TCAS รอบที่ 5 : การรับตรงอิสระ

คุณสมบัติของผู้สมัคร

  • สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
  • มีคะแนนเฉลี่ยสะสม ตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (6 ภาคเรียน) ไม่ต่ำกว่า 2.50
  • จะต้องเป็นผู้มีความสามารถพิเศษ หรือ โดดเด่นและมีสอดคล้องในสาขาต่างๆ และมีประสบการณ์ในสาขาวิชาที่สมัคร ตั้งแต่ระดับสถานศึกษาขึ้นไป
  • ผู้สมัครจะต้องจัดทำและอัปโหลดแฟ้มประวัติและผลงาน (Portfolio) ของตนเอง โดยต้องมีตัวอย่างผลงานที่แสดงทักษะและความสามารถที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาที่สมัคร ผ่านทางเว็บไซต์ http://cosci.swu.ac.th ในรูปแบบไฟล์ .pdf ขนาดไฟล์ไม่เกิน 100MB
  • สำหรับผู้ที่ที่เคยสมัครหรือยื่นคัดเลือกใน TCAS รอบที่ 1-3 แต่ไม่ผ่านการคัดเลือกในสาขาที่จะสมัครอีกครั้งในรอบที่ 5 โปรดเตรียมหลักฐานเพื่ออัปโหลดเพิ่มเติม (ไฟล์รูปภาพใบสมัครในรอบนั้นๆ หรือรูปถ่ายในวันสัมภาษณ์ของรอบนั้นๆ ที่เห็นผู้สมัครในรูป)

 

ขั้นตอนการสมัคร

 • 1. ผู้สมัครจะต้องสมัครผ่านทางระบบของมหาวิทยาลัย ทาง http://admission.swu.ac.th ให้เรียบร้อยก่อน
 • 2. ผู้สมัครจะต้องทำแฟ้มสะสมผลงาน ที่มีผลงานที่แสดงทักษะและความสามารถที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาที่สมัคร ในรูปแบบ .pdf ขนาดไม่เกิน 100MB แล้วทำการอัปโหลดไฟล์ทาง http://cosci.swu.ac.th ภายในวันที่ 16 กรกฎาคม 2561 ก่อนเวลา 23.00 น. (ในขั้นตอนนี้เป็นการตรวจสอบผลงานเบื้องต้น หากผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์สัมภาษณ์น้องๆ ค่อยนำฉบับจริงมาในวันสอบสัมภาษณ์)

   เข้าหน้าอัปโหลดแฟ้มสะสมผลงาน .PDF

 

คุณสมบัติเฉพาะของแต่ละสาขาวิชา / วิชาเอก

 • วิชาเอกการออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์และมัลติมีเดีย
  • เป็นผู้มีทักษะด้านการวาดภาพ การออกแบบสื่อในรูปแบบต่างๆ
  • มีแฟ้มสะสมผลงานที่แสดงถึงคุณสมบัติข้างต้น และ/หรือมีประสบการณ์ กิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับวิชาเอก และผลงานด้านศิลปะอื่นๆ
 • วิชาเอกคอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสาร
  • เป็นผู้มีทักษะและมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับวิชาเอกคอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสาร อาทิ การพัฒนาแอปพลิเคชัน เว็บไซต์ การออกแบบระบบบคอมพิวเตอร์ ฯลฯ
  • มีแฟ้มสะสมผลงานที่แสดงถึงคุณสมบัติข้างต้น และ/หรือมีประสบการณ์ กิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับวิชาเอก
 • วิชาเอกการแสดงและกำกับการแสดงภาพยนตร์
  • เป็นผู้มีความสามารถพิเศษด้านภาพยนตร์ ด้านการแสดง, การกำกับการแสดง หรือการเขียนบท
  • มีแฟ้มสะสมผลงานที่เกี่ยวข้องกับประสบการณ์ด้านภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล หรือด้านการแสดง
 • วิชาเอกการสื่อสารเพื่อการท่องเที่ยว 
  • เป็นผู้มีความสามารถพิเศษด้านทักษะการสื่อสารในรูปแบบต่างๆ การผลิตสื่อ การออกแบบสื่อ หรือทักษะที่เกี่ยวเนี่องกับสาขาวิชาเอกที่สมัคร
  • มีแฟ้มสะสมผลงานที่เกี่ยวข้องกับประสบการณ์ทางด้านทักษะการสื่อสารในรูปแบบต่างๆ ผลงานผลิตสื่อ หรือประสบการณ์ กิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาวิชาเอก

 

จำนวนที่นั่ง (รอบที่ 5)

วิชาเอก ผลการเรียนขั้นต่ำ จำนวนรับ แฟ้มสะสมผลงาน
การออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์และมัลติมีเดีย 2.50 5
คอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสาร 2.50 5
การแสดงและกำกับการแสดงภาพยนตร์ 2.50 2
การสื่อสารเพื่อการท่องเที่ยว 2.50 2
รวม - 14 -

 

   เข้าหน้าอัปโหลดแฟ้มสะสมผลงาน .PDF