การรับสมัครและรายงานตัวนักศึกษาวิชาทหาร สังกัดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปีการศึกษา 2561

0
1271

สำหรับนิสิตวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม ที่เป็นนักศึกษาวิชาทหาร และต้องการเลื่อนชั้น, ซ้ำชั้น, โอนย้ายสถานศึกษา มายังสังกัดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ รวมทั้งสมัครเป็นนักศึกษาวิชาทหารใหม่ สามารถดำเนินการได้ตามรายละเอียดด้านล่างนี้

วันรับสมัคร

 • วันที่ 2 กรกฎาคม – 17 สิงหาคม 2561 เวลา 08.30 – 16.30 น. (วันเวลาราชการ)
 • สถานที่ : งานสวัสดิการนิสิต ส่วนกิจการนิสิต ชั้น 1 อาคารสำนักงานอธิการบดี มศว ประสานมิตร

รายงานตัวนักศึกษาวิชาทหาร

 • รายงานตัวที่ ศูนย์การนักศึกษาวิชาทหาร
 • วันเวลา : วันเสาร์ที่ 1 กันยายน 2561  เวลา 07.00 น.
 • สถานที่ : ศูนย์การนักศึกษาวิชาทหาร ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ (รวมพลบริเวณด้านข้างสนามยิงปืน)

 

หลักฐานการสมัครนักศึกษาวิชาทหาร (นศท. ปี 1)

 • ใบสมัคร นศท. (แบบ รด.1)  รับจากสถานศึกษา
 • รูปถ่ายสีขนาด 3 x 4 ซม.  จำนวน 1 รูป
 • สำเนาทะเบียนบ้านปัจจุบันของผู้สมัคร และบิดา – มารดา
 • สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อสกุล (ถ้ามี)
 • หลักฐานแสดงผลการสำเร็จชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
 • ใบรับรองแพทย์โดยแพทย์ปริญญา ที่มีใบอนุญาตจดทะเบียนประกอบโรคศิลป์แผนปัจจุบันชั้น 1 สาขาเวชกรรม โรงพยาบาลของรัฐ หรือโรงพยาบาลเอกชนที่รัฐบาลรับรอง

หลักฐานการรายงานตัว (กรณีเลื่อนชั้น ซ้ำชั้น สถานศึกษาเดิม)

 • ใบสมัครสีขาว (รด.2)
 • สำเนาบัตรประชาชน จำนวน  1 ชุด
 • สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ชุด

หลักฐานการรายงานตัว (กรณีเลื่อนชั้น ซ้ำชั้น โอนย้ายสถานศึกษา)

 • ใบสมัครสีขาว (รด.2)
 • รูปถ่ายสวมเครื่องแบบนักศึกษาวิชาทหาร ไม่สวมหมวก ขนา 3 x 4 ซม.
 • สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 1 ชุด
 • สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ชุด
 • หนังสือรับรองการฝึก (ออกโดย ศูนย์การนักศึกษาวิชาทหาร หรือศูนย์การฝึก/หน่วยฝึกส่วนภูมิภาค)
 • หนังสือรับรองขอรอรับสิทธิ์ (กรณีรอรับสิทธิ์) ฉบับจริงที่รับรอง กองอำนวยการรับสมัครและรายงานตัวฯ

ค่าบำรุงเพื่อส่งเสริมการฝึกวิชาทหาร

 • นศท. ชั้นปีที่ 1 (ใหม่) : จำนวน 680 บาท
 • นศท. ชั้นปีที่ 1 (ซ้ำชั้น), 2 และ 3: จำนวน 650 บาท
 • นศท. ชั้นปีที่ 4, 5: ไม่ต้องชำระค่าบำรุงฯ

ข้อปฏิบัติอื่นๆ ที่ควรทราบ

 • นศท. ชาย ต้องตัดผมสั้น (ขาว 3 ด้าน) ตามระเบียบของโรงเรียนรักษาดินแดน (ไม่ปฏิบัติตามศูนย์การนักศึกษาวิชาทหาร จะไม่รับรายงานตัว)
 • นศท. ชั้นปีที่ 3 – 5 โอนย้ายสถานศึกษาจากส่วนภูมิภาค ต้องทำบัตรประจำตัวใหม่

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
 • งานสวัสดิการนิสิต ส่วนกิจการนิสิต (คุณดวงสมร ทวีสุข)  โทร. 02-6495000 ต่อ 12086
 • ฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม โทร. 02-649-5000 ต่อ 11251 (ในเวลาราชการเท่านั้น)