ขอให้นิสิตวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม ทำการตรวจสอบรายวิชาโทที่ได้ทำการลงทะเบียนเรียนตลอดการเรียนที่ผ่านมา เพื่อความถูกต้องของข้อมูลในระบบงานวิชาการ รวมทั้งเพื่อวางแผนการจัดการเรียนการสอนให้กับนิสิตในปีการศึกษา 2561

วิชาโท : การจัดการธุรกิจไซเบอร์

 คำชี้แจงเบื้องต้น

  • ขอให้นิสิตตรวจสอบข้อมูลตามตารางข้างล่างนี้ว่าถูกต้องหรือไม่ แล้วทำการ กรอกแบบตอบรับที่นี่ (ต้องทำการ Login Google Account ก่อน)
  • สามารถค้นหาโดยกรอกเลขประจำตัวนิสิต หรือชื่อของตนเอง ได้ที่ช่อง “Search” ด้านบนขวามือของตารางนี้
  • สถานะ (คอลัมน์แรก) คือสถานะการยืนยันความถูกต้องของข้อมูล โดยที่จะอัปเดตหลังจากนิสิตกรอกแบบตอบรับ (ภายใน 3 วันทำการ)โดยมีความหมายดังนี้
    • N/A : ยังไม่ได้รับการยืนยันข้อมูลจากนิสิต
    • ✪ : ยืนยันข้อมูลแล้ว
    • ✎ : กำลังแก้ไขข้อมูล หรือ อยู่ระหว่างการตรวจสอบ

   ยืนยันความถูกต้องของข้อมูลวิชาโท (ที่นี่)

สถานะรหัสนิสิตชื่อวิชาเอกCB121CB225CB328CB321CB326CB426
N/A58130010070ชาคริต ไตรยางค์พินิจคอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสาร
N/A58130010072ณรงค์ฤทธิ์ สุขธรรมรัตน์คอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสาร
N/A58130010077นันทิชา ตระนันทสินคอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสาร
N/A58130010080ปวีณ์กร บุญมาสุวราญคอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสาร
N/A58130010082พศวัต ชุติมากรณ์คอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสาร
N/A58130010083พีรดา วาดเขียนคอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสาร
N/A58130010090รัทยา ผลเกิดคอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสาร
N/A58130010097อาทิตย์ ทัศนะเจริญกิจคอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสาร
N/A58130010099ชญานิษฐ์ ดอกไม้ทองการแสดงและกำกับการแสดง
58130010103ณัฐดา จุลสมัยการแสดงและกำกับการแสดง
N/A58130010107ธัญธร วิวัฒนเดชาการแสดงและกำกับการแสดง
N/A58130010112พรภัทร ชุนถนอมการแสดงและกำกับการแสดง
58130010115ฟ้าใส ศิริจันทนันท์การแสดงและกำกับการแสดง
N/A58130010118เมฆา กิ้วเกษมการผลิตภาพยนตร์และสื่อดิจิตอล
N/A58130010119เมธปิยา เมธาวรายุทธการแสดงและกำกับการแสดง
58130010123สุธีพงศ์ ศรีพสิษฐ์การแสดงและกำกับการแสดง
N/A58130010127พิสิฐกานต์ ปรียะพานิชการสื่อสารเพื่อการจัดการนวัตกรรม
N/A58130010140ณัชชา เนตรประชาการสื่อสารเพื่อการจัดการนวัตกรรม
N/A58130010141ณัชพล คงสุพานิชการสื่อสารเพื่อการจัดการนวัตกรรม
58130010143ณิชารีย์ ศรีไทรล้วนการสื่อสารเพื่อการจัดการนวัตกรรม
58130010151ธีราพร เอี่ยมนาคะการสื่อสารเพื่อการจัดการนวัตกรรม
58130010153นวพล โล่ห์เพ็ชรการสื่อสารเพื่อการจัดการนวัตกรรม
N/A58130010157บริวัตร จันทร์เรืองการสื่อสารเพื่อการจัดการนวัตกรรม
58130010158เบญญทิพย์ ฤาชาการสื่อสารเพื่อการจัดการนวัตกรรม
58130010161ปัญญพนธ์ แก้วโกรพการสื่อสารเพื่อการจัดการนวัตกรรม
N/A58130010164พงศกร ปัญจคุณาภรณ์การสื่อสารเพื่อการจัดการนวัตกรรม
58130010168ภิเษก ดรุนัยธรการสื่อสารเพื่อการจัดการนวัตกรรม
N/A58130010173รัตติยากร รัศมิทัตการสื่อสารเพื่อการจัดการนวัตกรรม
58130010178วิชญาภรณ์ อึ้งสกุลพิทักษ์การสื่อสารเพื่อการจัดการนวัตกรรม
58130010186อรจิรา เหมนิลรัตน์การสื่อสารเพื่อการจัดการนวัตกรรม
58130010189อาภารัตน์ พุฒซ้อนการสื่อสารเพื่อการจัดการนวัตกรรม
58130010191ณัฏฐา นิมมานพัชรินทร์การสื่อสารเพื่อการจัดการนวัตกรรม
58130010209ธัญวรัตน์ ประภาตะนันทน์การแสดงและกำกับการแสดง
N/A58130010211ภัทรวดี รักษ์พนมการแสดงและกำกับการแสดง
N/A58130010212รดิศ บัวเอี่ยมการผลิตภาพยนตร์และสื่อดิจิตอล
N/A58130010271ชัชภูมิ กันทรดุษฎีคอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสาร
N/A58130010273ธนพงศ์ เอกพรผดุงคอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสาร
N/A58130010274ธนาคม จำปาทองคอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสาร
N/A58130010275นภัสสร อนุเอกจิตรคอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสาร
N/A58130010276นรภัทร ผลประสิทธิ์คอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสาร
58130010280ภัทรพล ภัทรธาดาคอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสาร
58130010283ลลิตวฤนท์ วีรวัฒน์สิริคอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสาร
N/A58130010288ศุภากร วชิรเดชสกุลคอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสาร
N/A58130010293จิรัฎฐ์ จุฬารัตนการผลิตภาพยนตร์และสื่อดิจิตอล
N/A58130010296ฉัตรวิมล ทองน้อยการออกแบบภาพยนตร์และสื่อดิจิตอล
58130010298ณัฐจงกล รัตนธารสุขการออกแบบภาพยนตร์และสื่อดิจิตอล
N/A58130010308เทวารัตน์ สุพรรณเนียมการผลิตภาพยนตร์และสื่อดิจิตอล
58130010309ธนพนธ์ อำนาจมงคลการออกแบบภาพยนตร์และสื่อดิจิตอล
N/A58130010311ธันยา พฤกษาชาติกุลการผลิตภาพยนตร์และสื่อดิจิตอล

58130010315ปรีชญา ชัยมุสิกการผลิตภาพยนตร์และสื่อดิจิตอล
N/A58130010317ปวรรัตน์ นนทแก้วการผลิตภาพยนตร์และสื่อดิจิตอล
58130010320ปุญญิศา จีระไกรโสธรการผลิตภาพยนตร์และสื่อดิจิตอล
N/A58130010321ปุณยาพร ชาติสุทธิพงศ์การผลิตภาพยนตร์และสื่อดิจิตอล
58130010322เปรมยุดา พรหมรักษ์การผลิตภาพยนตร์และสื่อดิจิตอล
58130010323พรรษชล ผดุงไทยการผลิตภาพยนตร์และสื่อดิจิตอล
N/A58130010329ภารดี ตั้งสมบูรณ์การผลิตภาพยนตร์และสื่อดิจิตอล
58130010333มณิภา มุสิกานนท์การผลิตภาพยนตร์และสื่อดิจิตอล
N/A58130010334วงศธร ลิมปนานุวัฒน์การผลิตภาพยนตร์และสื่อดิจิตอล
N/A58130010339วริศรา สุวรรณโยธินการผลิตภาพยนตร์และสื่อดิจิตอล
58130010340วิศณี เนตรเก่งการผลิตภาพยนตร์และสื่อดิจิตอล
58130010342สริตา ทิพยทัศน์การออกแบบภาพยนตร์และสื่อดิจิตอล
N/A58130010346สุกฤตา สีวิลัยการผลิตภาพยนตร์และสื่อดิจิตอล
N/A58130010354อัยยคริษ มัธยมจันทร์การผลิตภาพยนตร์และสื่อดิจิตอล
58130010359กัมปนาท ปราชญ์นครการสื่อสารเพื่อการท่องเที่ยว
58130010365ชนมาศ เอี่ยมพานิชการสื่อสารเพื่อสุขภาพ
N/A58130010367ชนาภา จูเลิศหทัยการสื่อสารเพื่อการท่องเที่ยว
58130010368ชลธิฌา ศิรินุพงศ์การสื่อสารเพื่อการท่องเที่ยว
58130010369ชุติกาญจน์ เกียรติพันธุ์สดใสการสื่อสารเพื่อสุขภาพ
N/A58130010371ญาณิศา สุรชาญชัยการสื่อสารเพื่อการท่องเที่ยว
58130010374ฐิตาภา นันทิภาคย์หิรัญการสื่อสารเพื่อการท่องเที่ยว
N/A58130010380ณัฐพงษ์ สุขกลึงการสื่อสารเพื่อการท่องเที่ยว
58130010382ณัฐสรวง ภัควันต์การสื่อสารเพื่อสุขภาพ
58130010384ณิชาภัทร รุ่งเรืองศิลาพันธ์การสื่อสารเพื่อการท่องเที่ยว
58130010386ธมลวรรณ นาคดีการสื่อสารเพื่อสุขภาพ
N/A58130010390นฎาวดี คงประเสริฐการสื่อสารเพื่อการท่องเที่ยว
N/A58130010394นวพรรษ โตวณะบุตรการสื่อสารเพื่อการท่องเที่ยว
58130010399ปนัสยา โพธิ์ทองการสื่อสารเพื่อสุขภาพ
58130010400ปริชญา กาญจนพิบูลย์การสื่อสารเพื่อการท่องเที่ยว
58130010406พศิน ทองพิทักษ์ถาวรการสื่อสารเพื่อการท่องเที่ยว
58130010407พัชรธดา ธรรมกูลการสื่อสารเพื่อการท่องเที่ยว
N/A58130010408พีรวรรณ นิลอร่ามการสื่อสารเพื่อสุขภาพ
N/A58130010412ภาณุพงศ์ พันไธสงการสื่อสารเพื่อการท่องเที่ยว
58130010414ภูริณัฐ โลหะประกิตกุลการสื่อสารเพื่อสุขภาพ
58130010422วรดา ภาณุทัตการสื่อสารเพื่อการท่องเที่ยว
N/A58130010428ศิริพร คุ้มญาติการสื่อสารเพื่อการท่องเที่ยว
58130010429สมิตา มหาวีรชาติกุลการสื่อสารเพื่อสุขภาพ
58130010432สาวิตรี อ่อนประดิษฐการสื่อสารเพื่อการท่องเที่ยว
N/A58130010433สิรภัทร ท่าไม้สุขการสื่อสารเพื่อการท่องเที่ยว
58130010435สุทฐิญาภรณ์ กิตติกรวัฒนาการสื่อสารเพื่อการท่องเที่ยว
58130010438สุฤทัย ไทยบัณฑิตย์การสื่อสารเพื่อสุขภาพ
58130010442อารยา จันทรานิเวศน์การสื่อสารเพื่อการท่องเที่ยว
58130010443อารียา สาเงินการสื่อสารเพื่อการท่องเที่ยว
N/A58130010446กนลรัตน์ ยุตตะไพบูลย์การแสดงและกำกับการแสดง
N/A58130010450ชัชชลัยย์ เจริญพิทยารักษ์การแสดงและกำกับการแสดง
N/A58130010456นฤมน ทรัพย์งามการแสดงและกำกับการแสดง
N/A58130010466กรกมล แก่นแก้วการสื่อสารเพื่อการจัดการนวัตกรรม
N/A58130010468เกริกภูมิ ทวีเกษมการสื่อสารเพื่อการจัดการนวัตกรรม
N/A58130010470จริณรัตน์ จนิษฐการสื่อสารเพื่อการจัดการนวัตกรรม
N/A58130010472ชยาภรณ์ กรไชยาการสื่อสารเพื่อการจัดการนวัตกรรม
58130010477ฐิติกานต์ สุธีรธรรมการสื่อสารเพื่อการจัดการนวัตกรรม
58130010481ธนพร ยงศิริตระกูลการสื่อสารเพื่อการจัดการนวัตกรรม
58130010484ธิดารัตน์ กุลแก้วการสื่อสารเพื่อการจัดการนวัตกรรม
58130010486นนฑมาตุ วรรณภัทฑารัตน์การสื่อสารเพื่อการจัดการนวัตกรรม
N/A58130010488นิภา ทวีกิจโภไคยการสื่อสารเพื่อการจัดการนวัตกรรม
58130010500ศรุตา อาชานุสรณ์การสื่อสารเพื่อการจัดการนวัตกรรม
58130010502ศุภนิดา ดีเทอดเกียรติการสื่อสารเพื่อการจัดการนวัตกรรม
N/A58130010505สุรเชษฐ์ สุริยนนท์รินท์การสื่อสารเพื่อการจัดการนวัตกรรม
N/A58130010510ไอรินลดา ไพบูลย์นรากรการสื่อสารเพื่อการจัดการนวัตกรรม
58130010512คริษฐา ลิ่มสกุลการสื่อสารเพื่อการจัดการนวัตกรรม
N/A58130010514วรกมล กาญจนสุคนธ์การสื่อสารเพื่อการจัดการนวัตกรรม
N/A59130010007หทัยทัต บรรจงทองคอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสาร
59130010010จิตรตานันท์ ปานแก้วการผลิตภาพยนตร์และสื่อดิจิตอล
59130010014ภัทรนันท์ สุขบุตรการผลิตภาพยนตร์และสื่อดิจิตอล
N/A59130010017จิรนันท์ พิบูลสวัสดิ์การสื่อสารเพื่อสุขภาพ
59130010018ชลธร คงยิ่งยงการสื่อสารเพื่อการจัดการนวัตกรรม
59130010090ไทยคม ธีระโรจนพงษ์การแสดงและกำกับการแสดง
N/A59130010092ธเนศ เรนทรการแสดงและกำกับการแสดง
N/A59130010097พรชนก จุลจำเริญทรัพย์การแสดงและกำกับการแสดง
N/A59130010102มนธภูมิ สุมนวรางกูรการแสดงและกำกับการแสดง
59130010107วีรกานต์ ภูวภิรมย์ขวัญการแสดงและกำกับการแสดง
59130010111สุทธิลักษณ์ รุ่งสุวรรณการแสดงและกำกับการแสดง
59130010114เอกบุรุษ โสภณการแสดงและกำกับการแสดง
59130010115กมลชนก เสนาการสื่อสารเพื่อการจัดการนวัตกรรม
59130010119กัญจน์ชญา อาจหาญการสื่อสารเพื่อการจัดการนวัตกรรม
59130010121กาญจนาพร แคนทองการสื่อสารเพื่อการจัดการนวัตกรรม
N/A✪59130010125จันจิรา แก่นสาร์การสื่อสารเพื่อการจัดการนวัตกรรม
59130010134ชวัตถ์ ฤกษ์สำเร็จการสื่อสารเพื่อการจัดการนวัตกรรม
59130010144ธนภัทร ปิยดำรงกุลการสื่อสารเพื่อการจัดการนวัตกรรม
59130010148บุณฑริกกา ดวงประชาการสื่อสารเพื่อการจัดการนวัตกรรม
59130010149บุษยาพร เจริญการสื่อสารเพื่อการจัดการนวัตกรรม
59130010153พนิดา แมงกลางการสื่อสารเพื่อการจัดการนวัตกรรม
59130010155พรวไล เหล่าวานิชการสื่อสารเพื่อการจัดการนวัตกรรม
59130010161พิมพ์พิสุทธิ์ สุบรรณจุ้ยการสื่อสารเพื่อการจัดการนวัตกรรม
59130010164แพรวา รุ่งทิวาสุวรรณการสื่อสารเพื่อการจัดการนวัตกรรม
59130010166เมธาวี วรธรรมสรณ์การสื่อสารเพื่อการจัดการนวัตกรรม
59130010169วรยา ศรีสุนทรการสื่อสารเพื่อการจัดการนวัตกรรม
N/A59130010183อรวรา จารุตกานนท์การสื่อสารเพื่อการจัดการนวัตกรรม
N/A59130010170วริษฐา ฉายทองดีการสื่อสารเพื่อการจัดการนวัตกรรม
59130010178สิทธิโชค วนพันธุ์การสื่อสารเพื่อการจัดการนวัตกรรม
N/A59130010180หทัยชนก ราชพิทักษ์การสื่อสารเพื่อการจัดการนวัตกรรม
59130010185อาคิรา เชยคำแหงการสื่อสารเพื่อการจัดการนวัตกรรม
59130010189ขวัญจิรา ขวัญเมืองการสื่อสารเพื่อการจัดการนวัตกรรม
59130010190ชวิศา ธรรมพากรณ์การสื่อสารเพื่อการจัดการนวัตกรรม
59130010194พิมพิกา มงคลพิพัฒน์กุลการสื่อสารเพื่อการจัดการนวัตกรรม
59130010195วณิชยา สืบประสิทธิ์การสื่อสารเพื่อการจัดการนวัตกรรม
59130010212กรรภิรมย์ แสงตระการการออกแบบภาพยนตร์และสื่อดิจิตอล
N/A59130010215คารีสา สปริงเก็ตต์การแสดงและกำกับการแสดง
59130010225รัฐพร สุขพันธ์การแสดงและกำกับการแสดง
59130010266กิลมี ยีตาคอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสาร
N/A59130010269จิรัชฌา แสงอำนาจคอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสาร
N/A59130010270ชญานันท์ ศรีนิธิกีรติสาธรคอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสาร
N/A59130010271ชญานิศ จ่ายเจริญคอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสาร
59130010272ชวิศา กุลองคณานนท์คอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสาร
N/A59130010274ณริฎฐา อัศวสุนทรางกูรคอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสาร
N/A59130010275ณัฏฐธิดา ฉัตรวิเชียรชัยคอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสาร
N/A59130010276ณัฐกฤตา ตาสุยะคอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสาร
N/A59130010279ณัฐพร ประทุมสูตรคอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสาร
59130010286ประเมศฐ์ ศิริเรืองชานนท์คอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสาร
59130010287ปวริศา คำตรงคอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสาร
59130010288พัทธนันท์ งานเจริญกุลคอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสาร
N/A59130010290ภวัต ทวีกุลคอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสาร
N/A59130010295มินตรา บุญชูคอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสาร
59130010318ธันวารัตน์ อยู่จูการผลิตภาพยนตร์และสื่อดิจิตอล
N/A59130010330ภาษนันท์ สำเร็จเฟื่องฟูการแสดงและกำกับการแสดง
N/A59130010335วชิรวิทย์ สุริยันต์การผลิตภาพยนตร์และสื่อดิจิตอล
59130010336วัชรากร พัฒนาพรชัยการผลิตภาพยนตร์และสื่อดิจิตอล
59130010346สรัลชนา พันธุมิตรการแสดงและกำกับการแสดง
59130010351อินทัช ศิริปิ่นการออกแบบภาพยนตร์และสื่อดิจิตอล
N/A59130010352กันตภณ ตรงต่อศักดิ์การสื่อสารเพื่อสุขภาพ
N/A59130010356ชลวิชญ์ เที่ยงพูลวงศ์การสื่อสารเพื่อการท่องเที่ยว
N/A59130010360โชติรส ทองน่วมการสื่อสารเพื่อการท่องเที่ยว
59130010362ฐิตารีย์ สิงห์บุญญานุภาพการสื่อสารเพื่อการท่องเที่ยว
N/A59130010374นันทศักดิ์ เพชรสัมฤทธิ์การสื่อสารเพื่อการท่องเที่ยว
59130010380ปิยนุช สันติจิรกุลการสื่อสารเพื่อการท่องเที่ยว
N/A59130010382พรพระอินทร์ เลิศมานะการสื่อสารเพื่อการท่องเที่ยว
59130010383พริมา สาทิสสะรัตการสื่อสารเพื่อสุขภาพ
N/A59130010384พลอธิป เพชรรัตน์การสื่อสารเพื่อสุขภาพ
N/A59130010386พัชรพร ชัยเวทย์การสื่อสารเพื่อสุขภาพ
59130010390ภัทรภร จักษุจินดาการสื่อสารเพื่อการท่องเที่ยว
N/A59130010391ภูริณัฐ ภูวนาถภักดีการสื่อสารเพื่อการท่องเที่ยว
N/A59130010396รุ่งทิวา โฆษิตกิตติวงศ์การสื่อสารเพื่อการท่องเที่ยว
N/A59130010397ลัทธวิทย์ แพรวพรายสุขกุลการสื่อสารเพื่อสุขภาพ
N/A59130010399วสุพล อิทธิพรวณิชย์การสื่อสารเพื่อการท่องเที่ยว
N/A59130010400วัชรวีร์ หนูรักษ์การสื่อสารเพื่อสุขภาพ
N/A59130010401วัชราภรณ์ ปรีชาวนิชการสื่อสารเพื่อการท่องเที่ยว
59130010405ศรัณย์พร ประภัสสรชัยกุลการสื่อสารเพื่อการท่องเที่ยว
N/A59130010407ศุทธินี สัจจมาศการสื่อสารเพื่อการท่องเที่ยว
N/A59130010413สุทธาวดี ปิยะธรรมวุฒิกุลการสื่อสารเพื่อการท่องเที่ยว
N/A59130010422อลงกรณ์ เหลืองอาภรณ์เลิศการสื่อสารเพื่อการท่องเที่ยว
59130010423อัญชิสา โรจนยุกตานนท์การสื่อสารเพื่อสุขภาพ

   ยืนยันความถูกต้องของข้อมูลวิชาโท (ที่นี่)