บรรยากาศการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (ระดับหลักสูตร) วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม ประจำปีการศึกษา 2560

โดยในวันที่ 18-20 มิถุนายน 2561 เป็นการตรวจประเมินของระดับปริญญาตรี หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต ทั้ง 3 สาขาวิชา คือ สาขาวิชานวัตกรรมสื่อสารสังคม / สาขาวิชาภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล / สาขาวิชานวัตกรรมการสื่อสาร

ทางวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม ขอขอบพระคุณคณะกรรมการทุกท่านที่ได้ให้คำแนะนำรวมทั้งให้เกียรติมาประเมินหลักสูตรฯ ในครั้งนี้

Photo by : Sittipat Laituamthaweekul (COSCI MEDIA)

ชมภาพบรรยากาศทั้งหมดได้ทาง

   COSCI SWU