โครงการประกันคุณภาพวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม

0
732

โครงการประกันคุณภาพวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม  ประจำปีการศึกษา  2559
วันที่ 30-31 สิงหาคม 2559
ณ วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม

ผู้เประเมิน  รศ.ดร.สุทธิวรรณ  พีรศักดิ์โสภณ

ผศ.ดร.พิมพาภรณ์  บุญประเสริฐ

อ.ดร.นฤมล  ศิระวงษ์

Screen Shot 2559-10-06 at 3.08.59 PM Screen Shot 2559-10-06 at 3.08.28 PM Screen Shot 2559-10-06 at 3.08.52 PM Screen Shot 2559-10-06 at 3.08.02 PM