ทางฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม ให้นิสิตได้ตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียนวิชาโทในช่วงปิดภาคเรียนที่ผ่านมาเรียบร้อยแล้วนั้น ขณะนี้ทางฝ่ายวิชาการได้จัดรายวิชาที่จะลงทะเบียนวิชาโท ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 โดยขอให้นิสิตทำการตรวจสอบและกรอกแบบฟอร์มยืนยันข้อมูล ภายใน วันอาทิตย์ที่ 5 สิงหาคม 2561 และทางมหาวิทยาลัยจะลงทะเบียนรายวิชาโทดังกล่าวให้นิสิตในระบบ SUPREME ต่อไป
หากนิสิตมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อ ฝ่ายวิชาการ ชั้น 16 อาคารเรียนวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม ด้วยตนเอง หรือผ่านทางโทรศัพท์ 02-649-5000 Ext. 11269 ภายในวันที่ 10 สิงหาคมนี้ (ในวันและเวลาราชการ)

 

วิชาโท : ‘นวัตกรรมการสื่อสาร’ (นิสิตปี 3)

 คำชี้แจงเบื้องต้น

  • ขอให้นิสิตตรวจสอบข้อมูลตามตารางข้างล่างนี้ แล้วทำการ กรอกแบบยืนยันที่นี่
  • สามารถค้นหาโดยกรอกเลขประจำตัวนิสิต หรือชื่อของตนเอง ได้ที่ช่อง “Search” ด้านบนขวามือของตารางนี้
  • CF (คอลัมน์แรก) คือสถานะการยืนยันความถูกต้องของข้อมูล โดยที่จะอัปเดตหลังจากนิสิตกรอกแบบตอบรับ (ภายใน 3 วันทำการ) โดยหากนิสิตยืนยันแล้ว จะมีสัญลักษณ์ ✪ ขึ้นด้านหน้าชื่อของนิสิต
  • วิชาที่มี * ข้างท้าย คือรายวิชาโทบังคับที่นิสิตต้องเรียนให้ครบ
  • ในช่องรายวิชา วิชาที่เป็นเครื่องหมาย ✓ คือวิชาที่นิสิตลงทะเบียนแล้ว โดยในรายวิชาที่มีสัญลักษณ์ ● คือรายวิชาที่วิทยาลัยลงทะเบียนให้ในภาคเรียนที่ 1/2561

   ยืนยันการลงทะเบียนเรียน     รายชื่อผู้ที่ยืนยันข้อมูลเรียบร้อย

CFลำดับรหัสนิสิตชื่อ-นามสกุลวิชาเอกINC111*INC152*INC153*INC112INC222INC321INC325INC354INC363INC367INC431
159130010002ธนาธิป ศิริพันธ์การออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์และมัลติมีเดีย
259130010025กมลวรรณ ศิริงามการออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์และมัลติมีเดีย
359130010039เตชนา ตัณฑวณิชการออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์และมัลติมีเดีย
459130010048นีรดา ยูวะนิยมการออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์และมัลติมีเดีย
559130010051ปวีณา มณีผกาพันธ์การออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์และมัลติมีเดีย
659130010057ภินญ์ชุนันท์ โพธิปัสสาการออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์และมัลติมีเดีย
759130010062วลัยธร เหล่าเวชศาสตร์การออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์และมัลติมีเดีย
859130010063วลัยพรรณ จงรักษ์ธนกิจการออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์และมัลติมีเดีย
959130010064ศรัณย์ เอิบโชคชัยการออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์และมัลติมีเดีย
1059130010065ศุภนุช โรจนโสภณดิษฐ์การออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์และมัลติมีเดีย
1159130010066ศุภศิษฐ์ เตชะศรีอุดมการออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์และมัลติมีเดีย
1259130010070อนัญญา สอนใจการออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์และมัลติมีเดีย
1359130010198ก้องภพ อรุณเกษรการออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์และมัลติมีเดีย
1459130010199ณัฐวัสส์ ดีไชยพรสกุลการออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์และมัลติมีเดีย
1559130010202ธีราพร พิจิตรนรการการออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์และมัลติมีเดีย
1659130010209สรวิชญ์ สุขอุดมการออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์และมัลติมีเดีย
1759130010257ลลัลวัลศ์ กุลองคณานนท์การจัดการธุรกิจไซเบอร์
1859130010258วัชรพล มิงสะเมาะการจัดการธุรกิจไซเบอร์
1959130010319นภัสวรรณ มงคลสมบูรณ์การผลิตภาพยนตร์และสื่อดิจิตอล
2059130010323พรรษพร กำจัดภัยการผลิตภาพยนตร์และสื่อดิจิตอล
2159130010324พศวีร์ กองแก้วการผลิตภาพยนตร์และสื่อดิจิตอล
2259130010327ภัคจิรา สถิตทรงธรรมการผลิตภาพยนตร์และสื่อดิจิตอล
2359130010332มารวย เมฆเกิดชูการผลิตภาพยนตร์และสื่อดิจิตอล
2459130010343ศิรภัสสร ศรีประเสริฐการผลิตภาพยนตร์และสื่อดิจิตอล
2559130010345ศุภิสรา วงศ์กรนาวินการผลิตภาพยนตร์และสื่อดิจิตอล
2659130010348อดุลวิทย์ แก้วภมรการผลิตภาพยนตร์และสื่อดิจิตอล
2759130010349อภิสิทธิ์ งามเฉลียวการผลิตภาพยนตร์และสื่อดิจิตอล
2859130010350อารียา เจริญยิ่งการผลิตภาพยนตร์และสื่อดิจิตอล
2959130010222พิชญา เอนกการผลิตภาพยนตร์และสื่อดิจิตอล
3059130010335วชิรวิทย์ สุริยันต์การผลิตภาพยนตร์และสื่อดิจิตอล
3159130010008กฤติน เรืองศรีการแสดงและกำกับการแสดงภาพยนตร์
3259130010009กานต์ธิดา เพทัยการแสดงและกำกับการแสดงภาพยนตร์
3359130010011ฐิตารีย์ ภัคศิริชยานนท์การแสดงและกำกับการแสดงภาพยนตร์
3459130010078กฤษณภูมิ พิบูลสงครามการแสดงและกำกับการแสดงภาพยนตร์
3559130010084ณฐิฏ กวีกรณ์วงศ์การแสดงและกำกับการแสดงภาพยนตร์
3659130010086ณัฐวัฒน์ บุญอาจการแสดงและกำกับการแสดงภาพยนตร์
3759130010087ตวัน ศิรประภาธรรมการแสดงและกำกับการแสดงภาพยนตร์
3859130010091ธณิสรา ลาภภัทรานนท์การแสดงและกำกับการแสดงภาพยนตร์
3959130010108ศุภธัช พองชัยภูมิการแสดงและกำกับการแสดงภาพยนตร์
4059130010112สุวรรณา ขาวฉลาดการแสดงและกำกับการแสดงภาพยนตร์
4159130010113อินทัช ตระกูลมาลีการแสดงและกำกับการแสดงภาพยนตร์
4259130010213กฤต โชติวรสกุลการแสดงและกำกับการแสดงภาพยนตร์
4359130010217ชวินโรจน์ ลิขิตเจริญสกุลการแสดงและกำกับการแสดงภาพยนตร์
4459130010218ธนกร ธิราพงษ์การแสดงและกำกับการแสดงภาพยนตร์
4559130010309ฉัฐมณฑน์ จงวรกิจวัฒนาการแสดงและกำกับการแสดงภาพยนตร์
4659130010082ชวัลญา เทวคุปต์การออกแบบเพื่องานภาพยนตร์และสื่อดิจิตอล
4759130010098พัชรีญา เย็นใจการออกแบบเพื่องานภาพยนตร์และสื่อดิจิตอล
4859130010224ยุทธเดช สิทธิอมรการออกแบบเพื่องานภาพยนตร์และสื่อดิจิตอล
4959130010310ชญานนท์ โอภาสพนาการออกแบบเพื่องานภาพยนตร์และสื่อดิจิตอล
5059130010331ภีมพิชา นภาวรกุลการออกแบบเพื่องานภาพยนตร์และสื่อดิจิตอล
5159130010339วีระพล ฉันทนาสกุลการออกแบบเพื่องานภาพยนตร์และสื่อดิจิตอล
5259130010340ศรัณญ์ วันทองการออกแบบเพื่องานภาพยนตร์และสื่อดิจิตอล
5359130010342ศัศยา นาคปฐมการออกแบบเพื่องานภาพยนตร์และสื่อดิจิตอล
5459130010344ศิวาวุธ เวชกูลการออกแบบเพื่องานภาพยนตร์และสื่อดิจิตอล

   ยืนยันการลงทะเบียนเรียน     รายชื่อผู้ที่ยืนยันข้อมูลเรียบร้อย