ฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้ดำเนินการจัดโครงการส่งเสริมความร่วมมือและพัฒนาประสบการณ์วิชาการและวิชาชีพนิสิตและศิษย์เก่า : กิจกรรมส่งเสริมภาวะผู้นำ ทักษะสื่อสาร และการทำงานเป็นทีม

โดยมีตัวแทนจากทุกวิชาเอก รวมทั้งตัวแทนจากสโมสรนิสิตฯ มาเรียนรู้วิธีการสร้างเสริมภาวะผู้นำและการทำงานเป็นทีมในรูปแบบกิจกรรมนันทนาการ

เมื่อ 7-8 มิถุนายน 2561 ณ โรงแรมปัตตาเวีย รีสอร์ท แอนด์ สปา หัวหิน ปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

Photo by : Sittipat Laituamthaweekul (COSCI MEDIA)

ชมภาพบรรยากาศทั้งหมดได้ทาง

   COSCI SWU