรทัศน์ วัฒนชีวโนปกรณ์
นักวิชาการพัสดุ


กศ.ด.กำลังศึกษา(การบริหารการอุดมศึกษา)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

วท.ม.(การวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

บธ.บ.(การบัญชี)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

น.ส.วิรงรอง ว่องวิทย์
นักวิชาการพัสดุ


ศศ.บ(พัฒนาสังคม)
มหาวิทยาลัยนเรศวร

น.ส.พิมพิศษา พิมพ์ณัชฐิญา 
นักวิชาการเงินและบัญชี


บธ.บ.(การบัญชี )
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

น.ส.ลัคนา แก้วเรือง
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป


วท.ม.กำลังศึกษา(การวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

บธ.บ.(การจัดการทั่วไป)
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

น.ส.ชุลีพร นุกูลวุฒิโอภาส
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป


วท.บ.(สถิติประยุกต์)
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

น.ส.ณัฏฐนันท์ สุวงศ์ษา
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป


บธ.ม.กำลังศึกษา(การจัดการ)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

บธบ.(คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)
มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา

นายณภัทร สุบรรณพงษ์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป


บธ.มกำลังศึกษา(การตลาด)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

บธ.บ.(การจัดการธุรกิจไซเบอร์)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

นายสิทธิพัทธิ์ ไหลท่วมทวีกุล
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป


กศ.บ.(เทคโนโลยีสื่อสารการศึกษา)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ