บรรยากาศงาน SSAMIC2018 (The 5th International Conference on Social Sciences, Arts and Media 2018)

ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, มหาวิทยาลัยบูรพา, มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ ได้แก่ College of the Holy Spirit Manila (Philippines), Dali University (China), Illinois State University (USA), Indonesia Institute of the Arts – Yogyakarta (Indonesia), University of Essex (UK), University of Missouri – St. Louis (USA) and Virginia Tech University (USA)

เพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์งานวิจัยและงานสร้างสรรค์ทางด้านศิลปะ, สื่อ และสังคม โดยจัดเป็นครั้งที่ 5 ในปีนี้ โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.สมชาย สันติวัฒนกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เป็นประธานในพิธีเปิด รวมทั้ง Keynote เปิดงานโดยผู้เชี่ยวชาญ Prof. Connie de Veer, Prof. Dr. Joyce Koh Bee Tuan และ ผศ.ดร.ปรียาภรณ์ เจริญบุตร

เมื่อวันที่ 14-15 มิถุนายน 2561 ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

Photo by : Sittipat Laituamthaweekul (COSCI MEDIA)

ชมภาพบรรยากาศทั้งหมดได้ทาง

   COSCI SWU