ทางฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม ให้นิสิตได้ตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียนวิชาโทในช่วงปิดภาคเรียนที่ผ่านมาเรียบร้อยแล้วนั้น ขณะนี้ทางฝ่ายวิชาการได้จัดรายวิชาที่จะลงทะเบียนวิชาโท ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 โดยขอให้นิสิตทำการตรวจสอบและกรอกแบบฟอร์มยืนยันข้อมูล ภายใน วันอาทิตย์ที่ 5 สิงหาคม 2561 และทางมหาวิทยาลัยจะลงทะเบียนรายวิชาโทดังกล่าวให้นิสิตในระบบ SUPREME ต่อไป
หากนิสิตมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อ ฝ่ายวิชาการ ชั้น 16 อาคารเรียนวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม ด้วยตนเอง หรือผ่านทางโทรศัพท์ 02-649-5000 Ext. 11269 ภายในวันที่ 10 สิงหาคมนี้ (ในวันและเวลาราชการ)

 

วิชาโท : คอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสาร

 คำชี้แจงเบื้องต้น

  • ขอให้นิสิตตรวจสอบข้อมูลตามตารางข้างล่างนี้ แล้วทำการ กรอกแบบยืนยันที่นี่
  • สามารถค้นหาโดยกรอกเลขประจำตัวนิสิต หรือชื่อของตนเอง ได้ที่ช่อง “Search” ด้านบนขวามือของตารางนี้
  • CF (คอลัมน์แรก) คือสถานะการยืนยันความถูกต้องของข้อมูล โดยที่จะอัปเดตหลังจากนิสิตกรอกแบบตอบรับ (ภายใน 3 วันทำการ) โดยหากนิสิตยืนยันแล้ว จะมีสัญลักษณ์ ✪ ขึ้นด้านหน้าชื่อของนิสิต
  • วิชาที่มี * ข้างท้าย คือรายวิชาโทบังคับที่นิสิตต้องเรียนให้ครบ
  • ในช่องรายวิชา วิชาที่เป็นเครื่องหมาย ✓ คือวิชาที่นิสิตลงทะเบียนแล้ว โดยในรายวิชาที่มีสัญลักษณ์ ● คือรายวิชาที่วิทยาลัยลงทะเบียนให้ในภาคเรียนที่ 1/2561

   ยืนยันการลงทะเบียนเรียน     รายชื่อผู้ที่ยืนยันข้อมูลเรียบร้อย

ลำดับรหัสนิสิตชื่อ-นามสกุลวิชาเอกCC212*CC214*CC361*CC213CC352CC354CC452CC462CC464
158130010005เฌอมาล์ วิทูรวุฒิกุลการออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์และมัลติมีเดีย
258130010010นภสร ซาพวงการออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์และมัลติมีเดีย
358130010012นามมจันท์ ยอแสงรัตน์การออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์และมัลติมีเดีย
458130010018พิชามญชุ์ เจริญสุขการออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์และมัลติมีเดีย
558130010020ภริม ตรีสุโกศลการออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์และมัลติมีเดีย
658130010027สิตานันท์ โสธนะการออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์และมัลติมีเดีย
758130010028สิรดนัย กรอบทองการออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์และมัลติมีเดีย
858130010195ธีร เชาวนพูนผลการออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์และมัลติมีเดีย
958130010198อติวิชญ์ สิงหเสมการออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์และมัลติมีเดีย
1058130010218กรกนก จิตต์เพียรการออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์และมัลติมีเดีย
1158130010223ชื่นกมล น้อยดีการออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์และมัลติมีเดีย
1258130010225ณอรอินทุ์ ศุภะเรืองวงษ์การออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์และมัลติมีเดีย
1358130010229ภูเมธ ศิตกานนท์การออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์และมัลติมีเดีย
1458130010230รณกฤต มาแสงการออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์และมัลติมีเดีย
1558130010232วิภาวี ตรีนภาการออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์และมัลติมีเดีย
1658130010233ศศิกานต์ กำแหงฤทธิรงค์การออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์และมัลติมีเดีย
1758130010236อนุศิษฏ์ หมู่ประเสริฐชัยการออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์และมัลติมีเดีย
1858130010031กิตติวินท์ พัฒนฉัตร์โภคินการจัดการธุรกิจไซเบอร์
1958130010057สุทธิชัย จันทร์งามการจัดการธุรกิจไซเบอร์
2058130010241ชนาพร หลักทองการจัดการธุรกิจไซเบอร์
2158130010250ธิษณิน มนุญพรการจัดการธุรกิจไซเบอร์
2258130010253บริพัตร ฐิตวัฒน์กุลการจัดการธุรกิจไซเบอร์
2358130010261เมธัส สมยาวงศาสุขการจัดการธุรกิจไซเบอร์
2458130010266อัญมณี วอร์ทมันน์การจัดการธุรกิจไซเบอร์
2558130010430สรวิชญ์ ตั้งกิจรักษ์พงศ์การสื่อสารเพื่อการท่องเที่ยว
2659130010023กนกวรรณ จันทร์วงค์การออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์และมัลติมีเดีย
2759130010029นลินรัชต์ รุ่งเรืองเลิศสกุลการออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์และมัลติมีเดีย
2859130010038ณิฐากร จรโคกกรวดการออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์และมัลติมีเดีย
2959130010046นภัสสร พึ่งบุญพุทธิพงศ์การออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์และมัลติมีเดีย
3059130010047นาถชนก วรรณภัทฑารัตน์การออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์และมัลติมีเดีย
3159130010049เบญญาดา บงกชคณาภรณ์การออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์และมัลติมีเดีย
3259130010056พิมพฤกษ์ พฤกษตระกูลการออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์และมัลติมีเดีย
3359130010201ธนัญภัทร์ อันทะสาการออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์และมัลติมีเดีย
3459130010259ศรัณย์ เหล่าประชัยวัลย์การจัดการธุรกิจไซเบอร์
3559130010230จิรัฐติกาล ศรีประไพการจัดการธุรกิจไซเบอร์
3659130010242ธีรเทพ กังกริชการจัดการธุรกิจไซเบอร์
3759130010243นงนภัส ชำนาญการจัดการธุรกิจไซเบอร์
3859130010248พลิศ เรืองโรจน์ธรรมการจัดการธุรกิจไซเบอร์
3959130010249พันธ์ประภา ปลื้มปิยธรรมการจัดการธุรกิจไซเบอร์
4059130010253มัชฌิมา โพธิกุลการจัดการธุรกิจไซเบอร์
4159130010126จัสมิน มาหาการสื่อสารเพื่อการจัดการนวัตกรรม

   ยืนยันการลงทะเบียนเรียน     รายชื่อผู้ที่ยืนยันข้อมูลเรียบร้อย