[ประกาศ] นโยบายและมาตรการ การจัดกิจกรรมรับน้องใหม่ประชุมเชียร์ ประจำปีการศึกษา 2561

0
452

เพื่อให้ประเพณีการจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และการประชุมเชียร์ในมหาวิทยาลัยเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ธำรงไว้ซึ่งปณิธานที่ดีงาม อีกทั้งมีลักษณะในการจัดกิจกรรมที่สร้างสรรค์ อบอุ่น ประทับใจ และเสริมสร้างการพัฒนานิสิตนักศึกษา และเพื่อสอดคล้องกับนโยบายและมาตรการดังกล่าว

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงกำหนดนโยบายและมาตรการในการจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ ประจำปีการศึกษา 2561 ขึ้น

สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดได้ทางไฟล์ด้านล่างนี้ :

   นโยบายการจัดกิจกรรมรับน้องใหม่ฯ ปีการศึกษา 2561

สามารถติดต่อสอบถาม หรือแจ้งข้อมูลได้ผ่านทาง

ฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม

  • 02-649-5000 ต่อ 11266 หรือ 02-259-2343
  • ทาง prcosciswu@gmail.com
  • ทาง Facebook : COSCI SWU
  • ทาง Line : @cosci