รับสมัครนิสิตช่วยงาน ‘คุมสอบกลางภาค 1/2561’ ในรายวิชากลางของมหาวิทยาลัย (SWU)

0
521
รับสมัครนิสิตช่วยงาน ‘คุมสอบกลางภาค 1/2561’ ในรายวิชากลางของมหาวิทยาลัย (SWU) ระหว่างวันที่ 8 – 11 ตุลาคม 2561
สามารถสมัครได้ที่
  • สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้ ชั้น 6 Learning Tower
  • ภายในวันที่ 21 กันยายน 2561
คุณสมบัติผู้สมัคร
  • นิสิตชั้นปีที่ 3 ขึ้นไป
  • มีความรับผิดชอบ
  • สุภาพเรียบร้อย
  • มีความซื่อสัตย์
เอกสารการสมัคร
  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
  • สำเนาบัตรประจำตัวนิสิต
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
  • 02-649-5000 ต่อ 12008, 12025