ขอให้นิสิตวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม ทำการตรวจสอบรายวิชาโทที่ได้ทำการลงทะเบียนเรียนตลอดการเรียนที่ผ่านมา เพื่อความถูกต้องของข้อมูลในระบบงานวิชาการ รวมทั้งเพื่อวางแผนการจัดการเรียนการสอนให้กับนิสิตในปีการศึกษา 2561

วิชาโท : การออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์และมัลติมีเดีย

 คำชี้แจงเบื้องต้น

  • ขอให้นิสิตตรวจสอบข้อมูลตามตารางข้างล่างนี้ว่าถูกต้องหรือไม่ แล้วทำการ กรอกแบบตอบรับที่นี่ (ต้องทำการ Login Google Account ก่อน)
  • สามารถค้นหาโดยกรอกเลขประจำตัวนิสิต หรือชื่อของตนเอง ได้ที่ช่อง “Search” ด้านบนขวามือของตารางนี้
  • สถานะ (คอลัมน์แรก) คือสถานะการยืนยันความถูกต้องของข้อมูล โดยที่จะอัปเดตหลังจากนิสิตกรอกแบบตอบรับ (ภายใน 3 วันทำการ)โดยมีความหมายดังนี้
    • N/A : ยังไม่ได้รับการยืนยันข้อมูลจากนิสิต
    • ✪ : ยืนยันข้อมูลแล้ว
    • ✎ : กำลังแก้ไขข้อมูล หรือ อยู่ระหว่างการตรวจสอบ

   ยืนยันความถูกต้องของข้อมูลวิชาโท (ที่นี่)

สถานะรหัสนิสิตชื่อวิชาเอกID131ID141ID331ID231ID252ID332ID353ID455
N/A58130010033จิลมิกา ศรีชาติการจัดการธุรกิจไซเบอร์
N/A58130010034ชัญญา ระตะนะอาพรการจัดการธุรกิจไซเบอร์
58130010036ณัฐชา ละปะชัยการจัดการธุรกิจไซเบอร์
N/A58130010038ณัฐพร ชื่นวณิชการจัดการธุรกิจไซเบอร์
N/A58130010043นพคุณ ละมั่งทองการจัดการธุรกิจไซเบอร์
58130010046พิชชาพร ตั้งทรงศักดิ์การจัดการธุรกิจไซเบอร์
N/A58130010053วริศรา นพรัตนชัยนันท์การจัดการธุรกิจไซเบอร์
N/A58130010058สุเมธ จันทรทิณการจัดการธุรกิจไซเบอร์
N/A58130010064กุลธิดา หลีขาวคอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสาร
N/A58130010065เขมิกา หงษ์ณิภาษาคอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสาร
N/A58130010066จักรพันธ์ พยุหะเกียรติคอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสาร
N/A58130010067จิณณ์ญาดา พานทองคอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสาร
58130010074ณัฐพนธ์ อิทธินิรันดรคอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสาร
N/A58130010076ธนวรรณ ลีละบุตรคอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสาร
N/A58130010079นิศารัตน์ มั่งเจริญคอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสาร
N/A58130010081พลอยไพลิน กิจประพฤทธิ์กุลคอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสาร
N/A58130010084ภคินี ธัญยนพพรคอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสาร
N/A58130010089รัญชิดา หนูนุ่มคอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสาร
N/A58130010095สุพิชชา บุบผาชื่นคอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสาร
N/A58130010096อดิลักษณ์ กุลกาญจนาชีวินคอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสาร
58130010130ชญานิศ แก้วประเสริฐการสื่อสารเพื่อการจัดการนวัตกรรม
58130010131ชนิภา ศรีสวัสดิ์การสื่อสารเพื่อการจัดการนวัตกรรม
58130010132ชลชลัยย์ จันเจริญการสื่อสารเพื่อการจัดการนวัตกรรม
58130010147ธนพิชญ์ วัชรีนันท์การสื่อสารเพื่อการจัดการนวัตกรรม
N/A58130010150ธีรโชติ หล่อจีรานนท์การสื่อสารเพื่อการจัดการนวัตกรรม
N/A58130010152นนธ์ เถินหิตการสื่อสารเพื่อการจัดการนวัตกรรม
58130010163ปิยธิดา ภาพติ๊บการสื่อสารเพื่อการจัดการนวัตกรรม
N/A58130010165พลกฤษณ์ กองแก้วการสื่อสารเพื่อการจัดการนวัตกรรม
58130010169ภูไพร ชลธารอุดมลาภการสื่อสารเพื่อการจัดการนวัตกรรม
58130010174วรกานต์ โพธิ์จันทร์การสื่อสารเพื่อการจัดการนวัตกรรม
58130010188อักษราภัค คล้ายขำการสื่อสารเพื่อการจัดการนวัตกรรม
N/A58130010201ปิ่นชนก รักษาพราหมณ์การจัดการธุรกิจไซเบอร์
N/A58130010204ศิริรัตน์ นาราศักดิ์การจัดการธุรกิจไซเบอร์
N/A58130010205ศุภกฤต เจริญพรพาณิชย์การจัดการธุรกิจไซเบอร์
58130010206เศาร์นลิน แดงกุลวานิชการจัดการธุรกิจไซเบอร์
58130010207อันดามัน อินทรนุพัฒน์การจัดการธุรกิจไซเบอร์
58130010213สิริกร ปิติภาสภรณ์การผลิตภาพยนตร์และสื่อดิจิตอล
58130010216วศิน วรสง่าศิลป์การสื่อสารเพื่อการจัดการนวัตกรรม
N/A58130010238กชกร ฝักเจริญผลการจัดการธุรกิจไซเบอร์
58130010239จีรดา พงษ์อัชฌาการจัดการธุรกิจไซเบอร์
N/A58130010240ฉัตรพร หลักทองการจัดการธุรกิจไซเบอร์
58130010242ชลมารค น้อยโสภาการจัดการธุรกิจไซเบอร์
N/A58130010243ณหทัย ยุทธนากุลการจัดการธุรกิจไซเบอร์
58130010244ณัฐชยา ประจำแถวการจัดการธุรกิจไซเบอร์
58130010246ธนพร ศิริศักดิ์โสภิตการจัดการธุรกิจไซเบอร์
N/A58130010249ธมนวรรณ วงศ์ศิริการจัดการธุรกิจไซเบอร์
58130010251นันทภัค คูศิริรัตน์การจัดการธุรกิจไซเบอร์
N/A58130010258พิชาภา เนินพันการจัดการธุรกิจไซเบอร์
N/A58130010262ศิรดา ศรุติชาติการจัดการธุรกิจไซเบอร์
58130010263สิรภัทร เสถียรจริยวงศ์การจัดการธุรกิจไซเบอร์
58130010264สิริลักษณา สิธิวรพรรณการจัดการธุรกิจไซเบอร์
N/A58130010265อริสรา สุนทโรวาศการจัดการธุรกิจไซเบอร์
N/A58130010268กิตติพิชญ์ หุสะคอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสาร
N/A58130010270จิรวัฏ อธิวุฒิเตชะกุลคอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสาร
N/A58130010272โชติวิทย์ มีเที่ยงคอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสาร
N/A58130010277นิชาภา ศิลปวรณ์วิวัฒน์คอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสาร
N/A58130010281มณฑ์ปราชญ์ จรีบุญสมโภชคอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสาร
N/A58130010282ลลิตภัทร แซ่ก้อคอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสาร
N/A58130010285วรมน ไม้เหลืองคอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสาร
58130010289สุธาวี ปิยะวัฒน์คอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสาร
N/A58130010290สุพิชชา สนธิไทยคอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสาร
N/A58130010291อรนุช จิตพินิจพงศ์คอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสาร
58130010292กนต์ธร ทองศรีการผลิตภาพยนตร์และสื่อดิจิตอล
58130010294จิราพร ตันฑุลานิการออกแบบภาพยนตร์และสื่อดิจิตอล
58130010300ณัฐพร ต่างงามการออกแบบภาพยนตร์และสื่อดิจิตอล
58130010301ณัฐพร พ่วงศิริการผลิตภาพยนตร์และสื่อดิจิตอล
58130010303ณิชกานต์ พุทธสูงเนินการผลิตภาพยนตร์และสื่อดิจิตอล
58130010305ดารารัตน์ เรียนรู้การผลิตภาพยนตร์และสื่อดิจิตอล
58130010306ปัณณทัต ศิริรักษ์การผลิตภาพยนตร์และสื่อดิจิตอล
58130010313ปฏิมาพร รักเรียนการผลิตภาพยนตร์และสื่อดิจิตอล
58130010314ปณชัย ปลอดทองการออกแบบภาพยนตร์และสื่อดิจิตอล
58130010325พศิน นิลสูตรการออกแบบภาพยนตร์และสื่อดิจิตอล
N/A58130010326พิมพ์ธิดา อโนทัยสินทวีการออกแบบภาพยนตร์และสื่อดิจิตอล
58130010330ภิเษก ดุลยะสิทธิ์การออกแบบภาพยนตร์และสื่อดิจิตอล
58130010337วรานันท์ มรกตนทีการออกแบบภาพยนตร์และสื่อดิจิตอล
58130010343สวรินทร์ ศรีใสการออกแบบภาพยนตร์และสื่อดิจิตอล
58130010344สิริกาญจน์ บัวเที่ยงการออกแบบภาพยนตร์และสื่อดิจิตอล
58130010345สุกฤตา จิตรพรสวรรค์การผลิตภาพยนตร์และสื่อดิจิตอล
58130010347สุปวีณ์ กาญจนรุจิการผลิตภาพยนตร์และสื่อดิจิตอล
58130010348สุภาสินีย์ ภักดีอำนาจการผลิตภาพยนตร์และสื่อดิจิตอล
58130010355อาณัฐชัย อมรรัตนนันท์การออกแบบภาพยนตร์และสื่อดิจิตอล
58130010357กมล พุ่มเฟืองการสื่อสารเพื่อการท่องเที่ยว
58130010358กัญชพร ตรีระพงศ์การสื่อสารเพื่อสุขภาพ
N/A58130010366ชนาภรณ์ ลภิรัตนากูลการสื่อสารเพื่อการท่องเที่ยว
58130010370โชติกา วัชรศิลปการสื่อสารเพื่อการท่องเที่ยว
N/A58130010376ณัชชา พ่วงพีการสื่อสารเพื่อการท่องเที่ยว
58130010378ณัฐธิดา ขันตยาภรณ์การสื่อสารเพื่อสุขภาพ
N/A58130010379ณัฐพงษ์ พิริยะวงศ์สวัสดิ์การสื่อสารเพื่อสุขภาพ
N/A58130010383ณิชาภัทร ปิยะโยธินการสื่อสารเพื่อสุขภาพ
58130010391นภัสสร เขียวมีส่วนการสื่อสารเพื่อการท่องเที่ยว
58130010392นลินรัตน์ โชติบรรยงการสื่อสารเพื่อการท่องเที่ยว
N/A58130010402ปาริชาติ ใจดีการสื่อสารเพื่อสุขภาพ
58130010411ภัทรวรรณ ปุยสุวรรณการสื่อสารเพื่อการท่องเที่ยว
N/A58130010413ภาพพิมพ์ ไกรทองการสื่อสารเพื่อสุขภาพ
N/A58130010416รชตวัน มโนประกิจการสื่อสารเพื่อสุขภาพ
N/A58130010417รณกฤต คูร์พิพัฒน์การสื่อสารเพื่อสุขภาพ
58130010423วรวุฒิ อัจฉริยวุธการสื่อสารเพื่อสุขภาพ
58130010444อิทธิพล พิษถาการสื่อสารเพื่อการท่องเที่ยว
N/A58130010445กณิศ วิเชียรวนิชกุลการแสดงและกำกับการแสดง
58130010447กรพัฒน์ สิทธารถศักดิ์การแสดงและกำกับการแสดง
58130010459ภาธร รสานนท์การแสดงและกำกับการแสดง
N/A58130010460เมทิกา อมรพันธุ์การแสดงและกำกับการแสดง
58130010463ศิวาวัต เปรมยรรยงการแสดงและกำกับการแสดง
58130010473ชยาภรณ์ พรรัตนโชติสกุลการสื่อสารเพื่อการจัดการนวัตกรรม
58130010475ชัญญา ฉายาสิทธิกุลการสื่อสารเพื่อการจัดการนวัตกรรม
58130010476ชิดชนก สุริยมงคลการสื่อสารเพื่อการจัดการนวัตกรรม
58130010479ณัฐพนธ์ เติมสายชลการสื่อสารเพื่อการจัดการนวัตกรรม
N/A58130010483ธรรธร ลือวนิชกุลการสื่อสารเพื่อการจัดการนวัตกรรม
58130010493เพ็ญพิชชา ไชยสุขการสื่อสารเพื่อการจัดการนวัตกรรม
58130010496ภัทรวดี ช่วยเกิดการสื่อสารเพื่อการจัดการนวัตกรรม
N/A58130010497มนสิชา บุญวรพงศ์การสื่อสารเพื่อการจัดการนวัตกรรม
58130010499ยศพล สุวรรณภานนท์การสื่อสารเพื่อการจัดการนวัตกรรม
N/A58130010508อาทิตย์ พฤกษ์ธาราธิกูลการสื่อสารเพื่อการจัดการนวัตกรรม
58130010513ฐิติโชติ ศิริพงศ์พีระการสื่อสารเพื่อการจัดการนวัตกรรม
58130010515สิรินยา เส็งประเสริฐการสื่อสารเพื่อการจัดการนวัตกรรม
59130010012พัทฒิดา อินทรทัตการออกแบบภาพยนตร์และสื่อดิจิตอล

59130010075ปทิตตา เทเวศม์อุดมการจัดการธุรกิจไซเบอร์
59130010085ณัฐธยาน์ วงษ์นิยมกิจการออกแบบภาพยนตร์และสื่อดิจิตอล
59130010088ทนง วงศ์งามขำการออกแบบภาพยนตร์และสื่อดิจิตอล
59130010096พณิตชญช์ พงศ์รพีพรการผลิตภาพยนตร์และสื่อดิจิตอล
59130010105ลานนา ศรีสฤงฆารการแสดงและกำกับการแสดง
59130010116กมลวรรณ ภู่แจ้งการสื่อสารเพื่อการจัดการนวัตกรรม
N/A59130010118กฤชพนธ์ ศรีอ่วมการสื่อสารเพื่อการจัดการนวัตกรรม
59130010131ชนุตม์นาถ แย้มเดชการสื่อสารเพื่อการจัดการนวัตกรรม
N/A59130010138ณัฐณัฐ นิธิรัตน์วณิชการสื่อสารเพื่อการจัดการนวัตกรรม
N/A59130010151ปัญณวัฒน์ อภัยดุสิตการสื่อสารเพื่อการจัดการนวัตกรรม
N/A59130010152พนาวัฒน์ ณัฐเวชการสื่อสารเพื่อการจัดการนวัตกรรม
59130010158พิชญาภา การสื่อสารเพื่อการจัดการนวัตกรรม
59130010173ศรีทยา ชเนศร์การสื่อสารเพื่อสุขภาพ
N/A59130010176สรวิชญ์ สุขอุดมการสื่อสารเพื่อการจัดการนวัตกรรม
59130010216เจตณัฐ อนันทวณิชชยาการผลิตภาพยนตร์และสื่อดิจิตอล
59130010219ธฤตวัน ปิฏฐปาตีการผลิตภาพยนตร์และสื่อดิจิตอล
59130010220เนรัญชรา เลิศประเสริฐการแสดงและกำกับการแสดง
59130010221พัทธนัช ปิยะเลิศมงคลการผลิตภาพยนตร์และสื่อดิจิตอล
59130010222พิชญา เอนกการผลิตภาพยนตร์และสื่อดิจิตอล
59130010223ภคินทร์ วงศ์ข้าหลวงการผลิตภาพยนตร์และสื่อดิจิตอล
N/A59130010228คุณิตา ชลาชลการจัดการธุรกิจไซเบอร์
N/A59130010229จิรัชยา บวงสรวงการจัดการธุรกิจไซเบอร์
N/A59130010231ชนัญญู บุญชูการจัดการธุรกิจไซเบอร์
N/A59130010236ณัฐธิดา หมั่นกิจพงษ์การจัดการธุรกิจไซเบอร์
59130010238ธนดล ศรีอุทารวงศ์การจัดการธุรกิจไซเบอร์
59130010239ธนภรณ์ ชั่งใจการจัดการธุรกิจไซเบอร์
N/A59130010244นงนภัส เหรียญทองการจัดการธุรกิจไซเบอร์
59130010245นิพิฐพนธ์ เดชรุ่งวราการจัดการธุรกิจไซเบอร์
59130010246บุษริน สุโขพันธ์การจัดการธุรกิจไซเบอร์
N/A59130010247ปัณณ์ ชูตระกูรการจัดการธุรกิจไซเบอร์
59130010250พิสิฐ ซื่อวิริยพันธุ์การจัดการธุรกิจไซเบอร์
59130010252ภูมิพัฒน์ ตันสุวรรณรัตน์การจัดการธุรกิจไซเบอร์
59130010254ยุพารัตน์ อิทธิฤทธิกุลการจัดการธุรกิจไซเบอร์
N/A59130010260ศรัณยา นันทวัฒนานุกูลการจัดการธุรกิจไซเบอร์
59130010261ศศิมา มาพบสุขการจัดการธุรกิจไซเบอร์
59130010267จตุพร สิทธิพัฒน์โกศลคอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสาร
59130010268จักรกฤษณ์ ทรัพย์สิริเดชคอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสาร
N/A59130010273ฐิติรัตน์ ทั่งสัมพันธ์คอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสาร
N/A59130010278ณัฐณิชา แสนช่างคอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสาร
59130010281ทักษิณ ยีสะมะแอคอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสาร
59130010282ทัตเทพ สระเกิดคอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสาร
59130010285เบญญาภา ไวนาคอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสาร
59130010291ภาณุพันธ์ ศรีพยัคฆเศวตคอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสาร
59130010294มนสิชา ม่วงรัตน์คอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสาร
59130010299วรรณเรศวร์ แก้วเอี่ยมคอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสาร
59130010301สาริน ไชยมะโนคอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสาร
59130010302อชิรญาณ์ ญาณศิริคอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสาร
59130010303อภิญญา พิริยะอนุวงศ์คอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสาร
59130010304อรรถนนท์ ปานรัตน์คอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสาร
59130010305กวิน ศุขสถานการผลิตภาพยนตร์และสื่อดิจิตอล
N/A59130010306เขมภาค นพจินดาการผลิตภาพยนตร์และสื่อดิจิตอล
59130010313ณพวุฒิ ปิ่นประยงค์การออกแบบภาพยนตร์และสื่อดิจิตอล
59130010314ณัฐชญา อรัญญาชัยเศรษฐการผลิตภาพยนตร์และสื่อดิจิตอล
59130010315ธนินท์ธร การสะสมการออกแบบภาพยนตร์และสื่อดิจิตอล
59130010325พิชญ์สินี มะยงค์การผลิตภาพยนตร์และสื่อดิจิตอล
59130010326พิริยา วรศักตยานันต์การผลิตภาพยนตร์และสื่อดิจิตอล
59130010328ภัคธร สุขสำราญการแสดงและกำกับการแสดง
59130010329ภัคมน ดำรงกุลกำจรการออกแบบภาพยนตร์และสื่อดิจิตอล
59130010333รำไพพร ลิมป์ธรรมวุฒิการออกแบบภาพยนตร์และสื่อดิจิตอล
59130010334ลลิตา บุญภาณุวิจิตรการแสดงและกำกับการแสดง
59130010338วีรวัฒน์ แสงทองส่งสกุลการออกแบบภาพยนตร์และสื่อดิจิตอล
59130010347สุธินี ขุนจำนงค์การออกแบบภาพยนตร์และสื่อดิจิตอล
59130010355ชลกานต์ ชาคริยานุโยคการสื่อสารเพื่อการท่องเที่ยว
59130010357ชลิตา ประพงพันธ์การสื่อสารเพื่อสุขภาพ
59130010359ชัญญานุช ปัญญานะการสื่อสารเพื่อการท่องเที่ยว
N/A59130010370นนทนัตถ์ ปีติวรรณการสื่อสารเพื่อการท่องเที่ยว
N/A59130010371นพกร ธนเศรษฐเดชาการสื่อสารเพื่อการท่องเที่ยว
59130010379ปัณฑิยา พันธ์ตาการสื่อสารเพื่อการท่องเที่ยว
59130010385พลอยไพลิน ขวบสูงเนินการสื่อสารเพื่อสุขภาพ
59130010387พิมพ์ระวี ชาติไทยการสื่อสารเพื่อสุขภาพ
N/A59130010389พีรสิชฌ์ สุทธิพงษ์การสื่อสารเพื่อการท่องเที่ยว
59130010398วรชา ภูมิยนต์ทรัพย์การสื่อสารเพื่อสุขภาพ
59130010402วิมลสิริ เพชรอุดการสื่อสารเพื่อการท่องเที่ยว
N/A59130010409ศุภนิดา สุขรัตน์การสื่อสารเพื่อสุขภาพ
N/A59130010414สุปัญญ์ ทนุบำรุงสาสน์การสื่อสารเพื่อการท่องเที่ยว

   ยืนยันความถูกต้องของข้อมูลวิชาโท (ที่นี่)