ทางฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม ให้นิสิตได้ตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียนวิชาโทในช่วงปิดภาคเรียนที่ผ่านมาเรียบร้อยแล้วนั้น ขณะนี้ทางฝ่ายวิชาการได้จัดรายวิชาที่จะลงทะเบียนวิชาโท ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 โดยขอให้นิสิตทำการตรวจสอบและกรอกแบบฟอร์มยืนยันข้อมูล ภายใน วันอาทิตย์ที่ 5 สิงหาคม 2561 และทางมหาวิทยาลัยจะลงทะเบียนรายวิชาโทดังกล่าวให้นิสิตในระบบ SUPREME ต่อไป
หากนิสิตมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อ ฝ่ายวิชาการ ชั้น 16 อาคารเรียนวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม ด้วยตนเอง หรือผ่านทางโทรศัพท์ 02-649-5000 Ext. 11269 ภายในวันที่ 10 สิงหาคมนี้ (ในวันและเวลาราชการ)

 

วิชาโท : การจัดการธุรกิจไซเบอร์

 คำชี้แจงเบื้องต้น

  • ขอให้นิสิตตรวจสอบข้อมูลตามตารางข้างล่างนี้ แล้วทำการ กรอกแบบยืนยันที่นี่
  • สามารถค้นหาโดยกรอกเลขประจำตัวนิสิต หรือชื่อของตนเอง ได้ที่ช่อง “Search” ด้านบนขวามือของตารางนี้
  • CF (คอลัมน์แรก) คือสถานะการยืนยันความถูกต้องของข้อมูล โดยที่จะอัปเดตหลังจากนิสิตกรอกแบบตอบรับ (ภายใน 3 วันทำการ) โดยหากนิสิตยืนยันแล้ว จะมีสัญลักษณ์ ✪ ขึ้นด้านหน้าชื่อของนิสิต
  • วิชาที่มี * ข้างท้าย คือรายวิชาโทบังคับที่นิสิตต้องเรียนให้ครบ
  • ในช่องรายวิชา วิชาที่เป็นเครื่องหมาย ✓ คือวิชาที่นิสิตลงทะเบียนแล้ว โดยในรายวิชาที่มีสัญลักษณ์ ● คือรายวิชาที่วิทยาลัยลงทะเบียนให้ในภาคเรียนที่ 1/2561

   ยืนยันการลงทะเบียนเรียน     รายชื่อผู้ที่ยืนยันข้อมูลเรียบร้อย

ลำดับรหัสนิสิตชื่อ-นามสกุลวิชาเอกCB121*CB225*CB328*CB321CB326CB426
158130010070ชาคริต ไตรยางค์พินิจคอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสาร
258130010072ณรงค์ฤทธิ์ สุขธรรมรัตน์คอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสาร
358130010077นันทิชา ตระนันทสินคอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสาร
458130010080ปวีณ์กร บุญมาสุวราญคอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสาร
558130010082พศวัต ชุติมากรณ์คอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสาร
658130010083พีรดา วาดเขียนคอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสาร
758130010090รัทยา ผลเกิดคอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสาร
858130010097อาทิตย์ ทัศนะเจริญกิจคอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสาร
958130010271ชัชภูมิ กันทรดุษฎีคอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสาร
1058130010273ธนพงศ์ เอกพรผดุงคอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสาร
1158130010274ธนาคม จำปาทองคอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสาร
1258130010275นภัสสร อนุเอกจิตรคอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสาร
1358130010276นรภัทร ผลประสิทธิ์คอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสาร
1458130010280ภัทรพล ภัทรธาดาคอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสาร
1558130010283ลลิตวฤนท์ วีรวัฒน์สิริคอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสาร
1658130010288ศุภากร วชิรเดชสกุลคอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสาร
1758130010118เมฆา กิ้วเกษมการผลิตภาพยนตร์และสื่อดิจิตอล
1858130010212รดิศ บัวเอี่ยมการผลิตภาพยนตร์และสื่อดิจิตอล
1958130010293จิรัฎฐ์ จุฬารัตนการผลิตภาพยนตร์และสื่อดิจิตอล
2058130010308เทวารัตน์ สุพรรณเนียมการผลิตภาพยนตร์และสื่อดิจิตอล
2158130010311ธันยา พฤกษาชาติกุลการผลิตภาพยนตร์และสื่อดิจิตอล
2258130010315ปรีชญา ชัยมุสิกการผลิตภาพยนตร์และสื่อดิจิตอล
2358130010317ปวรรัตน์ นนทแก้วการผลิตภาพยนตร์และสื่อดิจิตอล
2458130010320ปุญญิศา จีระไกรโสธรการผลิตภาพยนตร์และสื่อดิจิตอล
2558130010321ปุณยาพร ชาติสุทธิพงศ์การผลิตภาพยนตร์และสื่อดิจิตอล
2658130010322เปรมยุดา พรหมรักษ์การผลิตภาพยนตร์และสื่อดิจิตอล
2758130010323พรรษชล ผดุงไทยการผลิตภาพยนตร์และสื่อดิจิตอล
2858130010329ภารดี ตั้งสมบูรณ์การผลิตภาพยนตร์และสื่อดิจิตอล
2958130010333มณิภา มุสิกานนท์การผลิตภาพยนตร์และสื่อดิจิตอล
3058130010334วงศธร ลิมปนานุวัฒน์การผลิตภาพยนตร์และสื่อดิจิตอล
3158130010339วริศรา สุวรรณโยธินการผลิตภาพยนตร์และสื่อดิจิตอล
3258130010340วิศณี เนตรเก่งการผลิตภาพยนตร์และสื่อดิจิตอล
3358130010346สุกฤตา สีวิลัยการผลิตภาพยนตร์และสื่อดิจิตอล
3458130010354อัยยคริษ มัธยมจันทร์การผลิตภาพยนตร์และสื่อดิจิตอล
3558130010099ชญานิษฐ์ ดอกไม้ทองการแสดงและกำกับการแสดงภาพยนตร์
3658130010103ณัฐดา จุลสมัยการแสดงและกำกับการแสดงภาพยนตร์
3758130010107ธัญธร วิวัฒนเดชาการแสดงและกำกับการแสดงภาพยนตร์
3858130010112พรภัทร ชุนถนอมการแสดงและกำกับการแสดงภาพยนตร์
3958130010115ฟ้าใส ศิริจันทนันท์การแสดงและกำกับการแสดงภาพยนตร์
4058130010119เมธปิยา เมธาวรายุทธการแสดงและกำกับการแสดงภาพยนตร์
4158130010123สุธีพงศ์ ศรีพสิษฐ์การแสดงและกำกับการแสดงภาพยนตร์
4258130010209ธัญวรัตน์ ประภาตะนันทน์การแสดงและกำกับการแสดงภาพยนตร์
4358130010211ภัทรวดี รักษ์พนมการแสดงและกำกับการแสดงภาพยนตร์
4458130010446กนลรัตน์ ยุตตะไพบูลย์การแสดงและกำกับการแสดงภาพยนตร์
4558130010450ชัชชลัยย์ เจริญพิทยารักษ์การแสดงและกำกับการแสดงภาพยนตร์
4658130010296ฉัตรวิมล ทองน้อยการออกแบบเพื่องานภาพยนตร์และสื่อดิจิตอล
4758130010298ณัฐจงกล รัตนธารสุขการออกแบบเพื่องานภาพยนตร์และสื่อดิจิตอล
4858130010309ธนพนธ์ อำนาจมงคลการออกแบบเพื่องานภาพยนตร์และสื่อดิจิตอล
4958130010342สริตา ทิพยทัศน์การออกแบบเพื่องานภาพยนตร์และสื่อดิจิตอล
5058130010359กัมปนาท ปราชญ์นครการสื่อสารเพื่อการท่องเที่ยว
5158130010367ชนาภา จูเลิศหทัยการสื่อสารเพื่อการท่องเที่ยว
5258130010368ชลธิฌา ศิรินุพงศ์การสื่อสารเพื่อการท่องเที่ยว
5358130010371ญาณิศา สุรชาญชัยการสื่อสารเพื่อการท่องเที่ยว
5458130010374ฐิตาภา นันทิภาคย์หิรัญการสื่อสารเพื่อการท่องเที่ยว
5558130010380ณัฐพงษ์ สุขกลึงการสื่อสารเพื่อการท่องเที่ยว
5658130010384ณิชาภัทร รุ่งเรืองศิลาพันธ์การสื่อสารเพื่อการท่องเที่ยว
5758130010390นฎาวดี คงประเสริฐการสื่อสารเพื่อการท่องเที่ยว
5858130010394นวพรรษ โตวณะบุตรการสื่อสารเพื่อการท่องเที่ยว
5958130010400ปริชญา กาญจนพิบูลย์การสื่อสารเพื่อการท่องเที่ยว
6058130010406พศิน ทองพิทักษ์ถาวรการสื่อสารเพื่อการท่องเที่ยว
6158130010407พัชรธดา ธรรมกูลการสื่อสารเพื่อการท่องเที่ยว
6258130010412ภาณุพงศ์ พันไธสงการสื่อสารเพื่อการท่องเที่ยว
6358130010422วรดา ภาณุทัตการสื่อสารเพื่อการท่องเที่ยว
6458130010428ศิริพร คุ้มญาติการสื่อสารเพื่อการท่องเที่ยว
6558130010432สาวิตรี อ่อนประดิษฐการสื่อสารเพื่อการท่องเที่ยว
6658130010433สิรภัทร ท่าไม้สุขการสื่อสารเพื่อการท่องเที่ยว
6758130010435สุทฐิญาภรณ์ กิตติกรวัฒนาการสื่อสารเพื่อการท่องเที่ยว
6858130010442อารยา จันทรานิเวศน์การสื่อสารเพื่อการท่องเที่ยว
6958130010443อารียา สาเงินการสื่อสารเพื่อการท่องเที่ยว
7058130010365ชนมาศ เอี่ยมพานิชการสื่อสารเพื่อสุขภาพ
7158130010369ชุติกาญจน์ เกียรติพันธุ์สดใสการสื่อสารเพื่อสุขภาพ
7258130010382ณัฐสรวง ภัควันต์การสื่อสารเพื่อสุขภาพ
7358130010386ธมลวรรณ นาคดีการสื่อสารเพื่อสุขภาพ
7458130010399ปนัสยา โพธิ์ทองการสื่อสารเพื่อสุขภาพ
7558130010408พีรวรรณ นิลอร่ามการสื่อสารเพื่อสุขภาพ
7658130010414ภูริณัฐ โลหะประกิตกุลการสื่อสารเพื่อสุขภาพ
7758130010429สมิตา มหาวีรชาติกุลการสื่อสารเพื่อสุขภาพ
7858130010438สุฤทัย ไทยบัณฑิตย์การสื่อสารเพื่อสุขภาพ
7958130010127พิสิฐกานต์ ปรียะพานิชการสื่อสารเพื่อการจัดการนวัตกรรม
8058130010140ณัชชา เนตรประชาการสื่อสารเพื่อการจัดการนวัตกรรม
8158130010141ณัชพล คงสุพานิชการสื่อสารเพื่อการจัดการนวัตกรรม
8258130010143ณิชารีย์ ศรีไทรล้วนการสื่อสารเพื่อการจัดการนวัตกรรม
8358130010151ธีราพร เอี่ยมนาคะการสื่อสารเพื่อการจัดการนวัตกรรม
8458130010153นวพล โล่ห์เพ็ชรการสื่อสารเพื่อการจัดการนวัตกรรม
8558130010157บริวัตร จันทร์เรืองการสื่อสารเพื่อการจัดการนวัตกรรม
8658130010158เบญญทิพย์ ฤาชาการสื่อสารเพื่อการจัดการนวัตกรรม
8758130010161ปัญญพนธ์ แก้วโกรพการสื่อสารเพื่อการจัดการนวัตกรรม
8858130010164พงศกร ปัญจคุณาภรณ์การสื่อสารเพื่อการจัดการนวัตกรรม
8958130010168ภิเษก ดรุนัยธรการสื่อสารเพื่อการจัดการนวัตกรรม
9058130010173รัตติยากร รัศมิทัตการสื่อสารเพื่อการจัดการนวัตกรรม
9158130010178วิชญาภรณ์ อึ้งสกุลพิทักษ์การสื่อสารเพื่อการจัดการนวัตกรรม
9258130010186อรจิรา เหมนิลรัตน์การสื่อสารเพื่อการจัดการนวัตกรรม
9358130010189อาภารัตน์ พุฒซ้อนการสื่อสารเพื่อการจัดการนวัตกรรม
9458130010191ณัฏฐา นิมมานพัชรินทร์การสื่อสารเพื่อการจัดการนวัตกรรม
9558130010466กรกมล แก่นแก้วการสื่อสารเพื่อการจัดการนวัตกรรม
9658130010468เกริกภูมิ ทวีเกษมการสื่อสารเพื่อการจัดการนวัตกรรม
9758130010470จริณรัตน์ จนิษฐการสื่อสารเพื่อการจัดการนวัตกรรม
9858130010472ชยาภรณ์ กรไชยาการสื่อสารเพื่อการจัดการนวัตกรรม
9958130010477ฐิติกานต์ สุธีรธรรมการสื่อสารเพื่อการจัดการนวัตกรรม
10058130010481ธนพร ยงศิริตระกูลการสื่อสารเพื่อการจัดการนวัตกรรม
10158130010484ธิดารัตน์ กุลแก้วการสื่อสารเพื่อการจัดการนวัตกรรม
10258130010486นนฑมาตุ วรรณภัทฑารัตน์การสื่อสารเพื่อการจัดการนวัตกรรม
10358130010488นิภา ทวีกิจโภไคยการสื่อสารเพื่อการจัดการนวัตกรรม
10458130010500ศรุตา อาชานุสรณ์การสื่อสารเพื่อการจัดการนวัตกรรม
10558130010502ศุภนิดา ดีเทอดเกียรติการสื่อสารเพื่อการจัดการนวัตกรรม
10658130010505สุรเชษฐ์ สุริยนนท์รินท์การสื่อสารเพื่อการจัดการนวัตกรรม
10758130010510ไอรินลดา ไพบูลย์นรากรการสื่อสารเพื่อการจัดการนวัตกรรม
10858130010512คริษฐา ลิ่มสกุลการสื่อสารเพื่อการจัดการนวัตกรรม
10958130010514วรกมล กาญจนสุคนธ์การสื่อสารเพื่อการจัดการนวัตกรรม
11059130010007หทัยทัต บรรจงทองคอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสาร
11159130010266กิลมี ยีตาคอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสาร
11259130010269จิรัชฌา แสงอำนาจคอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสาร
11359130010270ชญานันท์ ศรีนิธิกีรติสาธรคอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสาร
11459130010271ชญานิศ จ่ายเจริญคอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสาร
11559130010272ชวิศา กุลองคณานนท์คอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสาร
11659130010274ณริฎฐา อัศวสุนทรางกูรคอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสาร
11759130010275ณัฏฐธิดา ฉัตรวิเชียรชัยคอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสาร
11859130010276ณัฐกฤตา ตาสุยะคอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสาร
11959130010279ณัฐพร ประทุมสูตรคอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสาร
12059130010286ประเมศฐ์ ศิริเรืองชานนท์คอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสาร
12159130010287ปวริศา คำตรงคอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสาร
12259130010288พัทธนันท์ งานเจริญกุลคอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสาร
12359130010290ภวัต ทวีกุลคอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสาร
12459130010295มินตรา บุญชูคอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสาร
12559130010010จิตรตานันท์ ปานแก้วการผลิตภาพยนตร์และสื่อดิจิตอล
12659130010014ภัทรนันท์ สุขบุตรการผลิตภาพยนตร์และสื่อดิจิตอล
12759130010318ธันวารัตน์ อยู่จูการผลิตภาพยนตร์และสื่อดิจิตอล
12859130010336วัชรากร พัฒนาพรชัยการผลิตภาพยนตร์และสื่อดิจิตอล
12959130010346สรัลชนา พันธุมิตรการผลิตภาพยนตร์และสื่อดิจิตอล
13059130010090ไทยคม ธีระโรจนพงษ์การแสดงและกำกับการแสดงภาพยนตร์
13159130010092ธเนศ เรนทรการแสดงและกำกับการแสดงภาพยนตร์
13259130010097พรชนก จุลจำเริญทรัพย์การแสดงและกำกับการแสดงภาพยนตร์
13359130010102มนธภูมิ สุมนวรางกูรการแสดงและกำกับการแสดงภาพยนตร์
13459130010107วีรกานต์ ภูวภิรมย์ขวัญการแสดงและกำกับการแสดงภาพยนตร์
13559130010111สุทธิลักษณ์ รุ่งสุวรรณการแสดงและกำกับการแสดงภาพยนตร์
13659130010114เอกบุรุษ โสภณการแสดงและกำกับการแสดงภาพยนตร์
13759130010215คารีสา สปริงเก็ตต์การแสดงและกำกับการแสดงภาพยนตร์
13859130010225รัฐพร สุขพันธ์การแสดงและกำกับการแสดงภาพยนตร์
13959130010330ภาษนันท์ สำเร็จเฟื่องฟูการแสดงและกำกับการแสดงภาพยนตร์
14059130010212กรรภิรมย์ แสงตระการการออกแบบเพื่องานภาพยนตร์และสื่อดิจิตอล
14159130010351อินทัช ศิริปิ่นการออกแบบเพื่องานภาพยนตร์และสื่อดิจิตอล
14259130010356ชลวิชญ์ เที่ยงพูลวงศ์การสื่อสารเพื่อการท่องเที่ยว
14359130010360โชติรส ทองน่วมการสื่อสารเพื่อการท่องเที่ยว
14459130010362ฐิตารีย์ สิงห์บุญญานุภาพการสื่อสารเพื่อการท่องเที่ยว
14559130010374นันทศักดิ์ เพชรสัมฤทธิ์การสื่อสารเพื่อการท่องเที่ยว
14659130010380ปิยนุช สันติจิรกุลการสื่อสารเพื่อการท่องเที่ยว
14759130010382พรพระอินทร์ เลิศมานะการสื่อสารเพื่อการท่องเที่ยว
14859130010390ภัทรภร จักษุจินดาการสื่อสารเพื่อการท่องเที่ยว
14959130010391ภูริณัฐ ภูวนาถภักดีการสื่อสารเพื่อการท่องเที่ยว
15059130010396รุ่งทิวา โฆษิตกิตติวงศ์การสื่อสารเพื่อการท่องเที่ยว
15159130010399วสุพล อิทธิพรวณิชย์การสื่อสารเพื่อการท่องเที่ยว
15259130010401วัชราภรณ์ ปรีชาวนิชการสื่อสารเพื่อการท่องเที่ยว
15359130010405ศรัณย์พร ประภัสสรชัยกุลการสื่อสารเพื่อการท่องเที่ยว
15459130010407ศุทธินี สัจจมาศการสื่อสารเพื่อการท่องเที่ยว
15559130010413สุทธาวดี ปิยะธรรมวุฒิกุลการสื่อสารเพื่อการท่องเที่ยว
15659130010422อลงกรณ์ เหลืองอาภรณ์เลิศการสื่อสารเพื่อการท่องเที่ยว
15959130010017จิรนันท์ พิบูลสวัสดิ์การสื่อสารเพื่อสุขภาพ
16059130010352กันตภณ ตรงต่อศักดิ์การสื่อสารเพื่อสุขภาพ
16159130010383พริมา สาทิสสะรัตการสื่อสารเพื่อสุขภาพ
16259130010384พลอธิป เพชรรัตน์การสื่อสารเพื่อสุขภาพ
16359130010386พัชรพร ชัยเวทย์การสื่อสารเพื่อสุขภาพ
16459130010397ลัทธวิทย์ แพรวพรายสุขกุลการสื่อสารเพื่อสุขภาพ
16559130010400วัชรวีร์ หนูรักษ์การสื่อสารเพื่อสุขภาพ
16659130010423อัญชิสา โรจนยุกตานนท์การสื่อสารเพื่อสุขภาพ
16759130010018ชลธร คงยิ่งยงการสื่อสารเพื่อการจัดการนวัตกรรม
16859130010115กมลชนก เสนาการสื่อสารเพื่อการจัดการนวัตกรรม
16959130010119กัญจน์ชญา อาจหาญการสื่อสารเพื่อการจัดการนวัตกรรม
17059130010121กาญจนาพร แคนทองการสื่อสารเพื่อการจัดการนวัตกรรม
17159130010125จันจิรา แก่นสาร์การสื่อสารเพื่อการจัดการนวัตกรรม
17259130010134ชวัตถ์ ฤกษ์สำเร็จการสื่อสารเพื่อการจัดการนวัตกรรม
17359130010138ณัฐณัฐ นิธิรัตน์วณิชการสื่อสารเพื่อการจัดการนวัตกรรม
17459130010144ธนภัทร ปิยดำรงกุลการสื่อสารเพื่อการจัดการนวัตกรรม
17559130010148บุณฑริกกา ดวงประชาการสื่อสารเพื่อการจัดการนวัตกรรม
17659130010149บุษยาพร เจริญการสื่อสารเพื่อการจัดการนวัตกรรม
17759130010153พนิดา แมงกลางการสื่อสารเพื่อการจัดการนวัตกรรม
17859130010155พรวไล เหล่าวานิชการสื่อสารเพื่อการจัดการนวัตกรรม
17959130010161พิมพ์พิสุทธิ์ สุบรรณจุ้ยการสื่อสารเพื่อการจัดการนวัตกรรม
18059130010164แพรวา รุ่งทิวาสุวรรณการสื่อสารเพื่อการจัดการนวัตกรรม
18159130010166เมธาวี วรธรรมสรณ์การสื่อสารเพื่อการจัดการนวัตกรรม
18259130010169วรยา ศรีสุนทรการสื่อสารเพื่อการจัดการนวัตกรรม
18359130010170วริษฐา ฉายทองดีการสื่อสารเพื่อการจัดการนวัตกรรม
18459130010176สรวิชญ์ สุขอุดมการสื่อสารเพื่อการจัดการนวัตกรรม
18559130010178สิทธิโชค วนพันธุ์การสื่อสารเพื่อการจัดการนวัตกรรม
18659130010180หทัยชนก ราชพิทักษ์การสื่อสารเพื่อการจัดการนวัตกรรม
18759130010183อรวรา จารุตกานนท์การสื่อสารเพื่อการจัดการนวัตกรรม
18859130010185อาคิรา เชยคำแหงการสื่อสารเพื่อการจัดการนวัตกรรม
18959130010189ขวัญจิรา ขวัญเมืองการสื่อสารเพื่อการจัดการนวัตกรรม
19059130010190ชวิศา ธรรมพากรณ์การสื่อสารเพื่อการจัดการนวัตกรรม
19159130010194พิมพิกา มงคลพิพัฒน์กุลการสื่อสารเพื่อการจัดการนวัตกรรม
19259130010195วณิชยา สืบประสิทธิ์การสื่อสารเพื่อการจัดการนวัตกรรม

   ยืนยันการลงทะเบียนเรียน     รายชื่อผู้ที่ยืนยันข้อมูลเรียบร้อย