[ทุนการศึกษา] ทุนอุดหนุนทางการศึกษาสำหรับนิสิตพิการ (DSS) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ภาคเรียนที่ 1/2561

0
426

ทุนอุดหนุนทางการศึกษาสำหรับนิสิตพิการ (DSS) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561

โดย : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

รายละเอียด
  • สำหรับนิสิตพิการในระดับปริญญาตรี ที่ประสงค์ขอรับเงินอุดหนุนทางการศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 สามารถกรอกแบบแสดงความจำนงขอรับเงินอุดหนุนตามเอกสารแนบนี้ แล้วกรอกส่งที่ศูนย์บริการสนับสนุนนิสิตพิการ (DSS) ส่วนกิจการนิสิต สำนักงานอธิการบดี (อาคาร 9) ชั้น 1 ภายในวันที่ 15 สิงหาคม 2561

คุณสมบัติผู้สมัคร
  • เป็นนิสิตผู้พิการระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
เอกสารประกอบการสมัคร
  • แบบแสดงความจำนงขอรับเงินอุดหนุนทางการศึกษา (1 ชุด)
  • สำเนาบัตรประจำตัวผู้พิการ ที่แสดงชื่อ – สกุล และวันหมดอายุของบัตร โดยบัตรจะต้องยังไม่หมดอายุก่อนวันที่ส่งหลักฐาน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง (2 ชุด)
  • ใบเสร็จรับเงิน หรือ ใบลงทะเบียน หรือใบแจ้งการชำระเงิน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ตัวจริงเท่านั้น
  • สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุลของนิสิต (ถ้ามี)
ขั้นตอนการสมัคร
  • สำหรับนิสิตที่สนใจสามารถติดต่อขอรับรายละเอียดและใบสมัครได้ที่ศูนย์บริการสนับสนุนนิสิตพิการ (DSS) ส่วนกิจการนิสิต สำนักงานอธิการบดี (อาคาร 9) ชั้น 1 หรือดาวน์โหลดได้ในลิงค์ด้านล่างนี้
  • นิสิตต้องส่งใบสมัครด้วยตนเองภายในวันพุธที่ 15 สิงหาคม 2561 
  • สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม : นางสาวนัทธมน ประกายบุญทวี โทรศัพท์ 063-224-2955

 

   ดาวน์โหลดใบสมัครขอรับทุนฯ