ผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่

วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ผศ.ดร.นพดล อินทร์จันทร์

คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม

[table “” not found /]

Office Hours : ศุกร์ 13.30-16.00

อ.ดร.ปรวัน แพทยานนท์

รองคณบดีฝ่ายบริหาร

[table “” not found /]

Office Hours : วันจันทร์ 08.30-12.30 / วันศุกร์ 13.30-16.30

อ.ดร.เสาวลักษณ์ พันธบุตร

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย

[table “” not found /]

ผศ.ดร.ศรีรัฐ ภักดีรณชิต

รองคณบดีฝ่ายแผนและประกันคุณภาพ

[table “” not found /]

Office Hours : พุธ 13.00-16.00

อ.ดร.จารุวัส หนูทอง

รองคณบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและกิจการพิเศษ

[table “” not found /]

Office Hours : อังคาร 12.30-16.00 / พฤหัส 08.30-12.30

อ.ดร.รินบุญ นุชน้อมบุญ

รองคณบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต

[table “” not found /]

Office Hours : จันทร์ 13.30-16.30 / อังคาร 10.30-12.30

คณาจารย์วิชาเอกออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์และมัลติมีเดีย

ดร.เสาวลักษณ์ พันธบุตร

E-Mail : saowaluck@g.swu.ac.th
เวลาเข้าพบ : วันอังคาร 13.00 – 16.00 น.

[table “” not found /]

อ.วรรณยศ บุญเพิ่ม

E-Mail : ppeekkk@yahoo.com
เวลาเข้าพบ : วันอังคาร 13.30 – 15.30 น.

[table “” not found /]

อ.ศรันถ์ ศิริสุนทร

[table “” not found /]

อ.วรรณวรุณ ตั้งเจริญ

[table “” not found /]

อ.เอกลักษณ์ โภคทรัพย์ไพบูลย์

E-Mail : akee8eak@hotmail.com
เวลาเข้าพบ : วันอังคาร 13.30 – 16.00 น.

[table “” not found /]

คณาจารย์วิชาเอกคอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสาร

ผศ.ดร.ฐะณุพงศ์ ศรีกาฬสินธุ์

E-Mail: srikalsin@gmail.com
เวลาเข้าพบ: วันพุธ 09.00 – 16.00 น.

[table “” not found /]

อ.สิทธิชัย วรโชติกำจร

E-Mail : naioak@gmail.com, sittichaiw@g.swu.ac.th
เวลาเข้าพบ : วันอังคาร 13.00 – 15.00 น.

[table “” not found /]

อ.พัชราภรณ์ วรโชติกำจร

E-Mail: wopatchar@hotmail.com
เวลาเข้าพบ: วันจันทร์ 12.00 – 15.00 น.

[table “” not found /]

อ.อรรถศิษฐ์ พัฒนะศิริ

E-Mail: toattasit@gmail.com
เวลาเข้าพบ: วันอังคาร 09.00 – 12.30 น.

[table “” not found /]

อ.อัญชนา กลิ่นเทียน

E-Mail: saowaluck_p@yahoo.com
เวลาเข้าพบ: วันพุธ 11.00 – 14.00 น.

[table “” not found /]

คณาจารย์วิชาเอกการจัดการธุรกิจไซเบอร์

ผศ.ดร.ประมา ศาสตระรุจิ

E-Mail : ppeekkk@yahoo.com
เวลาเข้าพบ :  วันอังคาร 13.00 – 16.00 น.

[table “” not found /]

ดร.วีระนันท์ คำนึงวุฒิ

E-Mail : raetae7@hotmail.com
เวลาเข้าพบ : วันอังคาร 13.30 – 15.30 น.

[table “” not found /]

อ.ดร.เบญจวรรณ อารักษ์การุณ

E-Mail: benjawanar@yahoo.com

[table “” not found /]

อ.ฉัตรเมือง เผ่ามานะเจริญ

E-Mail : ACHATCYBER@gmail.com
เวลาเข้าพบ : วันจันทร์ 13.00 – 14.30 น.

[table “” not found /]

อ.ญาณวุฒิ เศวตธิติกุล

E-Mail : yanawuti.s@gmail.com
เวลาเข้าพบ : วันพุธ 09.00 – 12.00 น.

[table “” not found /]

อ.ปริญญ์ โสภา

E-Mail : ajprin.swu@gmail.com
เวลาเข้าพบ : วันศุกร์ 13.30 – 15.30 น.

[table “” not found /]

คณาจารย์วิชาเอกการผลิตงานภาพยนตร์และสื่อดิจิตอล

อ.ดร.ม.ล.อุสุมา สุขสวัสดิ์

E-Mail : usuma@hotmail.com
เวลาเข้าพบ : วันจันทร์ 16.30 – 18.30 น.

[table “” not found /]

อ.ดร.จารุวัส หนูทอง

E-Mail : jaruwat@g.swu.ac.th
เวลาเข้าพบ : วันอังคาร 12.30 – 16.00 น. | วันพฤหัสบดี 7.30 – 12.30 น.

[table “” not found /]

อ.ดร.พิชัยวัฒน์ แสงประพาฬ

E-Mail : taatoulouse@hotmail.com
เวลาเข้าพบ : วันศุกร์ 14.30 – 17.30 น.

[table “” not found /]

อ.อธิป เตชะพงศธร

E-Mail: bangbooze@hotmail.com
เวลาเข้าพบ: วันพุธ 09.00 – 12.00 น.

[table “” not found /]

คณาจารย์วิชาเอกการแสดงและกำกับการแสดงภาพยนตร์

ผศ.ดร.สามมิติ สุขบรรจง

E-Mail: sammitti@gmail.com
เวลาเข้าพบ: วันพฤหัสบดี 10.30 – 12.30 น. | วันศุกร์ 13.30 – 15.30 น.

[table “” not found /]

ดร.ปรวัน แพทยานนท์

E-Mail : parn101@hotmail.com
เวลาเข้าพบ : วันจันทร์ 08.30 – 12.30 น. | วันศุกร์ 13.30 – 16.30 น.

[table “” not found /]

อ.ธิมาพร ธัญญเฉลิม

E-Mail: timapornnn@yahoo.com
เวลาเข้าพบ: วันอังคาร 10.30 – 12.30 น. | วันพุธ 13.30 – 16.30 น.

[table “” not found /]

อ.ภัทรนันท์ ไวทยะสิน

E-Mail : aui.amada@gmail.com

[table “” not found /]

คณาจารย์วิชาเอกการออกแบบเพื่องานภาพยนตร์และสื่อดิจิตอล

ผศ.ดร.นพดล อินทร์จันทร์

E-Mail: noppadoli@hotmail.com
เวลาเข้าพบ: วันศุกร์ 16.00 – 18.00 น.

[table “” not found /]

อ.รินบุญ นุชน้อมบุญ

E-Mail: oarinboon@gmail.com
เวลาเข้าพบ: วันจันทร์ 13.30 – 16.30 น. | วันอังคาร 10.30 – 12.30 น.

[table “” not found /]

อ.ปิลันลน์ ปุณญประภา

E-Mail: heartpilan@yahoo.com
เวลาเข้าพบ: วันจันทร์ 10.30 – 12.30 น. | วันพุธ 13.30 – 16.30 น.

[table “” not found /]

อ.สามินี รัตนยงศ์ไพโรจน์

E-Mail: brightesk.blizz@gmail.com
เวลาเข้าพบ: วันจันทร์ 12.30 – 13.30 | วันพฤหัสฯ 16.30 – 18.30

[table “” not found /]

คณาจารย์วิชาเอกการสื่อสารเพื่อการจัดการนวัตกรรม

ผศ.ดร.กฤชณัท แสนทวี

E-Mail: arjarn.news@hotmail.com
เวลาเข้าพบ: วันศุกร์ 13.00 – 16.00 น.

[table “” not found /]

อ.ดร.ภัทธิรา ธีรสวัสดิ์

E-Mail: gwanghtc@gmail.com
เวลาเข้าพบ : วันอังคาร 12.30 – 16.00 น.

[table “” not found /]

อ.ดร.ศศิธร ยุวโกศล

E-Mail: sasihon23@yahoo.com
เวลาเข้าพบ: วันพุธ 13.00 – 16.00 น.

[table “” not found /]

อ.ดร.ชัชฎา อัครศรีวร นากาโอคะ

E-Mail: chatchada@g.swu.ac.th
เวลาเข้าพบ: วันอังคาร 09.30 – 12.30 น.

[table “” not found /]

คณาจารย์วิชาเอกการสื่อสารเพื่อสุขภาพ

ดร.ศรีรัฐ ภักดีรณชิต

E-Mail: srirath@g.swu.ac.th
เวลาเข้าพบ: วันพุธ 13.00 – 16.00 น.

[table “” not found /]

อ.ชนญญา ชัยวงศ์โรจน์

E-Mail: chanonya@g.swu.ac.th
เวลาเข้าพบ: วันอังคาร 13.00 – 16.00 น.

[table “” not found /]

อ.อภิรพี เศรษฐรักษ์ ตันเจริญวงศ์

E-Mail: apirapee@hotmail.com
เวลาเข้าพบ: วันอังคาร 13.00 – 16.00 น.

[table “” not found /]

คณาจารย์วิชาเอกการสื่อสารเพื่อการท่องเที่ยว

รศ.ดร.ณัฐกฤตย์ ดิฐวิรุฬห์

E-Mail: nattakrit_01@hotmail.com
เวลาเข้าพบ: วันอังคาร 13.00 – 16.00 น.

[table “” not found /]

อ.ดร.ปรัชญา เปี่ยมการุณ

E-Mail: prachaya@g.swu.ac.th
เวลาเข้าพบ: วันพุธ 08.30 -16.30

[table “” not found /]

อ.ยุคลวัชร์ ภักดีจักริวุฒิ์

E-Mail: yukolwat@gmail.com
เวลาเข้าพบ: วันจันทร์ 09.00 – 12.00 / วันพฤหัสฯ 09.00 – 12.00 / วันศุกร์ 09.00 – 12.00

[table “” not found /]

อ.กิติศักดิ์ เยาวนานนท์

E-Mail: itan707@gmail.com
เวลาเข้าพบ: วันอังคาร 13.00 – 16.00 น.

[table “” not found /]

อ.ณทิตา ทรัพย์สินวิวัฒน์

E-Mail: noon_imp@hotmail.com
เวลาเข้าพบ: วันจันทร์,วันศุกร์ 09.00 – 12.00 น.

[table “” not found /]

นายวรทัศน์ วัฒนชีวโนปกรณ์
นักวิชาการพัสดุ


กศ.ด.กำลังศึกษา(การบริหารการอุดมศึกษา)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

วท.ม.(การวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

บธ.บ.(การบัญชี)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

น.ส.วิรงรอง ว่องวิทย์
นักวิชาการพัสดุ


ศศ.บ(พัฒนาสังคม)
มหาวิทยาลัยนเรศวร

น.ส.พิมพิศษา พิมพ์ณัชฐิญา 
นักวิชาการเงินและบัญชี


บธ.บ.(การบัญชี )
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

น.ส.ลัคนา แก้วเรือง
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป


วท.ม.กำลังศึกษา(การวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

บธ.บ.(การจัดการทั่วไป)
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

น.ส.ชุลีพร นุกูลวุฒิโอภาส
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป


วท.บ.(สถิติประยุกต์)
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

น.ส.ณัฏฐนันท์ สุวงศ์ษา
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป


บธ.ม.กำลังศึกษา(การจัดการ)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

บธบ.(คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)
มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา

นายณภัทร สุบรรณพงษ์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป


บธ.มกำลังศึกษา(การตลาด)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

บธ.บ.(การจัดการธุรกิจไซเบอร์)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

นายสิทธิพัทธิ์ ไหลท่วมทวีกุล
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป


กศ.บ.(เทคโนโลยีสื่อสารการศึกษา)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ