โครงการสถาปนาวิทยาลัย ประจำปี 2559

0
446

“วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม” (College of Social Communication Innovation) ก่อกำเนิดเมื่อวันที่ 7 กรกฏาคม 2549 เป็นเจตนารมณ์ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒที่จะขยาย บทบาทการสร้างดุลยภาพ ในเรื่องการสื่อสาร (Communication and Media) ในสังคมตลอดจนการสร้างและพัฒนาบุคลากร ที่สามารถควบคุมและเท่าทันการเปลี่ยนแปลง ของ เทคโนโลยีสื่อสารที่มีบทบาทต่อสังคมและชีวิตทั้งนี้โดยอาศัยมิติคิดที่ต่างไปจากเดิม กล่าวคือ วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคมจะเป็นองค์กรด้านการศึกษา และวิจัยที่มีรากฐานจากการบูรณาการศาสตร์ด้านการสื่อสาร คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี การจัดการเชิงธุรกิจ ศิลปะเข้าด้วยกัน เพื่อสร้างมิติองค์ความรู้ที่ทัน สำหรับยุคสมัยมากยิ่งขึ้น โดยวันที่ 7 กรกฎาคม 2559 นี้เป็นปีที่ครบรอบ10ปี ทางวิทยาลัยจึงจัโครงการสถาปนาวิทยาลัยขั้นเพื่อมุ่งการประชาสัมพันธ์วิทยาลัยฯ เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีภายในวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม และเพื่อปลูกฝังอัตลักษณ์ และความภาคภูมิใจในสถาบันแก่บุคลากร และนิสิต มีผู้บริหาร คณาจารย์ นิสิตเก่า นิสิตปัจจุบัน เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก

screen-shot-2559-10-07-at-3-46-19-pm screen-shot-2559-10-07-at-3-46-29-pm screen-shot-2559-10-07-at-3-46-07-pm