ขอให้นิสิตวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม ทำการตรวจสอบรายวิชาโทที่ได้ทำการลงทะเบียนเรียนตลอดการเรียนที่ผ่านมา เพื่อความถูกต้องของข้อมูลในระบบงานวิชาการ รวมทั้งเพื่อวางแผนการจัดการเรียนการสอนให้กับนิสิตในปีการศึกษา 2561

วิชาโท : คอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสาร

 คำชี้แจงเบื้องต้น

  • ขอให้นิสิตตรวจสอบข้อมูลตามตารางข้างล่างนี้ว่าถูกต้องหรือไม่ แล้วทำการ กรอกแบบตอบรับที่นี่ (ต้องทำการ Login Google Account ก่อน)
  • สามารถค้นหาโดยกรอกเลขประจำตัวนิสิต หรือชื่อของตนเอง ได้ที่ช่อง “Search” ด้านบนขวามือของตารางนี้
  • สถานะ (คอลัมน์แรก) คือสถานะการยืนยันความถูกต้องของข้อมูล โดยที่จะอัปเดตหลังจากนิสิตกรอกแบบตอบรับ (ภายใน 3 วันทำการ)โดยมีความหมายดังนี้
    • N/A : ยังไม่ได้รับการยืนยันข้อมูลจากนิสิต
    • ✪ : ยืนยันข้อมูลแล้ว
    • ✎ : กำลังแก้ไขข้อมูล หรือ อยู่ระหว่างการตรวจสอบ

   ยืนยันความถูกต้องของข้อมูลวิชาโท (ที่นี่)

สถานะรหัสนิสิตชื่อวิชาเอกCC212CC214CC361CC213CC352CC354CC452CC462CC464
58130010005เฌอมาล์ วิทูรวุฒิกุลการออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์และมัลติมีเดีย
N/A58130010010นภสร ซาพวงการออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์และมัลติมีเดีย
58130010012นามมจันท์ ยอแสงรัตน์การออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์และมัลติมีเดีย
N/A58130010018พิชามญชุ์ เจริญสุขการออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์และมัลติมีเดีย
N/A58130010020ภริม ตรีสุโกศลการออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์และมัลติมีเดีย
58130010027สิตานันท์ โสธนะการออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์และมัลติมีเดีย
N/A58130010028สิรดนัย กรอบทองการออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์และมัลติมีเดีย
N/A58130010031กิตติวินท์ พัฒนฉัตร์โภคินการจัดการธุรกิจไซเบอร์
N/A58130010057สุทธิชัย จันทร์งามการจัดการธุรกิจไซเบอร์
58130010195ธีร เชาวนพูนผลการออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์และมัลติมีเดีย
58130010198อติวิชญ์ สิงหเสมการออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์และมัลติมีเดีย
58130010218กรกนก จิตต์เพียรการออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์และมัลติมีเดีย
58130010223ชื่นกมล น้อยดีการออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์และมัลติมีเดีย
58130010225ณอรอินทุ์ ศุภะเรืองวงษ์การออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์และมัลติมีเดีย
58130010229ภูเมธ ศิตกานนท์การออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์และมัลติมีเดีย
58130010230รณกฤต มาแสงการออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์และมัลติมีเดีย
N/A58130010232วิภาวี ตรีนภาการออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์และมัลติมีเดีย
58130010233ศศิกานต์ กำแหงฤทธิรงค์การออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์และมัลติมีเดีย
58130010236อนุศิษฏ์ หมู่ประเสริฐชัยการออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์และมัลติมีเดีย
N/A58130010241ชนาพร หลักทองการจัดการธุรกิจไซเบอร์
N/A58130010250ธิษณิน มนุญพรการจัดการธุรกิจไซเบอร์
N/A58130010253บริพัตร ฐิตวัฒน์กุลการจัดการธุรกิจไซเบอร์
N/A58130010261เมธัส สมยาวงศาสุขการจัดการธุรกิจไซเบอร์
N/A58130010266อัญมณี วอร์ทมันน์การจัดการธุรกิจไซเบอร์
58130010430สรวิชญ์ ตั้งกิจรักษ์พงศ์การสื่อสารเพื่อการท่องเที่ยว
59130010126จัสมิน มาหาการสื่อสารเพื่อการจัดการนวัตกรรม
N/A59130010230จิรัฐติกาล ศรีประไพการจัดการธุรกิจไซเบอร์
N/A59130010242ธีรเทพ กังกริชการจัดการธุรกิจไซเบอร์
59130010243นงนภัส ชำนาญการจัดการธุรกิจไซเบอร์
N/A59130010248พลิศ เรืองโรจน์ธรรมการจัดการธุรกิจไซเบอร์
N/A59130010249พันธ์ประภา ปลื้มปิยธรรมการจัดการธุรกิจไซเบอร์
N/A59130010253มัชฌิมา โพธิกุลการจัดการธุรกิจไซเบอร์
59130010023กนกวรรณ จันทร์วงค์การออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์และมัลติมีเดีย
N/A59130010029นลินรัชต์ รุ่งเรืองเลิศสกุลการออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์และมัลติมีเดีย
N/A59130010038ณิฐากร จรโคกกรวดการออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์และมัลติมีเดีย
59130010046นภัสสร พึ่งบุญพุทธิพงศ์การออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์และมัลติมีเดีย
59130010047นาถชนก วรรณภัทฑารัตน์การออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์และมัลติมีเดีย
N/A59130010049เบญญาดา บงกชคณาภรณ์การออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์และมัลติมีเดีย
N/A59130010056พิมพฤกษ์ พฤกษตระกูลการออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์และมัลติมีเดีย
N/A59130010201ธนัญภัทร์ อันทะสาการออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์และมัลติมีเดีย

   ยืนยันความถูกต้องของข้อมูลวิชาโท (ที่นี่)