บรรยากาศการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (ระดับหลักสูตร) วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม ประจำปีการศึกษา 2560

โดยในวันที่ 21-22 มิถุนายน 2561 เป็นการตรวจประเมินของระดับปริญญาโท​ (บัณฑิตศึกษา) หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต ทั้ง 2 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาการสื่อสารวิทยาศาสตร์และสุขภาพ และ สาขาวิชาการออกแบบเพื่อธุรกิจ

ทางวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม ขอขอบพระคุณคณะกรรมการทุกท่านที่ได้ให้คำแนะนำรวมทั้งให้เกียรติมาประเมินหลักสูตรฯ ในครั้งนี้

Photo by : Sittipat Laituamthaweekul (COSCI MEDIA)

ชมภาพบรรยากาศทั้งหมดได้ทาง

   COSCI SWU