รายชื่อนิสิตและห้องเรียน โครงการอบรมเตรียมความพร้อมด้านภาษาอังกฤษให้กับนิสิตชั้นปีที่ 1 (1-2 สิงหาคม 2561)

0
2805

ด้วย ฝ่ายวิชาการและวิจัย วิทยาลัยนวักรรมสื่อสารสังคม ได้กำหนดจัดอบรมเตรียมความพร้อมด้านภาษาอังกฤษให้กับนิสิตชั้นปีที่ 1 ในวันที่ 1 และ 2 สิงหาคม 2561 เวลา 8.30 -16.00 น. ณ อาคารวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม เพื่อปรับพื้นฐานและเพิ่มทูนทักษะทางด้านภาษาอังกฤษให้กับนิสิต

ฝ่ายวิชาการและวิจัย ขอแจ้งกำหนดการอบรมเตรียมความพร้อมด้านภาษาอังกฤษให้กับนิสิตชั้นปีที่ 1 และนิสิตชั้นปีที่ 2 และชั้นปีที่ 3 ที่ยังไม่ได้เข้าร่วมอบรมในแต่ละครั้ง ในวันที่ 1 และ 2 สิงหาคม 2561 เวลา 8.30 -16.00 น. ณ อาคารวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม เพื่อประขาสัมพันธ์ให้นิสิตชั้นปีที่ 1 และนิสิตชั้นปีที่ 2 และชั้นปีที่ 3 ที่ยังไม่ได้เข้าร่วมอบรมในแต่ละครั้งรับทราบและเข้าร่วมการอบรมดังกล่าว (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)

กลุ่มที่ ห้องเรียน
กลุ่มที่ 1  ห้อง  901 ชั้น  9
กลุ่มที่ 2  ห้อง  902 ชั้น  9
กลุ่มที่ 3  ห้อง  903 ชั้น  9
กลุ่มที่ 4  ห้อง  1001 ชั้น  10
กลุ่มที่ 5  ห้อง  1002 ชั้น  10
กลุ่มที่ 6  ห้อง  1003 ชั้น  10
กลุ่มที่ 7  ห้อง  1101 ชั้น  11
กลุ่มที่ 8  ห้อง  1103 ชั้น  11

 

   ตรวจสอบรายชื่อและห้องเรียน