ทางฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม ให้นิสิตได้ตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียนวิชาโทในช่วงปิดภาคเรียนที่ผ่านมาเรียบร้อยแล้วนั้น ขณะนี้ทางฝ่ายวิชาการได้จัดรายวิชาที่จะลงทะเบียนวิชาโท ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 โดยขอให้นิสิตทำการตรวจสอบและกรอกแบบฟอร์มยืนยันข้อมูล ภายใน วันอาทิตย์ที่ 5 สิงหาคม 2561 และทางมหาวิทยาลัยจะลงทะเบียนรายวิชาโทดังกล่าวให้นิสิตในระบบ SUPREME ต่อไป
หากนิสิตมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อ ฝ่ายวิชาการ ชั้น 16 อาคารเรียนวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม ด้วยตนเอง หรือผ่านทางโทรศัพท์ 02-649-5000 Ext. 11269 ภายในวันที่ 10 สิงหาคมนี้ (ในวันและเวลาราชการ)

 

วิชาโท : การออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์และมัลติมีเดีย

 คำชี้แจงเบื้องต้น

  • ขอให้นิสิตตรวจสอบข้อมูลตามตารางข้างล่างนี้ แล้วทำการ กรอกแบบยืนยันที่นี่
  • สามารถค้นหาโดยกรอกเลขประจำตัวนิสิต หรือชื่อของตนเอง ได้ที่ช่อง “Search” ด้านบนขวามือของตารางนี้
  • CF (คอลัมน์แรก) คือสถานะการยืนยันความถูกต้องของข้อมูล โดยที่จะอัปเดตหลังจากนิสิตกรอกแบบตอบรับ (ภายใน 3 วันทำการ) โดยหากนิสิตยืนยันแล้ว จะมีสัญลักษณ์ ✪ ขึ้นด้านหน้าชื่อของนิสิต
  • วิชาที่มี * ข้างท้าย คือรายวิชาโทบังคับที่นิสิตต้องเรียนให้ครบ
  • ในช่องรายวิชา วิชาที่เป็นเครื่องหมาย ✓ คือวิชาที่นิสิตลงทะเบียนแล้ว โดยในรายวิชาที่มีสัญลักษณ์ ● คือรายวิชาที่วิทยาลัยลงทะเบียนให้ในภาคเรียนที่ 1/2561

   ยืนยันการลงทะเบียนเรียน     รายชื่อผู้ที่ยืนยันข้อมูลเรียบร้อย

ลำดับรหัสนิสิตชื่อ-นามสกุลวิชาเอกID131*ID141*ID331*ID231ID252ID332ID353ID455
157130010287ณิชกมล ทองเพชรการสื่อสารเพื่อการท่องเที่ยว
258130010033จิลมิกา ศรีชาติการจัดการธุรกิจไซเบอร์
358130010034ชัญญา ระตะนะอาพรการจัดการธุรกิจไซเบอร์
458130010036ณัฐชา ละปะชัยการจัดการธุรกิจไซเบอร์
558130010038ณัฐพร ชื่นวณิชการจัดการธุรกิจไซเบอร์
658130010043นพคุณ ละมั่งทองการจัดการธุรกิจไซเบอร์
758130010046พิชชาพร ตั้งทรงศักดิ์การจัดการธุรกิจไซเบอร์
858130010053วริศรา นพรัตนชัยนันท์การจัดการธุรกิจไซเบอร์
958130010058สุเมธ จันทรทิณการจัดการธุรกิจไซเบอร์
1058130010201ปิ่นชนก รักษาพราหมณ์การจัดการธุรกิจไซเบอร์
1158130010204ศิริรัตน์ นาราศักดิ์การจัดการธุรกิจไซเบอร์
1258130010205ศุภกฤต เจริญพรพาณิชย์การจัดการธุรกิจไซเบอร์
1358130010206เศาร์นลิน แดงกุลวานิชการจัดการธุรกิจไซเบอร์
1458130010207อันดามัน อินทรนุพัฒน์การจัดการธุรกิจไซเบอร์
1558130010238กชกร ฝักเจริญผลการจัดการธุรกิจไซเบอร์
1658130010239จีรดา พงษ์อัชฌาการจัดการธุรกิจไซเบอร์
1758130010240ฉัตรพร หลักทองการจัดการธุรกิจไซเบอร์
1858130010242ชลมารค น้อยโสภาการจัดการธุรกิจไซเบอร์
1958130010243ณหทัย ยุทธนากุลการจัดการธุรกิจไซเบอร์
2058130010244ณัฐชยา ประจำแถวการจัดการธุรกิจไซเบอร์
2158130010246ธนพร ศิริศักดิ์โสภิตการจัดการธุรกิจไซเบอร์
2258130010249ธมนวรรณ วงศ์ศิริการจัดการธุรกิจไซเบอร์
2358130010251นันทภัค คูศิริรัตน์การจัดการธุรกิจไซเบอร์
2458130010258พิชาภา เนินพันการจัดการธุรกิจไซเบอร์
2558130010262ศิรดา ศรุติชาติการจัดการธุรกิจไซเบอร์
2658130010263สิรภัทร เสถียรจริยวงศ์การจัดการธุรกิจไซเบอร์
2758130010264สิริลักษณา สิธิวรพรรณการจัดการธุรกิจไซเบอร์
2858130010265อริสรา สุนทโรวาศการจัดการธุรกิจไซเบอร์
2958130010064กุลธิดา หลีขาวคอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสาร
3058130010065เขมิกา หงษ์ณิภาษาคอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสาร
3158130010066จักรพันธ์ พยุหะเกียรติคอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสาร
3258130010067จิณณ์ญาดา พานทองคอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสาร
3358130010074ณัฐพนธ์ อิทธินิรันดรคอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสาร
3458130010076ธนวรรณ ลีละบุตรคอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสาร
3558130010079นิศารัตน์ มั่งเจริญคอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสาร
3658130010081พลอยไพลิน กิจประพฤทธิ์กุลคอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสาร
3758130010084ภคินี ธัญยนพพรคอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสาร
3858130010089รัญชิดา หนูนุ่มคอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสาร
3958130010095สุพิชชา บุบผาชื่นคอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสาร
4058130010096อดิลักษณ์ กุลกาญจนาชีวินคอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสาร
4158130010268กิตติพิชญ์ หุสะคอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสาร
4258130010270จิรวัฏ อธิวุฒิเตชะกุลคอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสาร
4358130010272โชติวิทย์ มีเที่ยงคอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสาร
4458130010277นิชาภา ศิลปวรณ์วิวัฒน์คอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสาร
4558130010281มณฑ์ปราชญ์ จรีบุญสมโภชคอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสาร
4658130010282ลลิตภัทร แซ่ก้อคอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสาร
4758130010285วรมน ไม้เหลืองคอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสาร
4858130010289สุธาวี ปิยะวัฒน์คอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสาร
4958130010290สุพิชชา สนธิไทยคอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสาร
5058130010291อรนุช จิตพินิจพงศ์คอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสาร
5158130010213สิริกร ปิติภาสภรณ์การผลิตภาพยนตร์และสื่อดิจิตอล
5258130010292กนต์ธร ทองศรีการผลิตภาพยนตร์และสื่อดิจิตอล
5358130010301ณัฐพร พ่วงศิริการผลิตภาพยนตร์และสื่อดิจิตอล
5458130010303ณิชกานต์ พุทธสูงเนินการผลิตภาพยนตร์และสื่อดิจิตอล
5558130010305ดารารัตน์ เรียนรู้การผลิตภาพยนตร์และสื่อดิจิตอล
5658130010306ปัณณทัต ศิริรักษ์การผลิตภาพยนตร์และสื่อดิจิตอล
5758130010313ปฏิมาพร รักเรียนการผลิตภาพยนตร์และสื่อดิจิตอล
5858130010345สุกฤตา จิตรพรสวรรค์การผลิตภาพยนตร์และสื่อดิจิตอล
5958130010347สุปวีณ์ กาญจนรุจิการผลิตภาพยนตร์และสื่อดิจิตอล
6058130010348สุภาสินีย์ ภักดีอำนาจการผลิตภาพยนตร์และสื่อดิจิตอล
6158130010445กณิศ วิเชียรวนิชกุลการแสดงและกำกับการแสดงภาพยนตร์
6258130010447กรพัฒน์ สิทธารถศักดิ์การแสดงและกำกับการแสดงภาพยนตร์
6358130010459ภาธร รสานนท์การแสดงและกำกับการแสดงภาพยนตร์
6458130010460เมทิกา อมรพันธุ์การแสดงและกำกับการแสดงภาพยนตร์
6558130010463ศิวาวัต เปรมยรรยงการแสดงและกำกับการแสดงภาพยนตร์
6658130010294จิราพร ตันฑุลานิการออกแบบเพื่องานภาพยนตร์และสื่อดิจิตอล
6758130010300ณัฐพร ต่างงามการออกแบบเพื่องานภาพยนตร์และสื่อดิจิตอล
6858130010314ปณชัย ปลอดทองการออกแบบเพื่องานภาพยนตร์และสื่อดิจิตอล
6958130010325พศิน นิลสูตรการออกแบบเพื่องานภาพยนตร์และสื่อดิจิตอล
7058130010330ภิเษก ดุลยะสิทธิ์การออกแบบเพื่องานภาพยนตร์และสื่อดิจิตอล
7158130010337วรานันท์ มรกตนทีการออกแบบเพื่องานภาพยนตร์และสื่อดิจิตอล
7258130010343สวรินทร์ ศรีใสการออกแบบเพื่องานภาพยนตร์และสื่อดิจิตอล
7358130010344สิริกาญจน์ บัวเที่ยงการออกแบบเพื่องานภาพยนตร์และสื่อดิจิตอล
7458130010355อาณัฐชัย อมรรัตนนันท์การออกแบบเพื่องานภาพยนตร์และสื่อดิจิตอล
7558130010357กมล พุ่มเฟืองการสื่อสารเพื่อการท่องเที่ยว
7658130010366ชนาภรณ์ ลภิรัตนากูลการสื่อสารเพื่อการท่องเที่ยว
7758130010370โชติกา วัชรศิลปการสื่อสารเพื่อการท่องเที่ยว
7858130010376ณัชชา พ่วงพีการสื่อสารเพื่อการท่องเที่ยว
7958130010391นภัสสร เขียวมีส่วนการสื่อสารเพื่อการท่องเที่ยว
8058130010392นลินรัตน์ โชติบรรยงการสื่อสารเพื่อการท่องเที่ยว
8158130010411ภัทรวรรณ ปุยสุวรรณการสื่อสารเพื่อการท่องเที่ยว
8258130010444อิทธิพล พิษถาการสื่อสารเพื่อการท่องเที่ยว
8358130010358กัญชพร ตรีระพงศ์การสื่อสารเพื่อสุขภาพ
8458130010378ณัฐธิดา ขันตยาภรณ์การสื่อสารเพื่อสุขภาพ
8558130010379ณัฐพงษ์ พิริยะวงศ์สวัสดิ์การสื่อสารเพื่อสุขภาพ
8658130010383ณิชาภัทร ปิยะโยธินการสื่อสารเพื่อสุขภาพ
8758130010402ปาริชาติ ใจดีการสื่อสารเพื่อสุขภาพ
8858130010413ภาพพิมพ์ ไกรทองการสื่อสารเพื่อสุขภาพ
8958130010416รชตวัน มโนประกิจการสื่อสารเพื่อสุขภาพ
9058130010417รณกฤต คูร์พิพัฒน์การสื่อสารเพื่อสุขภาพ
9158130010423วรวุฒิ อัจฉริยวุธการสื่อสารเพื่อสุขภาพ
9258130010130ชญานิศ แก้วประเสริฐการสื่อสารเพื่อการจัดการนวัตกรรม
9358130010131ชนิภา ศรีสวัสดิ์การสื่อสารเพื่อการจัดการนวัตกรรม
9458130010132ชลชลัยย์ จันเจริญการสื่อสารเพื่อการจัดการนวัตกรรม
9558130010147ธนพิชญ์ วัชรีนันท์การสื่อสารเพื่อการจัดการนวัตกรรม
9658130010150ธีรโชติ หล่อจีรานนท์การสื่อสารเพื่อการจัดการนวัตกรรม
9758130010152นนธ์ เถินหิตการสื่อสารเพื่อการจัดการนวัตกรรม
9858130010163ปิยธิดา ภาพติ๊บการสื่อสารเพื่อการจัดการนวัตกรรม
9958130010165พลกฤษณ์ กองแก้วการสื่อสารเพื่อการจัดการนวัตกรรม
10058130010169ภูไพร ชลธารอุดมลาภการสื่อสารเพื่อการจัดการนวัตกรรม
10158130010174วรกานต์ โพธิ์จันทร์การสื่อสารเพื่อการจัดการนวัตกรรม
10258130010188อักษราภัค คล้ายขำการสื่อสารเพื่อการจัดการนวัตกรรม
10358130010216วศิน วรสง่าศิลป์การสื่อสารเพื่อการจัดการนวัตกรรม
10458130010473ชยาภรณ์ พรรัตนโชติสกุลการสื่อสารเพื่อการจัดการนวัตกรรม
10558130010475ชัญญา ฉายาสิทธิกุลการสื่อสารเพื่อการจัดการนวัตกรรม
10658130010476ชิดชนก สุริยมงคลการสื่อสารเพื่อการจัดการนวัตกรรม
10758130010479ณัฐพนธ์ เติมสายชลการสื่อสารเพื่อการจัดการนวัตกรรม
10858130010483ธรรธร ลือวนิชกุลการสื่อสารเพื่อการจัดการนวัตกรรม
10958130010493เพ็ญพิชชา ไชยสุขการสื่อสารเพื่อการจัดการนวัตกรรม
11058130010496ภัทรวดี ช่วยเกิดการสื่อสารเพื่อการจัดการนวัตกรรม
11158130010497มนสิชา บุญวรพงศ์การสื่อสารเพื่อการจัดการนวัตกรรม
11258130010499ยศพล สุวรรณภานนท์การสื่อสารเพื่อการจัดการนวัตกรรม
11358130010508อาทิตย์ พฤกษ์ธาราธิกูลการสื่อสารเพื่อการจัดการนวัตกรรม
11458130010513ฐิติโชติ ศิริพงศ์พีระการสื่อสารเพื่อการจัดการนวัตกรรม
11558130010515สิรินยา เส็งประเสริฐการสื่อสารเพื่อการจัดการนวัตกรรม
11659130010075ปทิตตา เทเวศม์อุดมการจัดการธุรกิจไซเบอร์
11759130010228คุณิตา ชลาชลการจัดการธุรกิจไซเบอร์
11859130010229จิรัชยา บวงสรวงการจัดการธุรกิจไซเบอร์
11959130010231ชนัญญู บุญชูการจัดการธุรกิจไซเบอร์
12059130010236ณัฐธิดา หมั่นกิจพงษ์การจัดการธุรกิจไซเบอร์
12159130010238ธนดล ศรีอุทารวงศ์การจัดการธุรกิจไซเบอร์
12259130010239ธนภรณ์ ชั่งใจการจัดการธุรกิจไซเบอร์
12359130010244นงนภัส เหรียญทองการจัดการธุรกิจไซเบอร์
12459130010245นิพิฐพนธ์ เดชรุ่งวราการจัดการธุรกิจไซเบอร์
12559130010246บุษริน สุโขพันธ์การจัดการธุรกิจไซเบอร์
12659130010247ปัณณ์ ชูตระกูรการจัดการธุรกิจไซเบอร์
12759130010250พิสิฐ ซื่อวิริยพันธุ์การจัดการธุรกิจไซเบอร์
12859130010252ภูมิพัฒน์ ตันสุวรรณรัตน์การจัดการธุรกิจไซเบอร์
12959130010254ยุพารัตน์ อิทธิฤทธิกุลการจัดการธุรกิจไซเบอร์
13059130010260ศรัณยา นันทวัฒนานุกูลการจัดการธุรกิจไซเบอร์
13159130010261ศศิมา มาพบสุขการจัดการธุรกิจไซเบอร์
13259130010267จตุพร สิทธิพัฒน์โกศลคอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสาร
13359130010268จักรกฤษณ์ ทรัพย์สิริเดชคอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสาร
13459130010273ฐิติรัตน์ ทั่งสัมพันธ์คอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสาร
13559130010278ณัฐณิชา แสนช่างคอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสาร
13659130010281ทักษิณ ยีสะมะแอคอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสาร
13759130010282ทัตเทพ สระเกิดคอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสาร
13859130010285เบญญาภา ไวนาคอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสาร
13959130010291ภาณุพันธ์ ศรีพยัคฆเศวตคอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสาร
14059130010294มนสิชา ม่วงรัตน์คอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสาร
14159130010299วรรณเรศวร์ แก้วเอี่ยมคอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสาร
14259130010301สาริน ไชยมะโนคอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสาร
14359130010302อชิรญาณ์ ญาณศิริคอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสาร
14459130010303อภิญญา พิริยะอนุวงศ์คอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสาร
14559130010304อรรถนนท์ ปานรัตน์คอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสาร
14659130010096พณิตชญช์ พงศ์รพีพรการผลิตภาพยนตร์และสื่อดิจิตอล
14759130010216เจตณัฐ อนันทวณิชชยาการผลิตภาพยนตร์และสื่อดิจิตอล
14859130010219ธฤตวัน ปิฏฐปาตีการผลิตภาพยนตร์และสื่อดิจิตอล
14959130010221พัทธนัช ปิยะเลิศมงคลการผลิตภาพยนตร์และสื่อดิจิตอล
15059130010223ภคินทร์ วงศ์ข้าหลวงการผลิตภาพยนตร์และสื่อดิจิตอล
15159130010305กวิน ศุขสถานการผลิตภาพยนตร์และสื่อดิจิตอล
15259130010306เขมภาค นพจินดาการผลิตภาพยนตร์และสื่อดิจิตอล
15359130010314ณัฐชญา อรัญญาชัยเศรษฐการผลิตภาพยนตร์และสื่อดิจิตอล
15459130010325พิชญ์สินี มะยงค์การผลิตภาพยนตร์และสื่อดิจิตอล
15559130010326พิริยา วรศักตยานันต์การผลิตภาพยนตร์และสื่อดิจิตอล
15659130010328ภัคธร สุขสำราญการผลิตภาพยนตร์และสื่อดิจิตอล
15759130010334ลลิตา บุญภาณุวิจิตรการผลิตภาพยนตร์และสื่อดิจิตอล
15859130010105ลานนา ศรีสฤงฆารการแสดงและกำกับการแสดงภาพยนตร์
15959130010220เนรัญชรา เลิศประเสริฐการแสดงและกำกับการแสดงภาพยนตร์
16059130010012พัทฒิดา อินทรทัตการออกแบบเพื่องานภาพยนตร์และสื่อดิจิตอล
16159130010085ณัฐธยาน์ วงษ์นิยมกิจการออกแบบเพื่องานภาพยนตร์และสื่อดิจิตอล
16259130010088ทนง วงศ์งามขำการออกแบบเพื่องานภาพยนตร์และสื่อดิจิตอล
16359130010313ณพวุฒิ ปิ่นประยงค์การออกแบบเพื่องานภาพยนตร์และสื่อดิจิตอล
16459130010315ธนินท์ธร การสะสมการออกแบบเพื่องานภาพยนตร์และสื่อดิจิตอล
16559130010329ภัคมน ดำรงกุลกำจรการออกแบบเพื่องานภาพยนตร์และสื่อดิจิตอล
16659130010333รำไพพร ลิมป์ธรรมวุฒิการออกแบบเพื่องานภาพยนตร์และสื่อดิจิตอล
16759130010338วีรวัฒน์ แสงทองส่งสกุลการออกแบบเพื่องานภาพยนตร์และสื่อดิจิตอล
16859130010347สุธินี ขุนจำนงค์การออกแบบเพื่องานภาพยนตร์และสื่อดิจิตอล
16959130010355ชลกานต์ ชาคริยานุโยคการสื่อสารเพื่อการท่องเที่ยว
17059130010359ชัญญานุช ปัญญานะการสื่อสารเพื่อการท่องเที่ยว
17159130010370นนทนัตถ์ ปีติวรรณการสื่อสารเพื่อการท่องเที่ยว
17259130010371นพกร ธนเศรษฐเดชาการสื่อสารเพื่อการท่องเที่ยว
17359130010379ปัณฑิยา พันธ์ตาการสื่อสารเพื่อการท่องเที่ยว
17459130010389พีรสิชฌ์ สุทธิพงษ์การสื่อสารเพื่อการท่องเที่ยว
17559130010402วิมลสิริ เพชรอุดการสื่อสารเพื่อการท่องเที่ยว
17659130010414สุปัญญ์ ทนุบำรุงสาสน์การสื่อสารเพื่อการท่องเที่ยว
17759130010173ศรีทยา ชเนศร์การสื่อสารเพื่อสุขภาพ
17859130010357ชลิตา ประพงพันธ์การสื่อสารเพื่อสุขภาพ
17959130010385พลอยไพลิน ขวบสูงเนินการสื่อสารเพื่อสุขภาพ
18059130010387พิมพ์ระวี ชาติไทยการสื่อสารเพื่อสุขภาพ
18159130010398วรชา ภูมิยนต์ทรัพย์การสื่อสารเพื่อสุขภาพ
18259130010409ศุภนิดา สุขรัตน์การสื่อสารเพื่อสุขภาพ
18359130010116กมลวรรณ ภู่แจ้งการสื่อสารเพื่อการจัดการนวัตกรรม
18459130010118กฤชพนธ์ ศรีอ่วมการสื่อสารเพื่อการจัดการนวัตกรรม
18559130010131ชนุตม์นาถ แย้มเดชการสื่อสารเพื่อการจัดการนวัตกรรม
18659130010151ปัญณวัฒน์ อภัยดุสิตการสื่อสารเพื่อการจัดการนวัตกรรม
18759130010152พนาวัฒน์ ณัฐเวชการสื่อสารเพื่อการจัดการนวัตกรรม
18859130010158พิชญาภาการสื่อสารเพื่อการจัดการนวัตกรรม

   ยืนยันการลงทะเบียนเรียน     รายชื่อผู้ที่ยืนยันข้อมูลเรียบร้อย