ขอให้นิสิตวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม ทำการตรวจสอบรายวิชาโทที่ได้ทำการลงทะเบียนเรียนตลอดการเรียนที่ผ่านมา เพื่อความถูกต้องของข้อมูลในระบบงานวิชาการ รวมทั้งเพื่อวางแผนการจัดการเรียนการสอนให้กับนิสิตในปีการศึกษา 2561

วิชาโท : ‘นวัตกรรมการสื่อสาร’ (นิสิตปี 3)

 คำชี้แจงเบื้องต้น

  • ขอให้นิสิตตรวจสอบข้อมูลตามตารางข้างล่างนี้ว่าถูกต้องหรือไม่ แล้วทำการ กรอกแบบตอบรับที่นี่ (ต้องทำการ Login Google Account ก่อน)
  • สามารถค้นหาโดยกรอกเลขประจำตัวนิสิต หรือชื่อของตนเอง ได้ที่ช่อง “Search” ด้านบนขวามือของตารางนี้
  • สถานะ (คอลัมน์แรก) คือสถานะการยืนยันความถูกต้องของข้อมูล โดยที่จะอัปเดตหลังจากนิสิตกรอกแบบตอบรับ (ภายใน 3 วันทำการ)โดยมีความหมายดังนี้
    • N/A : ยังไม่ได้รับการยืนยันข้อมูลจากนิสิต
    • ✪ : ยืนยันข้อมูลแล้ว
    • ✎ : กำลังแก้ไขข้อมูล หรือ อยู่ระหว่างการตรวจสอบ

   ยืนยันความถูกต้องของข้อมูลวิชาโท (ที่นี่)

สถานะรหัสนิสิตชื่อวิชาเอกIC111IC251IC253IC261IC232IC255IC312IC313IC321IC352IC351IC365IC462
58130010002คีตวัน วิยาภรณ์การออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์และมัลติมีเดีย
58130010006ญานิกา สงวนดิสกุลการออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์และมัลติมีเดีย
58130010008นงนภัส โตวิทยะการออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์และมัลติมีเดีย
58130010011นลินรัตน์ พัชนีการออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์และมัลติมีเดีย
N/A58130010014ปวันรัตน์ สันติยานนท์การออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์และมัลติมีเดีย
58130010019พิมพ์ชนก สุขมากการออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์และมัลติมีเดีย
58130010023รัสรินทร์ พิพัฒน์ธันยาการออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์และมัลติมีเดีย
N/A58130010025ศุภัชฌา ใช้สติการออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์และมัลติมีเดีย
N/A58130010041ธันย์ชนก หัตถีกุลการจัดการธุรกิจไซเบอร์
N/A58130010062กริช เสแสวงคอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสาร
N/A58130010063กฤตธนา เทพบุตรคอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสาร
58130010110ปณิชา รุจีราธรณ์การแสดงและกำกับการแสดง
58130010114พิบูลพงษ์ ลิมประภัทรการแสดงและกำกับการแสดง
58130010120วนัชพร สุพลการออกแบบภาพยนตร์และสื่อดิจิตอล
58130010196เมธาวี ชูประดิษฐ์การออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์และมัลติมีเดีย
58130010199ธนธรณ์ ปัญญาธีระการจัดการธุรกิจไซเบอร์
58130010202ภัณฑิรา จันทร์สุนทรภาสการจัดการธุรกิจไซเบอร์
N/A58130010203วีรินทร์ รัตนภัณฑ์พาณิชย์การจัดการธุรกิจไซเบอร์
58130010208ชนากานต์ อินทรการแสดงและกำกับการแสดง
58130010237อิชยา แดงไพสิฐ์การออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์และมัลติมีเดีย
58130010248ธนิดา พันสอการจัดการธุรกิจไซเบอร์
N/A58130010252นิรชา ทรงกิตติธรรมการจัดการธุรกิจไซเบอร์
N/A58130010254พลอยลดา จิรโชควัชรศิริการจัดการธุรกิจไซเบอร์
N/A58130010257พิชญาภา เอมประดิษฐ์การจัดการธุรกิจไซเบอร์
58130010259ภัทรนิธิ์ ชาวเราการจัดการธุรกิจไซเบอร์
58130010260มนชนก บุญญะวรรณกุลการจัดการธุรกิจไซเบอร์
N/A58130010284วนัสนันท์ ธนมงคลสิริคอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสาร
N/A58130010297ชญานิศ วรสุขการออกแบบภาพยนตร์และสื่อดิจิตอล
58130010299ณัฐนนท์ มุกดาการผลิตภาพยนตร์และสื่อดิจิตอล
58130010302ณัฐรดี รัตนปริยานุชการออกแบบภาพยนตร์และสื่อดิจิตอล
58130010304ณิชาธร มัศยาสกุลวงศ์การออกแบบภาพยนตร์และสื่อดิจิตอล
58130010307ทรงภูมิ วัฒนทวีกุลการผลิตภาพยนตร์และสื่อดิจิตอล
58130010312นภัสศร บวรอัศวกุลการออกแบบภาพยนตร์และสื่อดิจิตอล
N/A58130010326พิมพ์ธิดา อโนทัยสินทวีการออกแบบภาพยนตร์และสื่อดิจิตอล
N/A58130010328เพชรพันธุ์ เปล่งวันการออกแบบภาพยนตร์และสื่อดิจิตอล
58130010332มณทิยา ศักดิ์ศิลปอุดมการผลิตภาพยนตร์และสื่อดิจิตอล
58130010341สรณ์สิริ ชวลิตวรกุลการผลิตภาพยนตร์และสื่อดิจิตอล
58130010349หทัยชนก นพประไพการผลิตภาพยนตร์และสื่อดิจิตอล
58130010350อภิชญาภา หนูเนียมการผลิตภาพยนตร์และสื่อดิจิตอล
58130010351อภิชาติ สุขเกษมการออกแบบภาพยนตร์และสื่อดิจิตอล
58130010356อารดา พรหมดีราชการผลิตภาพยนตร์และสื่อดิจิตอล
58130010451ญาณวี สมัครคามัยการแสดงและกำกับการแสดง
58130010453ณิชกานต์ อุนเกษมการแสดงและกำกับการแสดง
58130010454ณิศวัฒน์ จันทร์สีทองการแสดงและกำกับการแสดง
58130010455ธีรนาฎ กล่าวกิติกุลการแสดงและกำกับการแสดง
58130010457ประภาศรี อุ่นใจการแสดงและกำกับการแสดง
58130010458ไพลิน จเรฤทธิ์การแสดงและกำกับการแสดง
58130010461ยศพล สว่างเกษมการแสดงและกำกับการแสดง
58130010462ศิรภัสสร เริงเกษตรกิจการแสดงและกำกับการแสดง
N/A58130010464อนงค์นาถ ยูสานนท์การแสดงและกำกับการแสดง
58130010465อนุภาษ เหลืองสดใสการแสดงและกำกับการแสดง
58130010511อิรวดี อินนิ่มการแสดงและกำกับการแสดง
58130010449ชนัญญา แสนเดชการแสดงและกำกับการแสดง

   ยืนยันความถูกต้องของข้อมูลวิชาโท (ที่นี่)