ทางฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม ให้นิสิตได้ตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียนวิชาโทในช่วงปิดภาคเรียนที่ผ่านมาเรียบร้อยแล้วนั้น ขณะนี้ทางฝ่ายวิชาการได้จัดรายวิชาที่จะลงทะเบียนวิชาโท ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 โดยขอให้นิสิตทำการตรวจสอบและกรอกแบบฟอร์มยืนยันข้อมูล ภายใน วันอาทิตย์ที่ 5 สิงหาคม 2561 และทางมหาวิทยาลัยจะลงทะเบียนรายวิชาโทดังกล่าวให้นิสิตในระบบ SUPREME ต่อไป
หากนิสิตมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อ ฝ่ายวิชาการ ชั้น 16 อาคารเรียนวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม ด้วยตนเอง หรือผ่านทางโทรศัพท์ 02-649-5000 Ext. 11269 ภายในวันที่ 10 สิงหาคมนี้ (ในวันและเวลาราชการ)

 

วิชาโท : ‘นวัตกรรมการสื่อสาร’ (นิสิตปี 4)

 คำชี้แจงเบื้องต้น

  • ขอให้นิสิตตรวจสอบข้อมูลตามตารางข้างล่างนี้ แล้วทำการ กรอกแบบยืนยันที่นี่
  • สามารถค้นหาโดยกรอกเลขประจำตัวนิสิต หรือชื่อของตนเอง ได้ที่ช่อง “Search” ด้านบนขวามือของตารางนี้
  • CF (คอลัมน์แรก) คือสถานะการยืนยันความถูกต้องของข้อมูล โดยที่จะอัปเดตหลังจากนิสิตกรอกแบบตอบรับ (ภายใน 3 วันทำการ) โดยหากนิสิตยืนยันแล้ว จะมีสัญลักษณ์ ✪ ขึ้นด้านหน้าชื่อของนิสิต
  • วิชาที่มี * ข้างท้าย คือรายวิชาโทบังคับที่นิสิตต้องเรียนให้ครบ
  • ในช่องรายวิชา วิชาที่เป็นเครื่องหมาย ✓ คือวิชาที่นิสิตลงทะเบียนแล้ว โดยในรายวิชาที่มีสัญลักษณ์ ● คือรายวิชาที่วิทยาลัยลงทะเบียนให้ในภาคเรียนที่ 1/2561

   ยืนยันการลงทะเบียนเรียน     รายชื่อผู้ที่ยืนยันข้อมูลเรียบร้อย

ลำดับรหัสนิสิตชื่อ-นามสกุลวิชาเอกIC111*IC251*IC253*IC261*IC232IC255IC312IC313IC321IC352IC351IC365IC462
158130010002คีตวัน วิยาภรณ์การออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์และมัลติมีเดีย
258130010006ญานิกา สงวนดิสกุลการออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์และมัลติมีเดีย
358130010008นงนภัส โตวิทยะการออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์และมัลติมีเดีย
458130010011นลินรัตน์ พัชนีการออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์และมัลติมีเดีย
558130010014ปวันรัตน์ สันติยานนท์การออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์และมัลติมีเดีย
658130010019พิมพ์ชนก สุขมากการออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์และมัลติมีเดีย
758130010023รัสรินทร์ พิพัฒน์ธันยาการออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์และมัลติมีเดีย
858130010025ศุภัชฌา ใช้สติการออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์และมัลติมีเดีย
958130010196เมธาวี ชูประดิษฐ์การออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์และมัลติมีเดีย
1058130010237อิชยา แดงไพสิฐ์การออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์และมัลติมีเดีย
1158130010041ธันย์ชนก หัตถีกุลการจัดการธุรกิจไซเบอร์
1258130010199ธนธรณ์ ปัญญาธีระการจัดการธุรกิจไซเบอร์
1358130010202ภัณฑิรา จันทร์สุนทรภาสการจัดการธุรกิจไซเบอร์
1458130010203วีรินทร์ รัตนภัณฑ์พาณิชย์การจัดการธุรกิจไซเบอร์
1558130010248ธนิดา พันสอการจัดการธุรกิจไซเบอร์
1658130010252นิรชา ทรงกิตติธรรมการจัดการธุรกิจไซเบอร์
1758130010254พลอยลดา จิรโชควัชรศิริการจัดการธุรกิจไซเบอร์
1858130010257พิชญาภา เอมประดิษฐ์การจัดการธุรกิจไซเบอร์
1958130010259ภัทรนิธิ์ ชาวเราการจัดการธุรกิจไซเบอร์
2058130010260มนชนก บุญญะวรรณกุลการจัดการธุรกิจไซเบอร์
2158130010062กริช เสแสวงคอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสาร
2258130010063กฤตธนา เทพบุตรคอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสาร
2358130010284วนัสนันท์ ธนมงคลสิริคอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสาร
2458130010299ณัฐนนท์ มุกดาการผลิตภาพยนตร์และสื่อดิจิตอล
2558130010307ทรงภูมิ วัฒนทวีกุลการผลิตภาพยนตร์และสื่อดิจิตอล
2658130010332มณทิยา ศักดิ์ศิลปอุดมการผลิตภาพยนตร์และสื่อดิจิตอล
2758130010341สรณ์สิริ ชวลิตวรกุลการผลิตภาพยนตร์และสื่อดิจิตอล
2858130010349หทัยชนก นพประไพการผลิตภาพยนตร์และสื่อดิจิตอล
2958130010350อภิชญาภา หนูเนียมการผลิตภาพยนตร์และสื่อดิจิตอล
3058130010356อารดา พรหมดีราชการผลิตภาพยนตร์และสื่อดิจิตอล
3158130010110ปณิชา รุจีราธรณ์การแสดงและกำกับการแสดงภาพยนตร์
3258130010114พิบูลพงษ์ ลิมประภัทรการแสดงและกำกับการแสดงภาพยนตร์
3358130010208ชนากานต์ อินทรการแสดงและกำกับการแสดงภาพยนตร์
3458130010451ญาณวี สมัครคามัยการแสดงและกำกับการแสดงภาพยนตร์
3558130010453ณิชกานต์ อุนเกษมการแสดงและกำกับการแสดงภาพยนตร์
3658130010454ณิศวัฒน์ จันทร์สีทองการแสดงและกำกับการแสดงภาพยนตร์
3758130010455ธีรนาฎ กล่าวกิติกุลการแสดงและกำกับการแสดงภาพยนตร์
3858130010457ประภาศรี อุ่นใจการแสดงและกำกับการแสดงภาพยนตร์
3958130010458ไพลิน จเรฤทธิ์การแสดงและกำกับการแสดงภาพยนตร์
4058130010461ยศพล สว่างเกษมการแสดงและกำกับการแสดงภาพยนตร์
4158130010462ศิรภัสสร เริงเกษตรกิจการแสดงและกำกับการแสดงภาพยนตร์
4258130010464อนงค์นาถ ยูสานนท์การแสดงและกำกับการแสดงภาพยนตร์
4358130010465อนุภาษ เหลืองสดใสการแสดงและกำกับการแสดงภาพยนตร์
4458130010511อิรวดี อินนิ่มการแสดงและกำกับการแสดงภาพยนตร์
4558130010449ชนัญญา แสนเดชการแสดงและกำกับการแสดงภาพยนตร์
4658130010120วนัชพร สุพลการออกแบบเพื่องานภาพยนตร์และสื่อดิจิตอล
4758130010297ชญานิศ วรสุขการออกแบบเพื่องานภาพยนตร์และสื่อดิจิตอล
4858130010302ณัฐรดี รัตนปริยานุชการออกแบบเพื่องานภาพยนตร์และสื่อดิจิตอล
4958130010304ณิชาธร มัศยาสกุลวงศ์การออกแบบเพื่องานภาพยนตร์และสื่อดิจิตอล
5058130010312นภัสศร บวรอัศวกุลการออกแบบเพื่องานภาพยนตร์และสื่อดิจิตอล
5158130010326พิมพ์ธิดา อโนทัยสินทวีการออกแบบเพื่องานภาพยนตร์และสื่อดิจิตอล
5258130010328เพชรพันธุ์ เปล่งวันการออกแบบเพื่องานภาพยนตร์และสื่อดิจิตอล
5358130010351อภิชาติ สุขเกษมการออกแบบเพื่องานภาพยนตร์และสื่อดิจิตอล

   ยืนยันการลงทะเบียนเรียน     รายชื่อผู้ที่ยืนยันข้อมูลเรียบร้อย