ขอให้นิสิตวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม ทำการตรวจสอบรายวิชาโทที่ได้ทำการลงทะเบียนเรียนตลอดการเรียนที่ผ่านมา เพื่อความถูกต้องของข้อมูลในระบบงานวิชาการ รวมทั้งเพื่อวางแผนการจัดการเรียนการสอนให้กับนิสิตในปีการศึกษา 2561

วิชาโท : ‘นวัตกรรมการสื่อสาร’ (นิสิตปี 2)

 คำชี้แจงเบื้องต้น

  • ขอให้นิสิตตรวจสอบข้อมูลตามตารางข้างล่างนี้ว่าถูกต้องหรือไม่ แล้วทำการ กรอกแบบตอบรับที่นี่ (ต้องทำการ Login Google Account ก่อน)
  • สามารถค้นหาโดยกรอกเลขประจำตัวนิสิต หรือชื่อของตนเอง ได้ที่ช่อง “Search” ด้านบนขวามือของตารางนี้
  • สถานะ (คอลัมน์แรก) คือสถานะการยืนยันความถูกต้องของข้อมูล โดยที่จะอัปเดตหลังจากนิสิตกรอกแบบตอบรับ (ภายใน 3 วันทำการ)โดยมีความหมายดังนี้
    • N/A : ยังไม่ได้รับการยืนยันข้อมูลจากนิสิต
    • ✪ : ยืนยันข้อมูลแล้ว
    • ✎ : กำลังแก้ไขข้อมูล หรือ อยู่ระหว่างการตรวจสอบ

   ยืนยันความถูกต้องของข้อมูลวิชาโท (ที่นี่)

สถานะรหัสนิสิตชื่อวิชาเอกINC111INC152INC153INC112INC222INC321INC325INC354INC363INC367INC431
N/A59130010002ธนาธิป ศิริพันธ์การออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์และมัลติมีเดีย
N/A59130010025กมลวรรณ ศิริงามการออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์และมัลติมีเดีย
N/A59130010039เตชนา ตัณฑวณิชการออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์และมัลติมีเดีย
N/A59130010048นีรดา ยูวะนิยมการออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์และมัลติมีเดีย
N/A59130010051ปวีณา มณีผกาพันธ์การออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์และมัลติมีเดีย
N/A59130010057ภินญ์ชุนันท์ โพธิปัสสาการออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์และมัลติมีเดีย
N/A59130010062วลัยธร เหล่าเวชศาสตร์การออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์และมัลติมีเดีย
N/A59130010063วลัยพรรณ จงรักษ์ธนกิจการออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์และมัลติมีเดีย
N/A59130010064ศรัณย์ เอิบโชคชัยการออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์และมัลติมีเดีย
N/A59130010065ศุภนุช โรจนโสภณดิษฐ์การออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์และมัลติมีเดีย
N/A59130010066ศุภศิษฐ์ เตชะศรีอุดมการออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์และมัลติมีเดีย
59130010070อนัญญา สอนใจการออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์และมัลติมีเดีย
N/A59130010198ก้องภพ อรุณเกษรการออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์และมัลติมีเดีย
N/A59130010199ณัฐวัสส์ ดีไชยพรสกุลการออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์และมัลติมีเดีย
N/A59130010202ธีราพร พิจิตรนรการการออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์และมัลติมีเดีย
N/A59130010209สรวิชญ์ สุขอุดมการออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์และมัลติมีเดีย
N/A59130010257ลลัลวัลศ์ กุลองคณานนท์การจัดการธุรกิจไซเบอร์
N/A59130010258วัชรพล มิงสะเมาะการจัดการธุรกิจไซเบอร์
N/A59130010259ศรัณย์ เหล่าประชัยวัลย์การจัดการธุรกิจไซเบอร์
59130010319นภัสวรรณ มงคลสมบูรณ์การผลิตภาพยนตร์และสื่อดิจิตอล
59130010323พรรษพร กำจัดภัยการผลิตภาพยนตร์และสื่อดิจิตอล
59130010324พศวีร์ กองแก้วการผลิตภาพยนตร์และสื่อดิจิตอล
59130010327ภัคจิรา สถิตทรงธรรมการผลิตภาพยนตร์และสื่อดิจิตอล
59130010332มารวย เมฆเกิดชูการผลิตภาพยนตร์และสื่อดิจิตอล
59130010343ศิรภัสสร ศรีประเสริฐการผลิตภาพยนตร์และสื่อดิจิตอล
59130010345ศุภิสรา วงศ์กรนาวินการผลิตภาพยนตร์และสื่อดิจิตอล
N/A59130010348อดุลวิทย์ แก้วภมรการผลิตภาพยนตร์และสื่อดิจิตอล
59130010349อภิสิทธิ์ งามเฉลียวการผลิตภาพยนตร์และสื่อดิจิตอล
59130010350อารียา เจริญยิ่งการผลิตภาพยนตร์และสื่อดิจิตอล
N/A59130010008กฤติน เรืองศรีการแสดงและกำกับการแสดง
59130010009กานต์ธิดา เพทัยการแสดงและกำกับการแสดง
59130010011ฐิตารีย์ ภัคศิริชยานนท์การแสดงและกำกับการแสดง
59130010078กฤษณภูมิ พิบูลสงครามการแสดงและกำกับการแสดง
59130010084ณฐิฏ กวีกรณ์วงศ์การแสดงและกำกับการแสดง
59130010086ณัฐวัฒน์ บุญอาจการแสดงและกำกับการแสดง
N/A59130010087ตวัน ศิรประภาธรรมการแสดงและกำกับการแสดง
N/A59130010091ธณิสรา ลาภภัทรานนท์การแสดงและกำกับการแสดง
59130010108ศุภธัช พองชัยภูมิการแสดงและกำกับการแสดง
59130010112สุวรรณา ขาวฉลาดการแสดงและกำกับการแสดง
59130010113อินทัช ตระกูลมาลีการแสดงและกำกับการแสดง
59130010213กฤต โชติวรสกุลการแสดงและกำกับการแสดง
N/A59130010217ชวินโรจน์ ลิขิตเจริญสกุลการแสดงและกำกับการแสดง
59130010218ธนกร ธิราพงษ์การแสดงและกำกับการแสดง
59130010309ฉัฐมณฑน์ จงวรกิจวัฒนาการแสดงและกำกับการแสดง
59130010082ชวัลญา เทวคุปต์การออกแบบภาพยนตร์และสื่อดิจิตอล
59130010098พัชรีญา เย็นใจการออกแบบภาพยนตร์และสื่อดิจิตอล
59130010224ยุทธเดช สิทธิอมรการออกแบบภาพยนตร์และสื่อดิจิตอล
59130010310ชญานนท์ โอภาสพนาการออกแบบภาพยนตร์และสื่อดิจิตอล
59130010331ภีมพิชา นภาวรกุลการออกแบบภาพยนตร์และสื่อดิจิตอล
59130010339วีระพล ฉันทนาสกุลการออกแบบภาพยนตร์และสื่อดิจิตอล
59130010340ศรัณญ์ วันทองการออกแบบภาพยนตร์และสื่อดิจิตอล
59130010342ศัศยา นาคปฐมการออกแบบภาพยนตร์และสื่อดิจิตอล
59130010344ศิวาวุธ เวชกูลการออกแบบภาพยนตร์และสื่อดิจิตอล
59130010335วชิรวิทย์ สุริยันต์การผลิตภาพยนตร์และสื่อดิจิตอล

   ยืนยันความถูกต้องของข้อมูลวิชาโท (ที่นี่)