[สำคัญมาก] รายละเอียดการสอบสัมภาษณ์ TCAS61 รอบที่ 4 (แอดมิชชัน) วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มศว

0
689

ขอแสดงความยินดีกับน้องๆ ที่ผ่านเข้ารอบสัมภาษณ์ ขอให้ผู้สมัครคัดเลือกและผ่านการคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตฯ ขั้นที่ 1 ในรอบแอดมิชชัน (TCAS รอบที่ 4) เข้าสอบสัมภาษณ์ในวันอังคารที่ 10 กรกฎาคม 2561 

 ห้องสอบสัมภาษณ์

  • ทั้งสามสาขาวิชารายงานตัวที่ ชั้น 1 อาคารเรียนวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม (ริมน้ำ) โดยผู้ผ่านเข้ารอบสอบสัมภาษณ์สามารถมารอเพื่อเรียกขึ้นห้องสอบสัมภาษณ์ได้ตั้งแต่เวลา 07.30 – 09.00 น.
  • ห้องรอสอบสัมภาษณ์ และสัมภาษณ์ ที่ชั้น 9 อาคารเรียนวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม (ริมน้ำ)

 

เอกสารที่ต้องเตรียมมาในวันสอบสัมภาษณ์

  • ใบสมัคร TCAS รอบที่ 4 จากเว็บไซต์ ทปอ. (ที่มีรายละเอียดการเลือก 4 สาขาวิชา หรือเป็นใบสมัครที่ชำระเงิน)
  • บัตรประจำตัวประชาชน / บัตรนักเรียน (ตัวจริงและสำเนา)
  • ใบแสดงผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (ใบ รบ. หรือ ใบ ปพ.) 6 ภาคเรียน
  • หลักฐานการเปลี่ยนชื่อสกุล (ถ้ามี)
  • สำเนาทะเบียนบ้าน
  • แฟ้มสะสมผลงาน (รวมรวมผลงานหรือกิจกรรมที่เคยทำมาตลอดช่วงมัธยมศึกษาตอนปลาย ต้องมีผลงานหรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชา และกิจกรรมสาธารณะประโยชน์)

 

 รายละเอียดการสอบสัมภาษณ์

  • วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคมสอบสัมภาษณ์ในรูปแบบ 2 ภาษา (ไทย – อังกฤษ) ทั้งนี้เพื่อให้ผู้สมัคร สามารถใช้ทักษะด้านการสื่อสาร 2 ภาษาได้
  • แฟ้มสะสมผลงานเป็นเอกสารสำคัญในรอบสอบสัมภาษณ์ ทางวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคมเน้นด้านความคิดสร้างสรรค์ในการนำเสนอ และผลงาน / กิจกรรม ที่แสดงในแฟ้มสะสมผลงานต้องแสดงให้เห็นถึงทักษะและความสามารถของผู้สมัคร รวมทั้งพัฒนาการและความสนใจในวิชาเอกที่จะเข้าศึกษา รวมทั้งกิจกรรมจิตสาธารณะทั่วไป

 

หมายเหตุ

 


  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์

หากผู้ใดไม่เข้าสอบฯ ตามที่กำหนดจะถือว่าสละสิทธิ์ และกรณีผู้เข้าสอบไม่นำหลักฐานตามที่ กำหนด มาแสดงในวันสอบจะถือว่าขาดคุณสมบัติ และจะถูกตัดสิทธิ์ในการสอบครั้งนี้

 

ลำดับสัมภาษณ์เลขที่บัตรประชาชนชื่อ - นามสกุลสาขาวิชา
1xxxxx00030903น.ส. บุณยรัตน์ วัชรชัยนันท์การจัดการธุรกิจไซเบอร์
2xxxxx01012490นาย จิรันธนิน พิมพ์อภิดิษยาการจัดการธุรกิจไซเบอร์
3xxxxx01276412นาย วรเมธ จันทร์สมปองการจัดการธุรกิจไซเบอร์
4xxxxx00419425น.ส. มนธวัช เสริมสุวิทยวงศ์การจัดการธุรกิจไซเบอร์
5xxxxx00814981นาย ฉัตรมงคล มั่งมีธนกิจการจัดการธุรกิจไซเบอร์
6xxxxx02895865นาย ชยุตพงศ์ มหาธงการจัดการธุรกิจไซเบอร์
7xxxxx00186022นาย พิศนุ แสงฝากการจัดการธุรกิจไซเบอร์
8xxxxx01846289น.ส. ปพิชญา มังคละคีรีการจัดการธุรกิจไซเบอร์
9xxxxx00513191น.ส. พิสินี ตันตราชีวธรการจัดการธุรกิจไซเบอร์
10xxxxx02508175น.ส. สุชัญญา อ่างทองการจัดการธุรกิจไซเบอร์
1xxxxx00053178น.ส. ธัญภัส ภควัตพงค์คอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสาร
2xxxxx00157771นาย พชร น้อยสันติคอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสาร
3xxxxx00279693น.ส. ญาณิสา นาคะสาทิศคอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสาร
4xxxxx01576994น.ส. พัชรินทร์ มั่งมาลัยคอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสาร
5xxxxx00416841น.ส. ธิติกานต์ แก้วทิพย์เนตรคอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสาร
6xxxxx00240309น.ส. ณัฎฐณิชา เวียงสีคอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสาร
7xxxxx01171655น.ส. บุษบา นาเดชคอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสาร
8xxxxx02749904นาย โชคชัย สวัสดิ์พานิชย์คอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสาร
9xxxxx00147702น.ส. ฌัชชา วีระจตุพรพันธ์คอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสาร
10xxxxx00037031น.ส. แพรวา อรุณศิริคอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสาร
11xxxxx01060241นาย พรชัย แซ่ลี่คอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสาร
12xxxxx02776721น.ส. ภัทรพิมพ์ เสาร์ไชยคอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสาร
13xxxxx00630781น.ส. นริศรา โสภาคอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสาร
14xxxxx00171502น.ส. ธาริณี จงธีระธรรมคอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสาร
15xxxxx00575226น.ส. ชนกนันท์ แสงบุญส่งคอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสาร
1xxxxx02831565นาย ศุภกรณ์ เจิมเจริญการสื่อสารเพื่อสุขภาพ
2xxxxx02999463นาย วรนันท์ เศรษฐธนารักษ์การสื่อสารเพื่อสุขภาพ
3xxxxx02985046นาย วรัชญ์ รุ่งเรืองเกษมสุขการสื่อสารเพื่อสุขภาพ
4xxxxx00322760นาย พีรภัทร์ มหาพราหมณ์การสื่อสารเพื่อสุขภาพ
5xxxxx01515248น.ส. สุพิชญา ใจถวิลการสื่อสารเพื่อสุขภาพ
6xxxxx02920492น.ส. ณัฐธิดา รัตนไชยยาพรการสื่อสารเพื่อสุขภาพ
7xxxxx00028305นาย พงศธร เอื้อรัตนสกุลชัยการสื่อสารเพื่อสุขภาพ
8xxxxx00402832น.ส. ปัณฑ์ชนิต ศีละวงษ์เสรีการสื่อสารเพื่อสุขภาพ
9xxxxx01271299นาย ชยธร สาระธนะการสื่อสารเพื่อสุขภาพ
10xxxxx00968786น.ส. ปุณยาพร สุวรรณาชัยกุลการสื่อสารเพื่อสุขภาพ
11xxxxx01852601น.ส. ปภาวรินทร์ เมืองนกการสื่อสารเพื่อสุขภาพ
12xxxxx02995886นาย ศุภณัฐ ศรีกนกการสื่อสารเพื่อสุขภาพ