[ทุนการศึกษา] ทุนการศึกษาวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม ปีการศึกษา 2561

0
873

ทุนการศึกษาวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม ปีการศึกษา 2561

โดย : วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

รายละเอียด
 • วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เปิดรับสมัครนิสิตชั้นปีที่ 2-4 ที่ประสงค์ขอรับทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 โดยมีรายละเอียดดังนี้
ประเภททุนการศึกษา
 • 1. ทุนการศึกษาสนับสนุนนิสิตที่มีความประพฤติดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ (จำ นวน 10 ทุน ทุนละ 20,000 บาท)
 • 2. ทุนการศึกษาสนับสนุนนิสิตช่วยงานจิตอาสา (จำนวน 21 ทุน ทุนละ 20,000 บาท)

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • ทุนการศึกษาสนับสนุนนิสิตที่มีความประพฤติดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์
  • เป็นนิสิตระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 2-4 ของวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม
  • เป็นผู้มีความประพฤติเรียบร้อย ไม่เคยถูกลงโทษหรือตักเตือนเป็นลายลักษณ์อักษรจากวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม และมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
  • เป็นผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ ครอบครัวมีรายได้ต่อปีไม่เกิน 250,000 บาท
  • เป็นผู้ช่วยงานจิตอาสา รวมทั้งเข้าร่วมกิจกรรมของวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม และมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒอย่างสม่ำเสมอ
  • หากเป็นนิสิตที่เคยได้รับทุนแล้ว ต้องแสดงหลักฐานการช่วยเหลืองานของวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม หรือ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
  • เป็นนิสิตที่ได้เกรดเฉลี่ยรวม ไม่น้อยกว่า 2.50
 • ทุนการศึกษาสนับสนุนนิสิตช่วยงานจิตอาสา 
  • เป็นนิสิตระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 2-4 ของวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม
  • เป็นผู้มีความประพฤติเรียบร้อย ไม่เคยถูกลงโทษหรือตักเตือนเป็นลายลักษณ์อักษรจากวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม และมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
  • เป็นผู้แต่งกายถูกระเบียบของวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม และมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒตลอดเวลา
  • เป็นผู้เข้าร่วมกิจกรรมของวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม และมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒอย่างสม่ำเสมอ
  • หากเป็นนิสิตที่เคยได้รับทุนแล้ว ต้องแสดงหลักฐานการช่วยเหลืองานของวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม หรือ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
  • เป็นนิสิตที่ได้เกรดเฉลี่ยรวม ไม่น้อยกว่า 2.50
เงื่อนไขสำหรับนิสิตที่ผ่านการคัดเลือก
 • เป็นผู้เสียสละเวลา มีจิตอาสาในการทำงานกับอาจารย์และหน่วยงานต่างๆ ภายในวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม รวมทั้งเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่วิทยาลัยฯ มอบหมายให้
 • นำเสนอผลงานตามแบบรายงานการปฏิบัติงานของผู้ได้รับทุนการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยจะสัมพันธ์กับการรับทุนการศึกษาสนับสนุนนิสิต ซึ่งแบ่งจ่ายออกเป็น 2 งวด งวดละ 10,000 บาท ตามประเภทของทุน
 • ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีทั้งในเรื่องการแต่งกาย และความประพฤติที่ถูกต้องตามระเบียบของวิทยาลัยฯ และมหาวิทยาลัยตลอดเวลา
 • นิสิตผู้ได้รับทุนจะต้องช่วยงานของวิทยาลัยฯ หรือ มหาวิทยาลัย อย่างน้อย 6 ชั่วโมง ต่อ 1 สัปดาห์ โดยใช้แบบรายงานฯ
 • หากนิสิตผู้ได้รับทุนพ้นจากสภาพนิสิตไม่ว่ากรณีใดก็ตาม นิสิตต้องชดใช้ทุนคืนเต็มจำนวน
ขั้นตอนการสมัคร
 • สำหรับนิสิตที่สนใจสามารถติดต่อขอรับรายละเอียดและใบสมัครได้ที่ฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต ชั้น 14 (พี่หวาย) อาคารเรียนวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม (ริมน้ำ) หรือดาวน์โหลดได้ในลิงค์ด้านล่างนี้
 • นิสิตต้องส่งใบสมัครด้วยตนเองภายในวันที่ 13 พฤศจิกายน 2561 ก่อนเวลา 16.30 น.
เอกสารประกอบการสมัคร
 • ใบสมัครขอรับทุนการศึกษา 1 ฉบับ
 • รูปถ่ายนิสิต ขนาด 1 นิ้ว (ติดในใบสมัคร) 1 รูป
 • สำเนารายงานผลการเรียน (Transcript) 1 ฉบับ (รับรองสำเนาถูกต้อง)
 • สำเนาบัตรประชาชนของนิสิต 1 ฉบับ (รับรองสำเนาถูกต้อง)
 • สำเนาบัตรประชาชนของผู้ปกครองนิสิต 1 ฉบับ (รับรองสำเนาถูกต้อง)
 • สำเนาทะเบียนบ้านประชาชนของนิสิต 1 ฉบับ (รับรองสำเนาถูกต้อง)
 • สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ปกครองนิสิต 1 ฉบับ (รับรองสำเนาถูกต้อง)
 • หนังสือรับรองรายได้ของผู้ปกครองนิสิต 1 ฉบับ (รับรองสำเนาถูกต้อง)
 • สำเนาบัตรประชาชน / ข้าราชการของผู้รับรองรายได้ 1 ฉบับ (รับรองสำเนาถูกต้อง)
 • เอกสารรับรองความประพฤติจากอาจารย์ที่ปรึกษา
 • แฟ้มรวมรวมผลงาน หลักฐาน หรือสำเนาหลักฐานในการช่วยเหลืองานของวิทยาลัยฯ และมหาวิทยาลัย

 

   ดาวน์โหลดใบสมัครขอรับทุนฯ
   รายละเอียดทุนวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม ปีการศึกษา 2561